Ciepło właściwe – teoria i zadania. 1.Ciepło właściwe c liczbowo

advertisement
Ciepło właściwe – teoria i zadania.
1.Ciepło właściwe c liczbowo równe ilości ciepła , która jest potrzebna do
ogrzania 1 kg danej substancji o 1 K (10C) bez zmiany jego stanu skupienia:
C =Q/m *∆T
gdzie: Q – dostarczona ilość ciepła
m- masa ciała
∆ T- przyrost temperatury.
2.Jednostką ciepła właściwego jest [ J/ kg*K]
3. Ilość ciepła pobranego (lub oddanego) przez ciało można obliczyć ze wzoru :
Q = m* c *∆ T
gdzie : m – masa ciała
c– ciepło właściwe substancji
∆ T – przyrost temperatury.
Zadania :
Zad.1
Które z poniższych stwierdzeń są nieprawdziwe ?
Jednostką ciepła właściwego w układzie SI jest 1 J/kg * K
Ciepło właściwe zależy od temperatury danej substancji
Kalorymetr służy do odizolowania cieplnego od otoczenia
Ilość pobranego przez ciało ciepła jest odwrotnie proporcjonalna do masy
ciała
e) Przyrost temperatury ogrzewanego ciała nie zależy od czasu jego
ogrzewania.
a)
b)
c)
d)
Zad . 2
Ile zużyjesz energii , aby zagotować 250 ml wody o temperaturze 200 C na
herbatę ?
Zad.3
Ile wynosi ciepło właściwe wody:
a) Około 4200 J/kg* K
b) Około 2100 J/kg *K
c) 1000 cal/ kg *K
Zad .4
Kulka o masie 2 kg i temperaturze 300C , ogrzewając się , pobrała 198660 kJ
energii cieplnej i osiągnęła temperaturę 8000 C. Jakie jest ciepło właściwe
substancji , z której została wykonana kulka? Jaka to była substancja?(skorzystaj
z tablic matematyczno – fizycznych lub z podręcznika do klasy 2 gimnazjum ,
na końcu podręcznika są dane ukazane w tabeli)
a)
b)
c)
d)
236 J/kg *K srebro
385 J/kg *K miedź
452 J/kg *K żelazo
129 J/kg *K złoto
Zad.5
Bryłka metalu o masie 0,3 kg , oziębiając się od temperatury 400 0C do 00C ,
oddała 46 680 J ciepła . Oblicz ciepło właściwe metalu? Jaki to metal?
Powodzenia , egzamin tuż , tuż !!!!!!!!!!!!
Download