Ciepło właściwe

advertisement
1
2
Ciepło właściwe
Ciepło właściwe informuje o Ilości ciepła jaką trzeba dostarczyć do jednostki
masy ciała, aby spowodować przyrost temperatury o jedną jednostkę (jeden
stopień).
Ciepło właściwe jest współczynnikiem określającym skłonność ciała do
łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej
energii cieplnej. Jest ono ściśle związane ze wzorem na ilość energii cieplnej
potrzebnej do ogrzania lub ochłodzenia ciała.
Wzór na ciepło właściwe jest prostym przekształceniem wzoru na tę energię:
Q
cw 
m  T
3
Oczywiście jednostkę ciepła właściwego możemy znaleźć dzieląc jednostkę
ciepła (dżul) przez jednostkę masy (kg) i temperatury (K).
J
cw  
kg  K
Lub można użyć postaci przekształconej do jednostek podstawowych:
m2
kg  2
2
J
m
s
cw  

 2
kg  K
kg  K
s K
4
Wartości ciepła właściwego
Substancja
Ciepło właściwe w J/kgK
Ciepło właściwe jest zależne od substancji i od
jej stanu skupienia.
Woda (w stanie ciekłym)
4190
Lód (w 0°C)
2097
Jak widać z tabelki woda w różnych stanach
skupienia
ma
różną
wartość
ciepła
właściwego.
Para wodna
1970
Powietrze
2020
Lód (w 0°C)
2097
Wartość tego ciepła dla wody w stanie ciekłym
(ok. 4200 j/kg K) warto zapamiętać, gdyż jest
to użyteczna stała materiałowa.
Węgiel
507
Rtęć
136
Złoto
121,9
Ciepło właściwe lodu, co ciekawe, jest mniej
więcej połową ciepła właściwego wody ciekłej.
Miedź
384,6
Żelazo
449,1
Szkło okienne
670
Cegła
850
Drewno
1500
Dwutlenek węgla
36,96
Tlen
29,53
Z kolei ciepło właściwe pary wodnej jest
nieznacznie mniejsze od ciepła właściwego
lodu
5
6
7
Download