Uploaded by User3666

Zalacznik nr 10.5 (1)

advertisement
OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU
ADAPTACYJNEGO BUDYNKU DWORU W RADZISZOWIE WRAZ Z
OGRODEM
Nr proj. 6 - 5 / 2004
1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont adaptacyjny budynku Dworu w Radziszowie wraz
z ogrodem.
2. PODSTAWY PRAWNE
1) Umowa z Gminą Skawina z dnia 02.03.2004r
2) Podkłady sytuacyjno - wysokościowe
3) Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku wykonana przez mgr
inŜ.arch.Wacława Stefańskiego marcu-kwietniu 2003r. dostarczona przez Inwestora
4) Orzeczenie techniczne o stanie technicznym budynku wykonane przez mgr inŜ.arch.
Zdzisława Banasia w październiku-listopadzie 2003r. dostarczone przez Inwestora
5) Orzeczenie techniczne o stanie technicznym budynku wykonane przez inŜ. Jana Barana
w styczniu 2004r. dostarczone przez Inwestora
6) Program prac konserwatorskich dotyczący budynku wykonany przez mgr. Marka
Sawickiego w maju 2003r dostarczony przez Inwestora
7) Opinia konserwatorska dotycząca polichromii w Dworze wykonana przez mgr Małgorzatę
Słowik i mgr Magdalene Getler dostarczona przez Inwestora
8) Pomiary uzupełniające i wizje w terenie
9) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr MGP-7331/CP/24/04 z dnia 14.06.2004
10)Zapewnienie dostawy /energia/ pismo nr RD3_ZP_W/1936/04 z dnia 28,04,2004
11) Zapewnienie dostawy /sanitarne np. wod-kan itp./ pismo nr L.dz.1033/TT/2004 z dnia
14,04,2004
3. INFORMACJA HISTORYCZNA O OBIEKCIE
Okazały budynek dworu w Radziszowie w stylu póŜnoklasycystycznym zbudowany
został w I ćwierci XIX w. z fundacji rodziny Dzieduszyckich, w dniu 1 września 1790r rodzinie tej
dobra w Radziszowie przekazane zostały przez władze austriackie w ramach odszkodowań za
ziemie przejęte w Galicji Wschodniej.
Do tego czasu Radziszowem, który był własnością Skarbu Państwa austriackiego, zarządzali
dzierŜawcy. Rząd austriacki zaś, przejął Radziszów z rąk Benedyktów Tynieckich, tuŜ przed
kasatą klasztoru.
W kronice rodziny Dzieduszyckich napisano, Ŝe przejęty folwark znajdował się w bardzo złym
stanie. Budynki były stare i zniszczone, a majątkiem ziemskim źle zarządzano. Być moŜe jedna
z powaŜniejszych decyzji Dzieduszyckich, zaraz po przybyciu do Radziszowa, dotyczyła
wzniesienia nowego budynku mieszkalnego. Obiekt ten zastąpił zapewne wcześniejszy, moŜe
drewniany dwór.
Projekt nowej siedziby powierzono znanemu i cenionemu teoretykowi i praktykowi architektury,
księdzu jezuicie Sebastianowi Alojzemu Sierakowskiemu, który Ŝył w latach 1743 - 1824. Plan
tego dworu powstał tuŜ przed jego śmiercią, wybitny projektant pochowany został w
podziemiach katedry na Wawelu. Sebastian Sierakowski pozostawił po sobie wiele pamiątek
architektonicznych w Krakowie, jak teŜ w Wadowicach, Radziszowie, Pleszowie. Napisał teŜ
ksiąŜkę pt. „Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania” (rok wydania
1812).
Nowy budynek usytuowano w zachodniej części ośmiohektarowej posiadłości dworskiej i tym
samym znalazł się w centrum wsi, w zakolu rzeki Skawinki, w sąsiedztwie kościoła, od którego
prowadziła aleja wysadzana drzewami. Wokół nowego dworu urządzony został park
krajobrazowy, jak teŜ ogrody kwiatowe, warzywne i sad.
Dwór powstał na planie prostokąta, jako zwarta bryła z dwoma kondygnacjami nakrytymi
czterospadowym, kalenicowym kołkowanym dachem. Najbardziej ozdobnymi zachowanymi
elementami elewacji, są okna z półkolistymi nadokiennikami ze stiukowymi palmetami. Trzy
centralne okna piętra od strony południowej ozdobione zostały trójkątnymi przyczółkami z orłami
i amorkami. Pod dachem obiega w koło budynku ozdobny gzyms. Część parterową dworu
zdobiło boniowanie. Do dziś nie zachowało się pierwotne wejście do budynku od strony
północnej, które zapewne było wyeksponowane, jak to bywało w tego typu obiektach.
Dwór wyposaŜono w dwie, zachowane do dziś klatki schodowe, w tym jedną reprezentacyjną w
centralnej części budynku, tzw. trójbiegową. Część parterowa, gospodarczo - mieszkalna,
posiada pomieszczenia ze sklepieniami kolebkowymi. Wysokość ścian pierwszego piętra mierzy
pięć i pół metra. Dwie sale mają powierzchnię po siedemdziesiąt metrów kwadratowych.
Środkowa komnata reprezentacyjna dworu na pierwszym piętrze, ozdobiona została kominkiem.
W tych pomieszczeniach równieŜ zastosowano ozdoby w postaci gzymsów, obiegających wokół
ścian tuŜ pod sklepieniem. Do pomieszczeń pierwszego piętra prowadzą ozdobne
dwuskrzydłowe drzwi. Pomieszczenia są jasne. Na piętrze okna mają prawie podwójną
wysokość w stosunku do okien parteru.
W 1826 r dwór zniszczony został przez poŜar. W II ćwierci XIX w poddano go pierwszej
powaŜnej przeróbce. Dobudowano wówczas od południowej strony, symetrycznie w stosunku do
układu okien, obszerny, dwukondygnacyjny taras. Jego górna część wsparta została na
czterech filarach. Taras ten był zdobiony balustradami i schodami po obu jego stronach.
Na podstawie jednego z nich, Piotr Birówka namalował duŜych gabarytów obraz zdobiący
korytarz nowej szkoły.
W 1857 r dwór odziedziczyła Helena Pawlikowska z Dzieduszyckich. Bywał tu teŜ jej syn
Tadeusz Pawlikowski, Dyrektor Teatru Miejskiego w Krakowie (obecnie teatru im. J.
Słowackiego). W 1877r nabyła go Karolina Oksza Orzechowska. Od 1880 r mieszkała tu
KsięŜna RóŜa de Bessano. Następnie właścicielami hrabiostwo Mieroszowscy.
Na przełomie XIX i XX w dwór nabyli adwokaci z Krakowa. Najpierw dr Władysław Lisowski,
później dr Stefan Kirchmayer.
W 1909r dwór zakupiony został przez Gminę Radziszów wraz z terenem o łącznej powierzchni
800 sąŜni, za kwotę 21.500 koron, z przeznaczeniem na szkołę. Zanim dzieci przeniosły się ze
starej, drewnianej szkoły do nowej placówki oświatowej w pałacu przeprowadzono generalny
remont, łącznie z przeróbkami układu pomieszczeń w części parterowej. Jak podają źródła,
pracami budowlanymi kierował Marceli Kucharki, budowniczy z Krakowa. Nadzór nad remontem
powierzono nowemu dyrektorowi szkoły, Józefowi Cieszanowskiemu.
W pomieszczeniach na parterze wydzielono mieszkanie dla dyrektora szkoły, na które składały
się kuchnia i dwa pokoje, dwie sale lekcyjne, kancelarię, szatnię na korytarzu i salkę do slöjdu,
tj. zajęć ręcznych wprowadzonych w polskim szkolnictwie w końcu XIX w, na pierwszym piętrze
utworzono cztery sale lekcyjne i dwie szatnie na korytarzach.
Prawdopodobnie w czasie tego remontu, usunięto uszkodzony taras na wysokości pierwszego
piętra, pozostawiając tylko jego część na wysokości parteru.
Uroczyste otwarcie nowej placówki, przy udziale inspektora Seweryna Udzieli, miało miejsce w
dniu 30 października 1909r poświęcenia dokonał proboszcz radziszowkiej parafii, ksiądz Marceli
Zauss.
