WZORY

advertisement
c)wrzenie
WZORY
1.Ruch jednostajny- prędkość (v): stała
Ew  mqw
s
v
t
qw –ciepło parownia w temperaturze wrzenia
wrzenie
2.Ruch jednostajnie przyspieszony- przyspieszenie (a): stałe
v
t
at
2
s
3.Pęd ciała (p):
p  mv
topnienie
temperatura
a
2
Qdostarczane
p1
Gdy jest odrzut:
p2
12.Ruch po okręgu: jednostajny, gdy WARTOŚĆ prędkości
(tylko) jest stała:
v
p1=p2
2r
T
r- promień
T- okres (czas jednego pełnego obrotu)
4.II zasada dynamiki Newtona:
a
Fw
m
Fw- siła wypadkowa
5.Praca (W) (nie jest wykonana, gdy F=0 lub r=0 lub
 
F  r ); jednostka: dżul (J)
J  N  m
W  Fr
6.Moc (P) (określa pracę wykonaną w 1 sekundzie); jednostka –
wat (W)
P
J

W  s 
W
t
7.Energia (zdolność do wykonania pracy); jednostka: dżul (J)
Energia mechaniczna:
a)energia kinetyczna (mają ją ciała bedące w ruchu)
mv2
Ek 
2
b)energia potencjalna grawitacji (mają ją ciała podniesione ne
pewną wysokość)
E p  mgh
g  10
m
s2
- przyspieszenie ziemskie (z nim spadają
WSZYSTKIE ciała na Ziemię, gdy nie ma oporu powietrza)
8.Ciężar ciała (Fg)- siła z jaką Ziemia przyciąga dane ciało:
Fg  mg
9.Masa (m)- ilość substancji zawartej w danym ciele lub miara
bezwładności ciała
10.Gęstość (  ) (określa ilość substancji zawartej w jednostce
objętości):

m
V
11.CIEPŁO (Q)
a)podgrzewanie bez zmiany stanu skupienia:
Ew  mcT
c- ciepło właściwe substancji, ΔT- przyrost temperatur
Ew –energia wewnętrzna ciała (suma energii kinetycznej
chaotycznego ruchu cząsteczek i energii potencjalnej
oddziaływań między cząsteczkami)
b)topnienie
Ew  mqt
qt –ciepło topnienia
T 
1

ν- częstotliwość (ilość pełnych obrotów w 1s);
jednostka: herc (Hz)
13.Oddziaływanie ładunków elektrycznych (symbol q lub Q):
Prawo Coulomba:
Fel  k
q1 q 2
r2
r- odległość między ładunkami
14.Prąd elektryczny:
U- napięcie w woltach (V)
I- natężenie w amperach (A)
R- opór elektryczny w omach (Ω)
a)prawo Ohma:
I
U
R
b)natężenie inaczej obliczane: I

q
t
c)łączenie szeregowe: Rc=R1+R2
d)łączenie równoległe:
1
1
1


Rc R1 R2
e)praca prądu: W  UIt
Jednostką jest dżul, gdy [VAs=J]
lub kWh (kilowatogodzina, gdy [kW·h]
f)moc prądu: P  UI [V·A=W]
15.FALE: λ- długość fali (mierzymy od grzbietu do grzbietu
lub od doliny do doliny)
Dla fal:
v

T
16.OPTYKA.
Dla soczewek: f- ogniskowa
x- odległość przedmiotu od soczewki
y- odległość obrazu od soczewki
p- powiększenie
d- zdolność skupiająca (w dioptriach)
1 1 1
 
f
x y
y
1
p
d
x
f
Zadanie 1
Po jakim czasie usłyszymy echo (Prędkość dźwięku w powietrzu: 340
m
), jeżeli ściana lasu
s
znajduje się w odległości 34 metrów?
Zadanie 2
Jaką drogę przebędzie piechur w ciągu 10 minut, idąc z prędkością 4,5
km
?
h
Zadanie 3
Jakie ciśnienie panuje na głębokości 10m w jeziorze? (Gęstość wody: 1000
kg
)
m3
Zadanie 4
Jaką drogę przejedzie samochód, który osiągnął prędkość 108
km
w czasie 8 sekund od
h
chwili ruszenia z miejsca?
Zadanie 5
Ile wynosi opór narysowanego układu oporników? (R1= 2  , R2= 4  , R3= 1  )
R1
R2
R3
Zadanie 6
Jaką drogę przejedzie przez 10 sekund samochód, który ruszył z miejsca z przyspieszeniem
m
10 2 ?
s
Zadanie 7
Jakie natężenie ma prąd płynący przez pokazany obwód?
4
4
U=24V
Zadanie 8
Jaką długość ma fala dźwiękowa wytworzona przez ciało drgające z częstotliwością 400Hz?
m
(Prędkość dźwięku w powietrzu: 340 )
s
Zadanie 9
Po jakim czasie usłyszymy huk, jeżeli piorun uderzył w odległości 1,2km od nas? (Prędkość
m
dźwięku w powietrzu: 340 )
s
Zadanie 10
Jakie napięcie ma prąd indukcyjny w transformatorze, gdy liczba zwojów uzwojenia
pierwotnego wynosi: 200, uzwojenia wtórnego: 2000, a napięcie podłączonego prądu
zmiennego wynosi 220V?
Zadanie 11
Ile ciepła trzeba dostarczyć 5 litrom wody o temperaturze 20 0C, aby ją podgrzać do
J
temperatury wrzenia? (Ciepło właściwe wody: c=4200 0 )
kg C
Zadanie 12*
Na jaką wysokość wzniesie się ciało wyrzucone pionowo do góry z prędkością 10
Przyjmij g= 10
m
?
s
m
.
s2
Zadanie 13*
Jaką moc ma żarówka o oporze 100  podłączona do napięcia 220V?
Zadanie 14*
Jakie natężenia ma prąd, który płynie w grzałce o oporze 2800  jeżeli 2l wody o
temperaturze 200C zagotuje w czasie 1 minuty? (Ciepło właściwe wody: c=4200
J
)
kg 0C
Zadanie15*
Ile wody o temperaturze 300C trzeba dolać do 5 l wody o temperaturze 800C, aby ją schłodzić
J
do 450C ? (Ciepło właściwe wody: c=4200 0 )
kg C
Zadanie 16
Jak długie musi być ramię r1 huśtawki, aby w pokazanej sytuacji została zachowana jej
równowaga?
r2=0,5m
r2=?
F2=6N
F1=24N
Download