projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze

advertisement
U C H W A Ł A NR ……………
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia ………………..
w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących
własność gminy.
Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.
U. z 2011r. Nr 45, poz.236) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 194, poz. 1291) w
związku z art. 46 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2013 r. poz. 984 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za ciepło i za zamówioną moc pobierane ze źródeł ciepła stanowiących
własność gminy w wysokości określonej w załączniku do uchwały.
§ 2. Opłata obowiązuje odbiorców zasilanych w ciepło z kotłowni zlokalizowanej:
- na osiedlu Fijewo
- ul. Sady
- w budynku Urzędu Miasta i Gminy,
- w budynku Szumiłowo 13.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28
listopada 2012r.w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących
własność Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu przez
rozplakatowanie obwieszczeń w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn
Załącznik nr 1
do uchwały Nr ……………………..
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia ………………………………
Stawki opłaty za ciepło oraz opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
pobierane za źródeł ciepła stanowiących własność Gminy.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
Opłata za
ciepło w zł
Opłata za
zamówioną moc
w zł/WM/m-c
Odbiorcy zasilani w ciepło z
kotłowni zlokalizowanej na osiedlu
Fijewo
……... zł netto/GJ ……………. zł netto
……. zł brutto/GJ
…………... zł brutto
Odbiorcy zasilani w ciepło z
kotłowni zlokalizowanej na
ul. Sady
……. zł netto/GJ
…………… zł netto
……. zł brutto/GJ
…………... zł brutto
Odbiorcy zasilani w ciepło z
kotłowni zlokalizowanej w budynku
Urzędu Miasta i Gminy
3,91 zł netto/m2
4,81 zł brutto/m2
3,44 zł netto/m2
Odbiorca zasilany w ciepło z
kotłowni zlokalizowanej w budynku
3,65 zł brutto/m2
Szumiłowo 13
---
---
* Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn
Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenia opłat pobierane ze źródeł ciepła stanowiących
własność Gminy wyjaśnia, że uchwała dotyczy zmian cen dla kotłowni:
- znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pl. Tow. Jaszczurczego 8 –
zmniejszenie ceny o 4,1 % spowodowane zmniejszeniem ceny za opał o 18,96 %.,
- w budynku świetlicy w Szumiłowie cena ogrzania m2 powierzchni zmniejszyła się o 6,5 %
w związku ze zmniejszeniem ceny opału.
Dla kotłowni „Fijewo” niepodano ceny z uwagi na dwie propozycje odnośnie ustalenia
wielkości udziału kosztów stałych. W jednej kalkulacji przedstawiono ceny z wielkością
kosztów stałych na poziomie roku 2013, a w drugiej według nowej wielkości.
Dla kotłowni „Sady” przedstawiono jak wyżej.
Szczegóły wyliczenia ceny zostaną przedstawione na posiedzeniu komisji.
Download