W czasie I wojny światowej w budynku dworu stacjonowało wojsko austriackie w terminie od 10
sierpnia 1914r do 20 października 1915r. śołnierze pozostawili po sobie duŜe zniszczenia.
Kolejne spowodował wielki poŜar z 22 czerwca 1917r, kiedy to od wysokiej temperatury,
(spłonęły 53 domy i 30 stodół), popękały dachówki i szyby w jego oknach. Wnętrza zanieczyściła
sadza.
W 1934r przeprowadzono remont elewacji dworu, usuwając ozdobne boniowanie na wysokości
parteru. Koszt remontu wyniósł 2.500 złotych.
W dniu 26 maja 1939 r szkołę wizytował sam ksiąŜę - biskup krakowski, metropolita Adam
Stefan Sapicha.
Rok 1944, to kolejny cień w historii dworu. Zajmują go Ŝołnierze niemieccy, którzy pozostawiają
kolejne zniszczenia. W dniach 17 i 18 stycznia 1945r w czasie wycofywania się oddziałów
niemieckich, na centrum Radziszowa spadły bomby lotnicze, przyczyniając się do pęknięć
murów dworu. Naukę wznowiono jednak juŜ 1 lutego 1945 r, po przeprowadzeniu drobnych
napraw.
W 1947r powołano komitet przebudowy szkoły. Sporządzony został wówczas plan przez
powiatowego architekta, inŜ. Z Sieniawskiego. Gruntownego remontu budynek dworu doczekał
się jednak dopiero w 1952r wymieniono wówczas pokrycie dachu, wymieniono część stropów na
salami pierwszego piętra, zmieniono kilka okien, stopniowo wprowadzono prąd i centralne
ogrzewanie.
Do 1997r, tj. do czasu przeniesienia placówki szkolnej do nowego obiektu, budynek dworu
przechodził jeszcze kilka drobnych remontów i napraw. Przez 88 lat naukę pobierały tu rzesze
Radziszowian.
Aktualnie budynek stoi pusty, niszczeje i niekorzystnym swoim wyglądem zwraca na siebie
uwagę, choć wpisany jest do rejestru zabytków.
4. STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU
1) zewnętrzne ściany i fundamenty : ściany fundamentowe wykonane jako mur kamienny tzw.
dziki z piaskowca na zaprawie wapiennej. Brak izolacji przeciwwigociowych. Widać
nawodnienie pełnego wątku muru a głównie zaprawy, przez którą w większości przenika
wilgoć do ścian piwnicznych drogą kapilarna.
2) wewnętrzne ściany piwniczne : ściany o wątku mieszanym kamienno - ceglanym, ceglanym i
kamiennym na zaprawie wapiennej. Całość ścian od wewnątrz nieotynkowana. Ściany
graniczące z częścią niepodpiwniczoną wykazują duŜy stopień procesów korozyjnych.
Zaobserwowano występowanie grzybów pleśniowych oraz procesy wysalania.
3) stropy nad piwnicami : pomieszczenia piwniczne są w całości przesklepione kolebkami
ceglanymi nieotynkowanymi. Badania zawilgocenia miąŜszości sklepień ceglanych wykazują
znaczny stopień zawilgocenia.
4) ściany parteru : wykonane są z cegły pełnej o zmiennej grubości na zaprawie cementowo wapiennej. Na elewacjach zewnętrznych widoczne są znaczne ubytki lub zniszczenia tynków.
Zaobserwowano takŜe zawilgocenia tynków na poziomie terenu w szczególności przy rurach
spustowych. Od wnętrza ściany są otynkowana i pomalowane klejowo (przykryto
polichromie). Podczas przystosowania budynku dla potrzeb szkoły wykonano lamperie do
wysokości 1m i boazerię z płyt paździerzowych lakierowanych.
5) stropy nad parterem : nad parterem wykonane są sklepienia ceglane łukowe, otynkowane.
Tynki sklepień są zuŜyte i wymagają pełnej renowacji konserwatorskiej łącznie z
malowidłami.
6) klatki schodowe : biegi głównej klatki schodowej trójbiegowej oparte są na ścianach
wewnętrznych. Biegi schodowe prowadzące do piwnicy wykonane są na sklepieniu
kolebkowym, a biegi prowadzące na piętro zostały podczas remontu wymienione na
monolityczne wylewane na mokro z betonu zbrojonego. Stan techniczny dobry jedynie
wykończenie jest w całości zuŜyte. Schody prowadzące do piwnicy zostały wymienione na
Ŝelbetowe. Biegi schodowe prowadzące na piętro i poddasze są drewniane - ich stan
techniczny grozi katastrofą budowlaną.
7) ściany piętra : wymurowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej i otynkowane. Ponad
nadproŜami okiennymi występuje w sali głównej dwustopniowy gzyms tynkowany. Tynki
wymagają pełnej renowacji konserwatorskiej.
8) strop nad piętrem : konstrukcja drewniana belkowa o zmiennym układzie dostosowanym do
układu ścian nośnych. Jego stan techniczny budzi zastrzeŜenia. Szacunkowo naleŜy przyjąć
około 22% elementów do wymiany i wzmocnienia.
9) więźba dachowa : wykazuje znaczny stopień zuŜycia i uszkodzenia materiałowego. Lokalnie
są zawilgocenia, zuŜycia i zniszczenia obróbek blacharskich oraz pęknięć i nieszczelności
dachówek cementowych. Do wymiany więźba dachowa warz z pokryciem dachowym.
10)pokrycie dachowe : budynek posiada dach dwuspadowy o jednym poziomie gzymsu a
zarazem odwodnienia rynnowego. Całość dachu pokryta jest dachówką cementową, której
stan techniczny budzi wiele zastrzeŜeń podobnie jak obróbki blacharskie, które są całkowicie
zuŜyte.
11)tynki zewnętrzne : wszystkie elewacje budynku są otynkowane. Cokół okólny z płyt
kamiennych w chwili obecnej otynkowany zaprawą cementową. Do wysokości ok. 1m od
terenu tynk jest skorodowany. Największe uszkodzenia tynków występują w miejscach rur
spustowych co świadczy o ich stanie. Na parterze nie są widoczne obramienia okien. Od
strony południowej istnieje ziemny pas z resztką balustrady tralkowej.
12)stolarka okienna i drzwiowa : zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna jest całkowicie
zdewastowana. Na parterze okna zostały zlikwidowane. Na piętrze są skrzynkowe z
częściowym usunięciem ram okiennych. Parapety wewnętrzne drewniane równieŜ są
całkowicie zuŜyte. Drzwi wejściowe są nieautentyczne ( po przebudowie portalu wejściowego
zostały osadzone drzwi pełne płycinowe z naświetlem ).
13)uzasadnienie konieczności prowadzenia prac konserwatorskich :
• brak drenaŜa opaskowego - znaczne róŜnice poziomów terenu otaczającego
• brak izolacji zewnętrznej przeciwwilgociowej
• brak izolacji termicznej ścian piwnicznych i fundamentowych
• skorodowane i zakaŜone tynki wewnętrzne ścian i sklepień w piwnicach
• zły stan techniczny konstrukcji więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz obróbek
blacharskich
• zdewastowana stolarka okienna i drzwiowa
• zniszczone polichromie i elementy wystroju wnętrz.
5. PROPONOWANA MODERNIZACJA
5.1Układ funkcjonalny
Budynek ma pełnić funkcję Centrum kulturalno-konferencyjnego. Mieścić będzie sale
konferencyjne, pomieszczenia biurowe, kawiarnię oraz toalety.
W piwnicach, które przewiduje się pogłębić o ok.30cm w celu uzyskania wysokości
pomieszczeń 3,00 m, projektowana jest kotłownia oraz kawiarnia. Piwnica posiada wejście
odrębną klatką schodową, która wykorzystywana będzie równieŜ przez personel kawiarni.
Wejście do kawiarni przewidziano główną klatka schodową do pierwszej sali z barem. Kawiarnię
stanowią następujące pomieszczenia: dwie sale konsumpcyjne, zaplecze kuchenne z toaletą dla
pracowników oraz toalety dla klientów.
