Ciepło sieciowe

advertisement
REKLAMA
CZWARTEK |23|04|2015
GAZETAOLSZTYNSKA.PL/DZIENNIKELBLASKI.PL
15
Ciepło sieciowe – ochrona środowiska i atrakcyjna cena
Zalety ciepła sieciowego są niezaprzeczalne – to przede wszystkim bezpieczeństwo dostaw, wygoda i komfort. Nie musimy o nic się
martwić, gromadzić zapasów opału – ciepło po prostu jest. Dba o to MPEC – solidny dostawca, który troszczy się o każdego klienta.
Musimy pamiętać też o tym, że ciepło sieciowe jest korzystne dla środowiska naturalnego – pozwala ograniczać tzw. niską emisję.
Dzięki temu, iż ponad 50% obiektów w Olsztynie podłączonych jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, powietrze w naszym mieście jest
czyste, a mieszkańcom żyje się lepiej.
Dodatkową zaletą ciepła sieciowego
jest atrakcyjna cena dla klienta.
Ciepło systemowe w Polsce jest tańsze od ciepła wytarzanego w źródłach indywidualnych. Działa tu
przede wszystkim efekt skali – im
większa liczba ogrzewanych obiektów, tym ciepło może być tańsze, bowiem koszty stałe rozkładają się na
większą liczbę jednostek.
Ceny ciepła w Polsce są regulowane
– instalacje o mocy zainstalowanej
powyżej 5 MW podlegają obowiązkowi zatwierdzania taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wytwórcy i dystrybutorzy ciepła
przedkładają wnioski taryfowe do
właściwego dla swojego regionu Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki.
Postępowanie taryfowe jest pracochłonną procedurą, która trwa nawet kilka miesięcy. Urzędnicy badają
wielkości techniczne, ekonomiczne,
weryfikują wysokość kosztów stanowiących podstawę kalkulacji taryf,
wzywają przedsiębiorstwa do przedkładania wielu wyjaśnień i uzupełniania danych.
Najistotniejszy wpływ na wysokość
ceny ciepła ma jednak cena opału.
Coraz większe znaczenie mają koszty
związane z korzystaniem ze środowiska, a także koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
Wytwórcy energii otrzymali pulę bezpłatnych uprawnień do emisji na lata
2013 – 2020. Jednakże liczba darmowych uprawnień w każdym roku będzie się stopniowo zmniejszać, aż
osiągnie poziom zerowy w roku 2021.
Olsztyńskie ciepło kształtuje się na
poziomie niższym od średniej ceny
w kraju i niższym niż cena w województwie warmińsko-mazurskim.
MPEC od lat prowadzi działania mające na celu racjonalizację kosztów,
a także poprawę efektywności wytwarzania i przesyłu energii. Na całkowity koszt ciepła ponoszony przez
klienta składają się dwa elementy:
uśredniona cena ciepła wytwarzanego w Ciepłowni Kortowo i Elektrociepłowni Michelin oraz stawka
za opłaty przesyłowe, czyli dostarczenie ciepła od źródła do węzła
cieplnego. O ile cena ciepła jest jednakowa dla wszystkich klientów
podłączonych do miejskiej sieci
ciepłowniczej, o tyle stawki opłat
przesyłowych są zróżnicowane, w zależności od rodzaju węzła ciepłowniczego, do którego dostarczone jest
ciepło.
Wysokość opłat wynika z rzeczywistego zużycia ciepła przez klientów.
Oszczędzając ciepło możemy zmniejszyć swoje opłaty. Należy również pamiętać, że oszczędzając energię,
dbamy nie tylko o własną kieszeń,
ale również chronimy środowisko.
Dlatego warto oszczędzać!
odpowietrzane i czyszczone. Żeliwne warto zastąpić nowszymi
modelami, jeżeli jednak nie jest to
możliwe, warto sprawdzić, czy nie
są pokryte grubą warstwą farby.
3. Kontrolujmy temperaturę w pomieszczeniu. Wychodząc z domu
warto nieco przykręcić termostat.
Jednak nie wyziębiajmy pomieszczeń, ponieważ ponowne ich nagrzanie pochłonie więcej energii
niż utrzymanie stałej, optymalnej
temperatury.
4. Wietrzmy pomieszczenia intensywnie, ale krótko.
5. Unikajmy suszenia odzieży na
grzejnikach – wpływa to na zwiększenie wskazania podzielnika nawet o 10%.
6. Oszczędzajmy ciepłą wodę – warto
używać kranów z mieszalnikiem
ciepłej i zimnej wody, zamontować perlatory. Pamiętajmy, że korzystanie z prysznica to mniejsze
zużycie ciepłej wody niż podczas
kąpieli w wannie.
Średnie jednostkowe ceny ciepła (zł/GJ) w poszczególnych województwach w latach 2011-2013
(Źródło: Energetyka cieplna w liczbach – 2013, URE 2014).
Proponujemy kilka sprawdzonych
zasad racjonalizacji zużycia ciepła:
1. Nie zasłaniajmy grzejnika. Odsłonięty – zapewnia prawidłowe rozprzestrzenianie się ciepła w pomieszczeniu.
2. Korzystajmy ze sprawnych grzejników. Powinny być regularnie
Cena ciepła (bez przesyłu) wytworzonego z różnego rodzaju paliw w zł/GJ – dane z 2013 roku (Źródło: URE).
176115otbr-a -P
Wszelkie prawa zastrzeżone. Edytor sp. z o.o.
Download