TRENING PRZED SPRAWDZIANEM Z CIEPŁA

advertisement
TRENING PRZED SPRAWDZIANEM Z CIEPŁA
1. Podczas mielenia temperatura kawy wzrasta wskutek:
A. wykonania pracy,
B. dostarczenia ciepła.
2. Naczynia kuchenne wykonuje się z metali, bo metale są:
A. dobrymi przewodnikami ciepła,
B. złymi przewodnikami ciepła.
3. Do podanych wielkości dopisz jednostki:






praca - ...................
energia potencjalna - ...............
moc - ....................
ciepło - ..................
siła - .................
energia wewnętrzna - ...............
4. Do podanych sytuacji dobierz zjawiska z umieszczonych w nawiasie (rozszerzalność
temperaturowa, krzepnięcie, sublimacja, przewodnictwo cieplne, wrzenie, promieniowanie,
topnienie, konwekcja, resublimacja, parowanie)








schnięcie prania .............................
odwilż wiosenna ...........................
pomiar temperatury termometrem cieczowym .............................
działanie centralnego ogrzewania ........................
działanie termostatu w żelazku .......................
osadzanie się szronu na gałęziach .........................
ogrzewanie Ziemi przez Słońce ............................
powstawanie lodu na jeziorze ......................
5. Energia wewnętrzna spalin powstałych w silniku spalinowym wzrasta z powodu:
A. doprowadzenia ciepła w procesie spalania,
B. wykonania pracy przy sprężaniu mieszanki,
C. wykonania pracy i doprowadzenia ciepła.
6. Wykres przedstawia zależność temperatury od ilości dostarczonego ciepła dla dwóch różnych
mas tej samej substancji.
Wykres 2 sporządzono dla mniejszej masy substancji, czy
większej. Uzasadnij.
7. Ile ciepła odebrała woda w chłodnicy od silnika, jeśli jej temperatura wzrosła od 10 °C do
80 °C, a w układzie chłodzącym znajduje się 5 l wody. Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kgK.
8. Samochód o masie 10 t jedzie z prędkością 72 km/h i zaczyna gwałtownie hamować do
momentu zatrzymania. O ile wzrośnie energia wewnętrzna hamulców i szyn w czasie hamowania?
9. O czym informuje zjawisko na rysunku? Podaj inne przykłady tego zjawiska obserwowane w
życiu codziennym i uzasadnij czy nam to pomaga, czy przeszkadza.
10. W naczyniu zamkniętym od góry ruchomym tłokiem znajduje się gaz. Przez ogrzewanie
dostarczono gazowi 400 J ciepła. Równocześnie przesunięto tłok w dół i wykonano pracę 200 J. O
ile zwiększyła się energia wewnętrzna gazu?
11. Garnki kuchenne mają plastikowe lub drewniane uchwyty, bo ..............................................
12. Do miski z zimną wodą wstawiono kubek z gorącym napojem. Ciepło przechodzi z ................
o temperaturze ...................... do ........................... o temperaturze....................... , a
zjawisko to nazywamy ...........................................
13. Styropian jest używany do ocieplania budynków, bo w jego wnętrzu są małe pęcherzyki z
powietrzem, a powietrze, jak każdy gaz jest złym przewodnikiem ciepła:
A. Prawda,
B. Fałsz.
(Uzasadnij)
14. Korzystając z poniższego wykresu topnienia pewnej substancji oblicz jej ciepło topnienia.
Masa ciała wynosi 2 kg.
15. Małpa w znanym wierszu oparzyła się w kąpieli. Jeśli wlałem do wanny 40 l wody o
temperaturze 80 °C, to ile litrów zimnej wody o temperaturze 10 °C mam wlać do wanny, aby
uzyskać wodę o temperaturze 40 °C i nie podzielić losu małpy? (Oblicz używając bilansu
cieplnego).
Download