Zachowane jest wejście główne od północy hallu z klatką schodową łączącą piwnice
(kawiarnia), parter i piętro. Na parterze przewidziano dwie funkcje. W części zachodniej –
pomieszczenia biurowe, w części wschodniej – pomieszczenia związane z Centrum
Konferencyjnym. Na parterze zlokalizowana jest recepcja z szatnią oraz węzeł sanitarny i
socjalny. Sala centralna od strony południowej posiada wyjścia na rekonstruowany taras.
Poziom parteru przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Główna klatka schodowa prowadzi na piętro gdzie znajdują się sale konferencyjne oraz
toalety. Sale konferencyjne znajdują się od strony południowej i są w amfiladzie. Przy salach
znajdują się obszerne halle.
Przestrzeń poddasza zaadaptowana jest na salę zebrań związaną z funkcją biurową.
Poddasze dostępne jest przez boczną klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje
5.2Projektowane zmiany istniejącego układu
Budynek ze względu na zły stan techniczny kwalifikuje się do kapitalnego remontu. W oparciu o
orzeczenie techniczne projektuje się wymiane więźby dachowej wraz z pokryciem oraz
częściowo stropów nad piętrem. Wymieniane stropy są późniejszymi elementami nie posiadają
zabytkowych polichromii. Zachowany strop nad centralną salą piętra jest wzmocniony. Wymiana
stropów i więźby dachowej pozwala na wykorzystanie przestrzeni poddasza. Wymianie
podlegają wszystkie drewniane klatki schodowe z wyjątkiem bocznej, kamiennej na odcinku
parter-piwnica.
Na piętrze przesunięciu ulega wtórna ściana dzieląca pomieszczenia od strony wschodniej i
przywrócone zostaje okno na tej elewacji. Sale konferencyjne tworzą układ amfiladowy dzięki
przywróceniu otworów drzwiowych. W sali centralnej zlikwidowano podokienniki przywracając
wyjście na taras. Pomieszczenia piętra połączono z boczną klatką schodową. Jedno z
pomieszczeń nie posiadające zabytkowych polichromii wykorzystano na sanitariaty.
Zmiany na parterze obejmują dostosowanie dwóch pomieszczeń od strony wschodniej na
toalety i pokój socjalny. Centralna sala uzyskuje wyjścia na taras. Boczna klatka schodowa
zostaje dodatkowo połączona z recepcją. Przy bocznym wejściu umieszczono pochylnię dla
osób niepełnosprawnych.
W piwnicach dostosowano układ pomieszczeń do funkcji kawiarni. Wykonano dodatkowe
przebicia łącząc sale z zapleczem.
Orzeczenie techniczne przewiduje wymiane pionów kominowych. Zaprojektowano dwa nowe
kominy. Wszystkie piony umieszczono w wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych.
Elementy projektowane i rekonstruowane
Zgodnie z układem istniejących fundamentów i na podstawie dostępnych materiałów
zrekonstruowano taras ogrodowy. Układ tarasu jest trzyosiowy z bocznymi klatkami
schodowymi. Projekt przewiduje odtworzenie pierwotnego wystroju elewacji przez zastosowanie
boniowania na parterze oraz gzymsów. Projektowany ogród róŜany nawiązuje do charakteru
dawnego załoŜenia ogrodowego i wpisany jest w obecną niewielką działkę.
6. DANE TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy :
510,0 m2
Powierzchnia uŜytkowa :
612,90 m2
Kubatura :
2280 m3
PIWNICA - poziom –3,20m
Lp. Nazwa pomieszczenia
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
WC MĘSKI
WC DAMSKI
KORYTARZ
SALA KAWIARNI
SALA KAWIARNI
SCHOWEK PORZĄDKOWY
KORYTARZ
SANITARIAT Z SZATNIĄ
MAGAZYN
ZMYWALNIA
POM.KUCHENNE
KORYTARZ
KOTŁOWNIA
RAZEM :
Pow. uŜyt.
[m2]
2,69
2,69
8,34
25,01
20,34
3,42
8,44
5,25
2,59
3,60
3,60
1,60
7,83
95,40
Wykończenie
posadzki
PD1
PD1
PD1
PD1
PD1
PD1
PD1
PD1
PD1
PD1
PD1
PD1
PD1
Wykończenie
ścian
SC3
SC3
SC4
SC4
SC4
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3
Wykończenie
posadzki
PD2
PD2
Wykończenie
ścian
SC1
SC2-k.
ciemnoŜółty
SC2-kolor biały
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3-k. biały/SC2
SC3-k.ciemnoŜółty
SC3-k.ciemnoŜólty
SC3-k.ciemnoŜólty
SC3k.jasnougrowy
SC3k.jasnougrowy
SC3k.jasnougrowy
SC3k.jasnougrowy
SC3k.jasnobordowy
PARTER - poziom +-0,00
Lp.
Nazwa pomieszczenia
1.1
1.2
HALL
HALL
Pow. uŜyt.
[m2]
16,39
24,37
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
KORYTARZ
WC DAMSKI OGÓLNODOSTĘPNY
WC MĘSKI OGÓLNODOSTĘPNY
WC PERSONELU
WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POKÓJ ŚNIADANIOWY
KORYTARZ
POMIESZCZENIE BIUROWE
SALA ZEBRAŃ
POMIESZCZENIE BIUROWE
4,59
5,67
4,87
2,75
4,55
12,10
3,84
30,84
47,81
21,04
PD2
PD1
PD1
PD1
PD1
PD2
PD2
PD2
PD2
PD2
1.13 POMIESZCZENIE BIUROWE
31,45
PD2
1.14 SEKRETARIAT
24,14
PD2
1.15 HALL
10,31
PD2
1.16 HALL Z RECEPCJĄ
23,89
PD2
RAZEM :
268,61
I PIĘTRO - poziom +3,91m
Lp.
Nazwa pomieszczenia
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
HALL
HALL
KORYTARZ
WC DAMSKI
WC MĘSKI
SALA
SALA
SALA
HALL
HALL
RAZEM :
Pow. uŜyt.
[m2]
19,19
27,29
8,05
6,61
4,41
63,62
76,54
68,5
12,04
24,64
249,29
Wykończenie
posadzki
PD3
PD3
PD3
PD1
PD1
PD3
PD3
PD3
PD3
PD2
Wykończenie
ścian
SC1
SC1
SC2-k. biały
SC3
SC3
SC1
SC1
SC1
SC1
SC2-k. biały
PODDASZE - poziom +9,99m – CZĘŚĆ NIEUśYTKOWA
Lp.
Nazwa pomieszczenia
3.1
SALA WIELOFUNKCYJNA-funkcja
pomocnicza
RAZEM :
Powierzchni
a [m2]
199,33
Wykończenie
posadzki
PD3
Wykończenie
ścian
SC5
199,33
UWAGA :
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej moŜna
zastąpić stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach uŜyteczności
publicznej.
ŚCIANY SC
Wykończenie ścian przewiduje odtworzenie pierwotnej kolorystyki zgodnie ze stratygrafią ścian i
sklepień wg. opracowania „Opinia konserwatorska dotycząca sprawdzenia i stanu zachowania
polichromii w zabytkowym dworze XIXw. w radziszowie” oraz ekspozycję istniejących polichromii
w pomieszczeniach gdzie są one najlepiej zachowane i przedstawiają największą wartość. W
pomieszczeniach gdzie nie są eksponowane polichromie są one zabezpieczone przed dalszym
niszczeniem.
SC1-polichromia eksponowana istniejąca polichromia wg. stratygrafii zawartej w OPINII
KONSERWATORSKIEJ.
SC2 - ściana malowana farbą emulsyjną o kolorze wg. stratygrafii zawartej w OPINII
KONSERWATORSKIEJ.
SC3 - płytki ceramiczne 30x30cm do wysokości 2m od pozziomu posadzki, powyŜej
malowanie farbą akrylową zmywalną, kolor piaskowy pastelowy wg NCS-INDEX S1005-Y20R,
SC4 - Ściany piwnic ceglane nietynkowane zabezpieczone wg. Programu Prac
Konserwatorskich
SC5 - Ściany poddasza wykończone płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie drewnianym
POSADZKI PD
PD1 - płytki gresowe 30x30,
sposób ułoŜenia : od krawędzi ściany naleŜy ułoŜyć jeden rząd płytek 30x30
(prosto) następnie płytki 30x30 naleŜy ułoŜyć diagonalnie. Cokół z płytek wysokości
15cm
PD2 - płytki kamienne firmy GRANITI FIANDRE "CREMA MARFIL" 40x40, ułoŜone
ortogonalnie. Cokół z płytek wysokości 15cm
PD3 parkiet dębowy układany na kleju, wykończenie lakierem bezbarwnym na wysoki
połysk, listwa przypodłogowa drewniana dębowa profilowana
• W przyziemiu wykonać cokół na ścianie 15cm z płytek kamiennych firmy GRANITI FIANDRE
"CREMA MARFIL"
• Na I piętrze naleŜy zastosować profil drewniany
• W sanitariatach dla naleŜy wykonać cokół 15cm z płytek gresowych
7.
