Cieplny przepływ energii , teoria i zadania: 1.Jednym ze sposobów

advertisement
Cieplny przepływ energii , teoria i zadania:
1.Jednym ze sposobów przekazywania energii jest ciepło.
2.Ciepło może być dostarczone lub odebrane z układu.
3.Ilość ciepła obliczamy ze wzoru:
Q=m*cw*∆t
Gdzie: m –masa ciała pobierającego (lub oddającego energię) w sposób ciepła
∆t – przyrost temperatury
Cw – ciepło właściwe ciała
4.Ciepło właściwe substancji (ciała) to ilość ciepła , która jest potrzebna do zmiany
temperatury ciała o masie 1 kg 0 10C.
5.Ciepło właściwe substancji jest charakterystyczne dla danego rodzaju substancji.
6.Ciepło właściwe obliczamy ze wzoru :
Cw=Q/m*∆t jednostką jest 1 J/kg*0K
Ciepło przemiany fazowej:
1 Ciepło topnienia jest to ilość ciepła pobrana z otoczenia do zamiany 1kg ciała stałego w
ciecz w temperaturze topnienia:
Ct=Q/m
2.Ciepło krzepnięcia to ilość ciepła , która została oddana otoczeniu podczas zamiany 1 kg
cieczy w ciałom stałe w temperaturze krzepnięcia:
Ck=Q/m
3.Ciepło parowania to ilość ciepła , która została pobrana z otoczenia podczas zamiany 1 kg
cieczy w parę bez zmiany temperatury , ciepło parowania mierzy się najczęściej w
temperaturze wrzenia pod normalnym ciśnieniem;
Cp=Q/m
1. Parowanie i skraplanie odbywa się w każdej temperaturze , a szybkość parowania
zależy od rodzaju ciała i jego temperatury.
Cp=Cs
2. Ciepło topnienia , krzepnięcia , parowania i skraplania ma taką samą jednostkę[ J/kg]
Zadania:
Zad.1
Wskaż cztery przykłady ciał z najbliższego otoczenia , przekazujących ciepło innym ciałom;
a)----------------------------------------------------b)-----------------------------------------------------c)-----------------------------------------------------d)------------------------------------------------------Zad.2
Co zmieni się po upływie pół godziny , gdy:
a) Mleko o temperaturze 400C nalejemy do szklanki i pozostawimy w temperaturze
pokojowej?
b) Z zamrażalnika wyjmiemy kostki lodu i wrzucimy do szklanki z napojem o
temperaturze 150C?
c) Do wanny , w której znajduje się 10 l wody o temperaturze 500C dolejemy 10 l wody
o temperaturze 100C?
Zad. 3
Mateusz wykonał następujące doświadczenie. W kawałek miedzianej płyty o grubości 1 cm
uderzał młotkiem przez 4 minuty. Po upływie 20 minut okazało się , że temperatura płyty jest
taka sama , jak przed doświadczeniem. Co się stało z energią przekazaną płycie podczas
uderzania młotkiem?
Zad.4
Ile energii trzeba dostarczyć 3 litrom wody , aby jej temperatura wzrosła o 250C?
Zad.5
Dwie kulki o jednakowej masie 0,25 kg znajdują się w temperaturze pokojowej. Jedna
wykonana jest z aluminium , a druga z miedzi. Która z kulek będzie miała wyższą
temperaturę końcową , jeżeli obydwu kulkom dostarczymy 10000 J energii w formie ciepła?
Download