PRACE BUDOWLANE DO WYKONANIA
7.1.
Prace rozbiórkowe
• Rozebranie całego pokrycia dachowego z dachówki betonowej
• Rozebranie całej więźby dachowej
• Rozebranie części drewnianych stropów na pierwszym piętrem nie nadających się do
wzmocnienia i konserwacji wg. orzeczenia technicznego
• Wyburzenie pionów kominowych w części poddasza
• Wyburzenie klatki schodowej bocznej na odcinku pomiędzy parterem a poddaszem
• Wyburzenie otworów drzwiowych w ścianach nośnych piętra: z klatki schodowej bocznej do
hallu oraz przywrócenie dwóch zamurowanych otworów w ścianach sali głównej
• Wyburzenie ściany wtórnej w sali nr 2.6 i przywrócenie otworu okiennego
• DemontaŜ parkietów i skucie wierzchniej warstwy wylewki podłóg piętra
• Rozebranie głównej klatki schodowej drewnianej łączącej parter i piętro
• Wyburzenie otworu drzwiowego w ścianie nośnej parteru do pomieszczenia nr 1.7 z hallu
• Wyburzenie otworu drzwiowego w ścianie działowej parteru z pomieszczenia nr 1.15 do 1.16
• Rozkucie otworów drzwiowych w pomieszczeniach 1.16 i 1.12 do podanych wymiarów
• DemontaŜ posadzek i skucie wierzchniej warstwy wylewki podłóg parteru
• Skucie części stopni głównej Ŝelbetowej klatki schodowej łączącej parter i piwnice
• Wyburzenie resztek części sklepienia pozostawionej w przestrzeni głównej klatki schodowej
na odcinku łączącym parter i piwnice
• Wyburzenie otworu drzwiowego w ścianie działowej piwnic z pomieszczenia nr 0.4 do 0.5 i
0.5 do 0.7
• Poszerzenie otworu przy wejściu na główną klatkę schodową z piwnic na parter
• Wyburzenie schodów zewnętrznych przy głównym i bocznym wejściu
• Wyburzenie resztek tarasu zewnętrznego od strony południowej
• Usunięcie przemurowań zabezpieczających okna piwnic i parteru oraz przemurowania drzwi
wejścia bocznego
• DemontaŜ całej stolarki okiennej
• DemontaŜ wymienianej stolarki drzwiowej
• DemontaŜ stolarki drzwiowej poddanej konserwacji i częściowej rekonstrukcji na pierwszym
piętrze
• DemontaŜ drewnianego wykończenia otworów drzwiowych w pomieszczeniach 2.1,2.6,2.8, w
celu konserwacji
• Wyburzenie otworów w ścianach nośnych w celu poprowadzenia nowych pionów
wentylacyjnych oraz instalacyjnych
• DemontaŜ resztek starych instalacji c.o. wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
• DemontaŜ dachówek z gzymsu elewacji
UWAGA : Wszelkie prace rozbiórkowe naleŜy przeprowadzać pod nadzorem projektanta lub
inspektora nadzoru.
7.2.
Prace do wykonania
• Wykonanie ścian i przemurowań konstrukcyjnych na piętrze
• Wykonanie stropów między piętrem i poddaszem wg projektu konstrukcji,
• Wykonanie więźby dachowej w konstrukcji drewnianej wg. projektu konstrukcji
• Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej
• Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej
• Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic wg. opracowania: „Orzeczenie techniczne
o stanie technicznym budynku” wykonane przez mgr inŜ.arch. Zdzisława Banasia oraz
„Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji i zabytkowych elementów wystroju
wnętrza” wykonany przez mgr. Marka Sawickiego
• Rekonstrukcja tarasu zewnętrznego dwukondygnacjnego ze schodami zewnętrznymi na
piętro
• Rekonstrukcja gzymsu zewnętrznego na wszystkich elewacjach
• Wykonanie obróbek blacharskich i ofasowań zewnętrznych gzymsów i parapetów
• Uzupełnienie i konserwacja tynków elewacji wg. opracowania: „Orzeczenie techniczne o
stanie technicznym budynku” wykonane przez mgr inŜ.arch. Zdzisława Banasia oraz
„Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji i zabytkowych elementów wystroju
wnętrza” wykonany przez mgr. Marka Sawickiego
• Uzupełnienie i konserwacja zabytkowych elementów wystroju elewacji wg. opracowania:
„Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji i zabytkowych elementów wystroju
wnętrza” wykonany przez mgr. Marka Sawickiego”
• Rekonstrukcja boniowania elewacji na poziomie kondygnacji parteru
• Wykonanie schodów zewnętrznych Ŝelbetowych obłoŜonych piaskowcem
• Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, konstrukcja Ŝelbetowa obłoŜona płytami z
piaskowca wykonanie balustrady zewnętrznej konstrukcji ze stali nierdzewnej przy pochylni
• Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym i bocznym o konstrukcji stalowej z płytami
poliwęglanowymi
• Wykonanie zamurowań wewnątrz - cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej,
• Wykonanie ścian wewnętrznych :
- cegła pełna 12,0 cm
- ściany działowe gr. 28 cm z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym z
wypełnieniem wełną mineralną na poddaszu nieuŜytkowym
Warstwy ściany :
12mm płyta OSB
15cm wełna mineralna/słup drewniany 20/20cm
5cm ruszt drewniany
15 mm płyta gipsowo-kartonowa
• Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu nad piwnicą przy wejściu na klatkę schodową
• Wykonanie modernizacji istniejącej głównej klatki schodowej prowadzącej z parteru do
piwnic, polegającej przystosowaniu geometrii stopni do podanych wymiarów
• Wymiana głównej klatki drewnianej na Ŝelbetową, wg. projektu konstrukcji, łączącej parter
i piętro
• Wymiana bocznej klatki drewnianej na Ŝelbetową, wg. projektu konstrukcji, na odcinku
parter, piętro, poddasze
• Wykonanie przewodów wentylacyjnych z kształtek ceramicznych 19x19cm
• Wykonanie podłączeń do przewodów wentylacyjnych rurami spiro
• Wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych w przestrzeni poddasza cegłą pełną na
zaprawie cem.-wapiennej
• Wykonanie przewodów instalacyjnych wg projektu branŜowego,
• Wykonanie elementów instalacji wg. projektów branŜowych
• Wykonanie warstw podłóg na gruncie
• Wykonanie wylewek samopoziomujących
• Renowacja drzwi i drewnianych okładzin wnęk drzwiowych na piętrze w pomieszczeniach
nr 2.1,2.6,2.8
• Stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną wykonać na zamówienie indywidualne,
drewniane - w stylu i charakterze jak istniejące drzwi
• MontaŜ drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
• Stolarkę okienną wykonać na zamówienie indywidualne, drewniane, zespolone - w stylu i
charakterze jak istniejące okna
• MontaŜ stolarki okiennej
• Wykonanie parapetów wewnętrznych drewnianych
• Wykonanie tynków cem.-wap. uzupełniających,
• Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych w sanitariatach i salach
piętra
• ObłoŜenie ścian w sanitariatach do wys. 200 cm płytkami ceramicznymi 30x30cm,
• Wykonanie prac konserwatorskich przy elementach zabytkowych wnętrza wg. opracowania
„Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji i zabytkowych elementów wystroju
wnętrza” wykonany przez mgr. Marka Sawickiego”
• UłoŜenie płytek kamiennych 40x40cm na posadzkach i schodach wewnętrznych
• UłoŜenie płytek gresowych 30x30cm w sanitariatach i pomieszczeniach zaplecza kawiarni
• ObłoŜenie schodów głównej klatki schodowej deskami dębowymi
• Wykonanie okładziny drewnianej na ścianach głównej klatki schodowej między parterem a
piętrem
• Wykonanie balustrad i pochwytów drewnianych na klatkach schodowych
• Malowanie ścian farbą emulsyjną
8.
KONSTRUKCJA
W wyniku projektowanej adaptacji budynku naleŜy wykonać następujące prace
i rozbiórkowe:
•
•
•
•
•
•
budowlane
rozebrać pokrycie wraz z łaceniem i konstrukcją więźby dachowej,
naleŜy przeprowadzić izolację p. poŜ. oraz grzybobójczą i owadobójcza
wszystkich -elementów istniejącego stropu i nowoprojektowanej więźby dachowej
dokonać dokładnych oględzin ścianki kolankowej gzymsu i ścian wewnętrznych
odsłonić strop nad salonem usuwając deski i warstwy polepy,
dokonać oględzin wszystkich belek stropowych nad salonem – szczególnie stan
zachowania się tych elementów w gniazdach (w razie konieczności wezwać nadzór
konstrukcyjny)
uszkodzone elementy stropu w zaleŜności od stopnia zniszczenia, naprawić lub
wymienić na nowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podmurować gniazda między belkami pod ruszt stalowy i wylać poduszki dla ich
oparcia
wykonać ruszt stalowy z kształtowników walcowanych HEB240 i wydeskować
szalunek płyty
rozebrać strop drewniany w zakresie określonym w opinii technicznej (inŜ. Jan Baran
styczeń 2004) przy zachowaniu szczególnej ostroŜności
gniazda po belkach drewnianych uzupełnić cegłą pełną klasy 15 na zaprawie cemwap. M15 lub wlać wraz wieńcem
wymurować ściany klatki schodowej na poddaszu i słupy 38x38cm we wnękach
salonu (patrz rzut piętra)
wyszalować wieńce i strop nad piętrem zachowując szczególną ostroŜność i
podstęplowanie stropów poniŜszych
usunąć klatki schodowe drewniane i wykonać bruzdy w ścianach (min 15cm)
potrzebnych do kotwienia płyt biegowych
przy wykonywaniu płyt biegowych nie naleŜy usuwać obciąŜenia stropów
kolebkowych i wybierać „pach” sklepienia
w Ŝadnym wypadku nie naleŜy wycinać sklepienia (poza schodami do piwnicy)
wszelkie wycięcia i bruzdy w ścianach naleŜy wycinać przy pomocy tarcz do betonu i
ręcznie wykuwać nie obciąŜając konstrukcji drganiami sprzętu „kującego”
przed wycięciem sklepienia w piwnicy nad schodami naleŜy wymurować filar z cegły
(kl15 i zapr.M15) na wcześniej przygotowanej stopie i wykonać belkę B5
podpierającą sklepienie wraz z płytką rozporową (konieczny jest odbiór zapartego
deskowania przez konstruktora przed przystąpieniem do wycinania kolebki)
po wykonaniu belki B5 (z uwzględnieniem dł oparcia) moŜna przystąpić do wycięcia
części istniejącej ściany dla zwiększenia przejścia
usunąć istniejące fundamenty pod taras i pozostałości schodów zewnętrznych oraz
wykonać projektowane
pod ściankami działowymi w piwnicy naleŜy wykonać belki podwalinowe 20x30cm
zbrojone 3φ 12 górą i dołem oraz strzemionami φ 6 co 30cm
przebicia w istniejących ścianach naleŜy przeprowadzać z dwóch stron muru do
połowy wykonując na przemian:- nadproŜe łukowe z cegły pełnej na główkę
(układane w krąŜynach) lub nadproŜe Ŝelbetowe
o wysokości 20cm zbrojone 3φ 12 górą i 6 φ 12 dołem oraz strzemionami
φ 6 co 20cm
wszelkie nowoprojektowane elementy konstrukcyjne wykonać według projektu
konstrukcji
konieczne jest przeprowadzenie prac związanych z osuszeniem budynku
wykazanych w opini technicznej wykonanej w listopadzie 2003roku przez mgr inŜ.
arch. Zdzisława Banasia i mgr inŜ. Marcina Nazimka
WSZYSTKIE PRACE REMONTOWE I MODERNIZACYJNE WINNY BYĆ WYKONANE
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD FACHOWYM NADZOREM
TECHNICZNYM. KONIECZNA JEST KONRTOLA OSOBY UPRAWNIONEJ STANU
ZACHOWANIA WYśEJ WYSZCZEGÓŁNIONYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PO
ICH CAŁKOWITYM ODSŁONIĘCIU.
OPIS TECHNICZNY ZMIAN KONSTRUKCJI BUDYNKU
8.1. Więźba dachowa
Więźbę dachową zaprojektowano jako drewnianą płatwiową.
Krokwie główne maja wymiary 10x22 cm i przekazują obciąŜenia dołem na murłaty (20x20cm).
Murłata wykonana jest z belki drewnianej o przekroju 20x20cm
i kotwiona jest do wieńca co ok. 250cm.
Zastosowano krokiew naroŜną z bala drewnianego o przekroju 20x25cm.
Słupy podpierające płatwie wykonane są z drewna klasy C24 o przekroju bxh=20x20cm.
Zastosowane kleszcze mają przekrój 2x8x20cm z wbitymi przewiązkami co 120 cm; drewno
C24
Do wykonania płatwi pośredniej przyjęto belkę z drewna klasy C24 o przekroju bxh=20x20cm
Wymian naleŜy wykonać z belki drewnianej o przekroju bxh=10x22cm.
Wszystkie elementy więźby dachowej przedstawione i zwymiarowane są
w obliczeniach konstrukcyjnych zaś ich rozmieszczenie przedstawia rysunek konstrukcji.
Pozycje nieopisane w projekcie konstrukcji wykonać z przekroi przyjętych w projekcie
architektonicznym.
8.2. Strop nad piętrem.
Strop nad piętrem realizuje się jako monolityczna płyta Ŝelbetowa o grubości 20cm
wykonana z betonu B20 i stali klasy AIII (34GS).
Kierunki pracy płyt i tym samym przebieg ich głównego zbrojenia przedstawia plan pozycji.
Sposób zbrojenia podany jest w obliczeniach konstrukcyjnych.
Przy kominach trzeba wykonać wymiany z prętów 14 .
NaleŜy pamiętać o stosowaniu prętów zapewniających dobrą współpracę płyt z podporami
(belki, wieńce). Płytę opierać na ścianach za pomocą wieńcy – patrz obliczenia.
Szczegóły zbrojenia w obliczeniach konstrukcyjnych.
8.3. Schody.
Klatki schodowe poza betonowymi i kamiennymi w piwnicy podlegają wymianie na Ŝelbetowe,
płytowe. Płyty biegowe opieramy na ścianach w wykutych bruzdach.
Zbrojenie i kierunki zbrojenia znajdują się w obliczeniach w dalszej części opracowania.
Na rzutach pokazane są kierunki zbrojenia.
8.4. Fundamenty.
Wymiary fundamentów przyjęto dla gruntów spoistych B, średniospoistych,
twardoplastycznych. W przypadku innego rodzaju gruntu potrzebna będzie adaptacja do
rzeczywistych warunków. Konieczny zatem jest odbiór gruntu (z wykopu) przez osobę
uprawnioną.
Fundamenty naleŜy posadowić na warstwie chudego betonu ok. 10cm.
Fundamentem F1 jest ława betonowa o wymiarach b=60cm i wysokości h=40cm.
Zbrojenie konstrukcyjne 4 φ 12 w naroŜach i strzemiona φ 6 co 25cm.
Ława poszerza się pod pilastrami przy ścianie istniejącej budynku i dozbrojona jest dołem siatką
z prętów φ 12 o oczkach 15cm
Pod schodami zewnętrznymi i murkami oporowymi znajduje się ściana fundamentowa o
szerokości b=20cm na głębokość 1,0 m.
Fundamentem pod schody wewnętrzne jest ściana fundamentowa o szerokości b=20cm na
głębokość 0,50 m.
Fundamentem pod słupy zewnętrzne jest stopa Ŝelbetowa o wymiarach 120x120cm i wysokości
40cm. Zbrojenie stopy stanowi siatka z prętów φ 12 o oczkach 15cm.
Fundamentem pod filar murowany w piwnicy jest stopa Ŝelbetowa o wymiarach 60x80cm i
wysokości 40cm.
Zbrojenie stopy stanowi siatka z prętów φ 12 o oczkach 15cm.
Uwaga: pod ściankami działowymi w piwnicy naleŜy wykonać belki podwalinowe 20x30cm
zbrojone 3φ 12 górą i dołem oraz strzemionami φ 6 co 30cm.
UWAGA:
Zbrojenie ław fundamentowych stanowią pręty 2 Φ 12mm górą oraz 2 Φ 12mm dołem
( ze względu na moŜliwość powstawania momentów dodatnich i ujemnych ) umieszczonych w
obrysie muru przekazującego obciąŜenia na ławę.
Strzemiona przyjmuje się tu jako montaŜowe Φ 6mm co 25cm. Przy wykonywaniu zbrojenia
naleŜy pamiętać o zachowaniu ciągłości prętów w naroŜach. Pod kaŜdym fundamentem naleŜy
ułoŜyć warstwę chudego betonu,
o grubości 5 – 10 cm w celu zabezpieczenia prętów zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem
ziemią oraz niedopuszczenia do mieszania się z nią betonu konstrukcyjnego. NaleŜy pamiętać o
przyjęciu otuliny zbrojenia min 5,0 cm . Zbrojenie poprzeczne pomija się.
9. WARSTWY
ŚCIANY :
S1-ściany piwnic
ściany fundamentowe i piwnic z kamienia łamanego i cegły
zabezpieczenia przeciwwilgociowe i odgrzybianie wg. opracowania
„Orzeczenie techniczne o stanie technicznym budynku” wykonane przez
mgr inŜ.arch. Zdzisława Banasia
S2-ściany parteru
i piętra
ściany zewnętrzne z cegły pełnej wykończenie tynkami cem.wapiennymi
i zaprawą wapienno-piaskową
S3 – poddasze
- ściany działowe gr. 28 cm z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
drewnianym z wypełnieniem wełną mineralną
Warstwy ściany :
12mm płyta OSB
15cm wełna mineralna/słup drewniany 20/20cm
5cm ruszt drewniany
15 mm płyta gipsowo-kartonow
POSADZKI :
P1
DACHÓWKA CERAMICZNA MARSYLKA LGZ KORAMICKOLOR CZARNA ANGOBA
SZLACHETNAŁATY DREWNIANE 4/5cmKONTRŁATY DREWNIANE 4/5FOLIA
WSTĘPNEGO KRYCIADESKOWANIE PEŁNE gr.2,5cmKROKWIE 10/22cm
P2
DACHÓWKA CERAMICZNA MARSYLKA LGZKORAMIC KOLOR CZARNA ANGOBA
SZLACHETNAŁATY DREWNIANE 4/5cmKONTRŁATY DREWNIANE 4/5FOLIA
WSTĘPNEGO KRYCIADESKOWANIE PEĘNE GR2,5cmWEĘNA MINERALNA 15cm
MIĘDZY KROKWIAMIKROKWIE 10/22cmWEŁNA MINERALNA 5cm MIĘDZY
ŁATAMIŁATY DREWNIANE 5/5cmFOLIA PAROSZCZELNA2xPŁYTA GIPSOWOKARTONOWA 3cm
P3
DESKOWANIE PEŁNE GR2,5cmWEŁNA MINERALNA 15cm MIĘDZY
KLESZCZAMIKLESZCZE 2x8/20cmWEŁNA MINERALNA 5cm MIĘDZY ŁATAMIŁATY
DREWNIANE 5/5cmFOLIA PAROSZCZELNA2xPŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 3cm
P4
PARKIET 2cmWYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 4cmSTYROPIAN TWARDY
4cmFOLIA PCVPŁYTA śELBETOWA 20cmSUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GIPS.KARTON.
P5
PARKIET/PŁYTKI KAMIENNE 2cmWYLEWKA BETONOWA ZBROJONA
4cmSTYROPIAN TWARDY 4cmFOLIA PCVISTNIEJĄCY STROP TYNK CEMENTOWOWAPIENNY
P6
PARKIET/PŁYTKI KAMIENNE 2cm \ W PIWNICY PŁYTKI GRESOWEWYLEWKA
BETONOWA ZBROJONA 6cmFOLIA PCVSTYROPIAN TWARDY 10cmIZOLACJA
SCHOMBURG AQUAFIN-2KWYLEWKA BETONOWA 10cmśWIR UBITY 10cm
P7
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8cmPODSYPKA PIASKOWA 3cmCHUDY BETON
10cmśWIR ZAGĘSZCZONY 15cmGRUNT WYRÓWNANY
P8
PIASKOWIEC 6,5cm/4cm na podestachBETONOWA WARSTWA WTRÓWNAWCZA
2cmPŁYTA śELBETOWA 12cm
P9
PIASKOWIEC 4cmBETONOWA WARSTWA WTRÓWNAWCZA 3cmPŁYTA
śELBETOWA 12cmFOLIA PCVCHUDY BETON 10cmśWIR UBITY 15cmGRUNT
WYRÓWNANY
P10
PARKIET 2cmWYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 4cmSTYROPIAN TWARDY
4cmFOLIA PCVPŁYTA śELBETOWA WG.KONSTRUKCJISTNIEJĄCY STROP
DREWNIANY
10. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
10.1 Kanalizacja sanitarna.
Z budynku przewiduje się jedno wyprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej. Ze
względu na konieczność odwodnienia piwnic budynku, posadowienie instalacji kanalizacji
uniemoŜliwia grawitacyjne odprowadzenie ścieków. Z tego względu na wylocie kanalizacji
sanitarnej z budynku zabudowano przepompownię ścieków w studzience TEGRA firmy Wavin.
Ścieki z przepompowni zostaną przepompowane do nowoprojektowanej studzienki
kanalizacyjnej (oznaczenie Sk1). Odcinek sieci kanalizacyjnej pomiędzy studzienką Sk1, a
zbiornikiem bezodpływowym (szambem) naleŜy wymienić na nowy. Instalację kanalizacji
wykonać przy uŜyciu rur kanalizacyjnych PCV do kanalizacji zewnętrznej śr. 200 mm. Rury
układać na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej grubości min. 10 cm. Spadek i głębokość
ułoŜenia zgodnie z rysunkiem profilu instalacji. Po ułoŜeniu rurociąg obsypać obsypką piaskową
zagęszczaną ręcznie. Grubość nadsypki piaskowej min. 20 cm.
Pod studzienkami naleŜy wykonać podsypkę piaskową grubości 10 mm zagęszczoną.
Wykop wokół studzienki naleŜy zasypywać i zagęszczać warstwowo. Do zasypywania wykopu
naleŜy uŜyć piasku lub ziemi pozbawionej kamieni. Podczas zasypywania wykopu naleŜy
sprawdzać czy studzienka pozostaje w pozycji pionowej.
Do gromadzenia ścieków zaprojektowano zbiornik bezodpływowy o pojemności
całkowitej 10 m3. Zbiornik w postaci prefabrykowanej. Zabudowa zbiornika – zgodnie z DTR
urządzenia z wykorzystaniem opaski betonowej i fundamentu betonowego jako zabezpieczenia
przed skutkami działania na zbiornik siły wyporu. Ze zbiornika naleŜy wyprowadzić rurę
odpowietrzającą i zakończyć na wys. 3,5 m nad poziomem terenu. Lokalizacja zbiornika zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.
Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta rur oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych" i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych część II".
Prace ziemne prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Ściany wykopu zabezpieczyć
deskowaniem przed obsuwaniem ziemi. Teren wokół wykopu zabezpieczyć barierkami
ochronnymi i wywiesić tablice informujące o prowadzeniu głębokich wykopów.
Przed zasypaniem rurociągu kanalizacyjnego naleŜy przeprowadzić próbę szczelności
i wykonać pomiar geodezyjny przez uprawnionego geodetę.
10.2 Kanalizacja deszczowa.
Wodę deszczową z dachu budynku przewiduje się odprowadzać poprzez system rynien
spustowych znajdujących się po obu stronach budynku do istniejącej na działce sieci kanalizacji
deszczowej. Nowoprojektowane studzienki naleŜy umieścić w wykopie, pod studzienkami
wykonać podsypkę piaskową grubości 10 mm zagęszczoną. Wykop wokół studzienki naleŜy
zasypywać i zagęszczać warstwowo. Do zasypywania wykopu naleŜy uŜyć piasku lub ziemi
pozbawionej kamieni. Podczas zasypywania wykopu naleŜy sprawdzać czy studzienka
pozostaje w pozycji pionowej. Zamknięcie rury karbowanej - włazem Ŝeliwnym typu B125 na
stoŜku betonowym.
Połączenia instalacji kanalizacji deszczowej ze studzienkami wykonywać przy uŜyciu rur
kanalizacyjnych PCV do kanalizacji zewnętrznej śr. 110, 160 i 200 mm. Rury układać na
warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej grubości min. 10 cm. Spadek i głębokość ułoŜenia
zgodnie z rysunkiem profili instalacji. Po ułoŜeniu rurociąg obsypać obsypką piaskową
zagęszczaną ręcznie. Grubość nadsypki piaskowej min. 20 cm.
Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta rur oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych" i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych część II".
Prace ziemne prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Ściany wykopu zabezpieczyć
deskowaniem przed obsuwaniem ziemi. Teren wokół wykopu zabezpieczyć barierkami
ochronnymi i wywiesić tablice informujące o prowadzeniu głębokich wykopów. W trakcie prac
przestrzegać uzgodnień branŜowych zapisanych w protokole ZUD.
Przed zasypaniem rurociągu kanalizacyjnego naleŜy przeprowadzić próbę szczelności
i wykonać pomiar geodezyjny przez uprawnionego geodetę.
10.3. Przyłącze wody.
W chwili obecnej budynek zaopatrywany jest w wodę pitną ze zlokalizowanej na terenie
działki studni kopanej. PoniewaŜ obok budynku zlokalizowana zostanie sieć wodociągowa
(obecnie w trakcie realizacji), zaplanowano podłączenie budynku do w/w sieci. Przyłącze
zrealizowane będzie w rury z polietylenu PE śr. 63 mm. Rura do wody pitnej. Włączenie do sieci
wodociągowej – opaską przyłączeniową, zgrzewaną. Na opasce przyłączeniowej zabudowany
zostanie zawór odcinający z trzpieniem zamykającym wyprowadzonym do skrzynki ulicznej,
Ŝeliwnej. Na przyłączu wewnątrz budynku zabudowany zostanie zespół armatury – zwór
odcinający, wodomierz, zawór odcinający, filtr siatkowy, zawór antyskaŜeniowy, zawór
odcinający. Całość armatury wydano w projekcie instalacji wewnętrznej wody i kanalizacji,
będącej przedmiotem odrębnego projektu.
Rurociąg przyłącza wody naleŜy układać na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm.
Wokół rurociągu naleŜy ułoŜyć obsypkę i nadsypkę piaskową utwardzane warstwowo gr. min.
20 cm. Na wysokości 20 cm nad rurociągiem przyłącza naleŜy połoŜyć taśmę znaczącą w
kolorze niebieskim, z wkładką metalową.
Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta rur oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych" i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych część II".
Prace ziemne prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Ściany wykopu zabezpieczyć
deskowaniem przed obsuwaniem ziemi. Teren wokół wykopu zabezpieczyć barierkami
ochronnymi i wywiesić tablice informujące o prowadzeniu głębokich wykopów. W trakcie prac
przestrzegać uzgodnień branŜowych zapisanych w protokole ZUD.
Przed zasypaniem rurociągu przyłącza wody naleŜy przeprowadzić próbę szczelności,
płukanie rurociągu i wykonać pomiar geodezyjny przez uprawnionego geodetę.
10.4. DrenaŜ opaskowy (odwodnienie budynku).
W ramach remontu budynku jest planowane osuszenie ścian budynku i zabezpieczenie
ich przed ponownym zawilgoceniem. Ściany zostaną odkopane do poziomu dołu fundamentu
i zaizolowane przeciwwilgociowo. Na dnie wykopu zostanie ułoŜona rur drenarska
zabezpieczająca budynek przed wodami gruntowymi chroniąc ściany przed zawilgoceniem.
Rozmieszczenie elementów drenaŜu opaskowego naleŜy wykonać zgodnie ze schematem
pokazanym na rysunku.
Rurę drenarską o śr. 113 mm naleŜy ułoŜyć na wysokości posadzki piwnic w obsypce
z grubego Ŝwiru, w odległości około 0,5 m od ściany (patrz załączony rys.). Poziom drenaŜu
wokół piwnic jest poniŜej posadowienia kanalizacji deszczowej. Z tego powodu wyprowadzenie
drenązu odbywa się do przepompowni wody deszczowej typu TEGRA 600 dla wód
zanieczyszczonych. Woda deszczowa będzie przepompowywana do studzienki inspekcyjnej
kanalizacji deszczowej dla budynku. Część niepodpiwniczona ma drenaŜ ułoŜony na głębokości
powyŜej poziomu kanalizacji deszczowej i z tej części drenaŜu odprowadzenie wód odbywa się
w sposób grawitacyjny.
Łączenie rury drenarskiej z elementami studni drenarskich wykonujemy na zasadzie
połączeń mechanicznych na tzw. "zatrzask". Na załamaniach budynku rurę drenarską
swobodnie wyginamy.
10.5. Opis działania przepompowni ścieków.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywa się przepompownią ścieków w zbiorniku
TEGRA 1000 firmy Wavin. Przepompownia ścieków w zbiorniku TEGRA jest prefabrykowaną
przepompownią słuŜącą do usuwania ścieków sanitarnych. MontaŜ przepompowni na zewnątrz
budynku. W studzience przepompowni zlokalizowane są dwie pompy ścieków z rozdrabniaczem
typu Pirania. Pompy pracują naprzemiennie, przy czym pompa niepracująca stanowi rezerwę
automatyczną pompy pracującej. Wewnątrz zbiornika zamontowana jest instalacja tłoczna z PE
z armaturą odcinającą i zwrotną. Przepompownia wyposaŜona jest w wyłączniki pływakowe,
sterujące pracą pompy oraz szafką zasilająco-sterującą.
Do odprowadzania wód drenarskich została zaprojektowana minipompownia typu
TEGRA 600 firmy Wavin. Minipompownia TEGRA 600 jest kompaktową, maksymalnie
sprefabrykowaną przepompownią wód zanieczyszczonych (deszczowych, drenarskich lub
technologicznych) przeznaczoną do automatycznego przetłaczania ich do wyŜej
połoŜonego odbiornika.
Urządzenie składa się ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne połączenie rury
karbowanej z PVC o średnicy 600/670 z dennicą (z PP). Wewnątrz zbiornika zamontowana jest
instalacja tłoczna z PE z armaturą odcinającą i zwrotną oraz pompa zatapialna. Przepompownia
wyposaŜona jest w wyłączniki pływakowe, sterujące pracą pompy oraz szafką zasilającosterującą.
Minipompownie wód zanieczyszczonych wyposaŜone są w pompę typu KP150 (zasilaną
prądem 1~ 230 V AC – 50 Hz),
Pompy do wód zanieczyszczonych są pompami z wolnym przelotem i z uwagi na
wydajność mogą współpracować z rurociągami tłocznymi o średnicy wewnętrznej 32 mm lub 40
mm.
Maksymalna dopuszczalna ilość cykli w ciągu godziny dla tej pompy wynosi 20, co
umoŜliwia współpracę ze zbiornikami o niewielkiej pojemności roboczej 40-50 dm3 (głębokości
części roboczej 0,25 – 0,3 m). Dzięki temu przepompownia odprowadza dopływające wody na
bieŜąco, a czas ich przebywania w zbiorniku ograniczony jest do minimum.
Pompa zatapialna usytuowana jest ponad dnem zbiornika na zawieszeniu, w skład
którego wchodzi pion tłoczny z rur PE oraz łańcuchy. Zawieszenie takie eliminuje moŜliwość
obrotu pompy podczas jej pracy.
Podłączenie dopływu grawitacyjnego wykonuje się z uŜyciem kształtki „in situ” 110 lub
160 mm, co eliminuje konieczność zamawiania zbiornika z króćcami o precyzyjnie określonej
lokalizacji.
Przepompownie są wykończone pokrywami Ŝeliwnymi w klasie B125,
Z uwagi na lekkość, łatwość montaŜu i niewielkie wymiary przepompownia moŜe być
zainstalowana w miejscach o ograniczonym dostępie, trudnym dojeździe w miejscach o duŜym
nagromadzeniu uzbrojenia podziemnego.
Do transportu oraz montaŜu przepompowni nie jest wymagany Ŝaden sprzęt cięŜki.
Zastosowane materiały czynią rozwiązanie odpornym na korozyjne oddziaływanie wód
gruntowych i tłoczonego medium.
Pracą pompy steruje sterownik umieszczony w szafce zasilająco-sterowniczej. Sygnały
do sterowania pompy uzyskiwane są z wyłączników pływakowych.
Pływak górny wskazuje poziom maksymalnego napełnienia zbiornika przepompowni i
daje sygnał do załączenia pompy.
Pływak dolny wskazuje poziom minimalny napełnienia zbiornika i daje sygnał do
wyłączenia pompy.
Przepompownia podejmuje automatyczną pracę po podłączeniu zasilania i napełnieniu
zbiornika przepompowni do poziomu maksymalnego. Po załączeniu pompa pracuje do momentu
osiągnięcia minimalnego poziomu napełnienia.
Przepompownia programowo dąŜy do opróŜnienia. Jeśli przez 4 godziny pompa nie jest
załączona, a poziom napełnienia jest powyŜej minimalnego, to pomimo braku sygnału z poziomu
maksymalnego, pompa załączy się, opróŜniając zbiornik przepompowni.
Sterownik pompy sygnalizuje stany awaryjne przepompowni :
AWARIĘ UKŁADU HYDRAULICZNEGO (pompy lub instalacji) poprzez identyfikację
przepełnienie zbiornika,
AWARIĘ UKŁADU HYDRAULICZNEGO (pompy lub instalacji) poprzez zadziałanie
zabezpieczenia termobimetalowego pompy,
-
AWARIĘ ZASILANIA POMPY (na linii sterownik - stycznik - pompa),
-
AWARIĘ WYŁĄCZNIKÓW PŁYWAKOWYCH.
Stany awaryjne komunikowane są optycznie - na wyświetlaczu LCD sterownika poprzez
miganie wyświetlacza i akustycznie przez brzęczyk.
Sygnał o stanie awarii przepompowni moŜe być wyprowadzony na zewnątrz w wybrane
miejsce jako sygnał optyczny lub dźwiękowy, co pozwala na przywołanie obsługi.
Pompa oraz wyłączniki pływakowe wyposaŜone są w kabel o długości 10 m.
Na zasilaniu szafki zaleca się zastosowanie wyłączników róŜnicowo-prądowych oraz
ochrony przepięciowej.
Uwagi końcowe
W czasie wykonywania prac przy budowie instalacji naleŜy przestrzegać przepisów BHP,
a szczególnie wymagań zawartych w następujących dokumentach:
-
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844.
11 INSTALACJA GAZOWA
11.1 Przyłącze gazu.
Obecnie w budynku brak jest instalacji gazowej. Zgodnie z "Warunkami przyłączenia do
sieci gazowej" do budynku zostanie wykonane przyłącze gazowe średniego ciśnienia. Projekt
przyłącza gazu stanowić będzie treść odrębnego opracowania projektowego, wykonywanego
przez Karpacką Spółkę Gazownictwa w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.
Granicą własności będzie kurek główny na przyłączu gazu.
11.2 Opis instalacji gazowej.
Na ścianie budynku, od strony sieci gazowej, przewiduje się zabudowę skrzynki gazowej
na reduktor gazu, licznik gazu oraz aktywny system bezpieczeństwa gazowego. Skrzynka
gazowa – wbudowana (wnękowa). Odległość skrzynki gazowej od otworów okiennych
i drzwiowych - powyŜej 0,5 m. Wysokość zamocowania skrzynki gazowej nad ziemią - powyŜej
0,5 m. W pomieszczeniu kotłowni projektuje się zabudowę kondensacyjnego kotła gazowego,
naściennego typu Vitodens 200 o mocy 60 kW.
Instalacja gazowa wykonana będzie z rur stalowych, nie izolowanych, bez szwu,
łączonych przez spawanie prowadzona pod stropem pomieszczenia kotłowni. Przejścia
przewodów przez mury wykonać w odpowiednich tulejach ochronnych, a przestrzenie pomiędzy
rurą przewodową gazu i tuleją ochronną wypełnić pianką uszczelniającą do instalacji gazowych.
Odcinek instalacji gazowej pomiędzy skrzynką gazową, a wejściem do pomieszczenia kotłowni
naleŜy prowadzić w płytkiej bruździe, którą po próbie szczelności naleŜy wypełnić chudą
zaprawą cementową. Przed ułoŜeniem zaprawy cementowej, rurę gazowa naleŜy zabezpieczyć
antykorozyjnie. W miejscach przejść przewodów gazowych przez przegrody konstrukcyjne
budynku, nie wolno stosować Ŝadnych połączeń.
Minimalne odległości przewodów gazowych wynoszą:
-
od poziomych przewodów wod.-kan.
15 cm,
-
od poziomych przewodów c.o.
15 cm,
-
od pionowych przewodów wod.-kan.
10 cm,
-
od przewodów kominowych
25 cm,
-
od iskrzących urządzeń instalacji elektrycznej
60 cm.
Przewody instalacji gazowej naleŜy mocować do ścian za pomocą odpowiednich
uchwytów w następujących odległościach:
-
na poziomach
co 2,0 m,
-
na pionach
co 3,0 m.
W czasie odbioru instalacji, wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia próby
szczelności w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego. Ciśnienie próbne - 50 kPa,
czas próby 30 min.
Po odbiorze, instalację naleŜy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie
z rdzy i brudu oraz dwukrotne pomalowanie nie później niŜ po 4 godzinach farbą podkładową
kreadurową. Po wyschnięciu farby podkładowej naleŜy nałoŜyć dwa razy warstwę farby olejnej nawierzchniowej. Kolor farby - Ŝółty. Prace te naleŜy wykonywać przy temp. powietrza max. +10
oC i wilgotności max. 75%.
Przed urządzeniami gazowymi naleŜy zabudować kurek kulowy, gazowy z króćcami
gwintowanymi. Średnice rurociągu gazowego i sposób jego prowadzenia – wg niniejszej
dokumentacji.
11.3Instalacja kotłowa.
Źródło ciepła.
Przewiduje się zabudowę następujących urządzeń gazowych:
wiszący, gazowy kocioł jednofunkcyjny o mocy 60 kW firmy Viessmann typu
Vitodens 200 - kocioł kondensacyjny.
Kocioł gazowy Vitodens 200 jest kotłem kondensacyjnym, wiszącym na ścianie kotłowni.
WyposaŜony jest w palnik modulowany Matrix oraz sterownik pogodowy regulujący temperaturę
zasilania instalacji ogrzewania w funkcji temperatury zewnętrznej. Parametry pracy instalacji
o
ogrzewania – 75/60 C. Maksymalne ciśnienie pracy instalacji – 0,3 MPa. Kocioł zabezpieczony
jest przed wzrostem ciśnienia poprzez zabudowany zawór bezpieczeństwa. Wzrost objętości
wody podczas ogrzewania jest przejmowany poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze systemu
zamkniętego. Kocioł i naczynie wzbiorcze zamknięte podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru
Technicznego.
Obieg w zładzie c.o. wymuszony pompą obiegową ze zmienną prędkością obrotową,
typu UPE firmy Grundfos.
Odprowadzenie spalin, wentylacja.
Pomieszczenie kotłowni musi posiadać sprawną instalację odprowadzenia spalin
i sprawną instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej.
Odprowadzenie spalin z kotła gazowego umieszczonego w kotłowni odbywać się będzie
kanałem spalinowym, nowoprojektowanym. Kanał spalin przystosowany do pracy z kotłami
kondensacyjnymi - kształtki kominowe firmy Schiedel. Zabudowę komina wydano w projekcie
architektonicznym obiektu. Wywiew z kotłowni nowoprojektowanymi kanałami wentylacyjnymi
zlokalizowanymi pod stropem kotłowni. Nawiew - kanałem nawiewnym 200x200 mm typu "Z".
Kanał nawiewny naleŜy wykonać poprzez wykucie bruzdy ściennej o odpowiednich wymiarach.
Zamknięcie kanału od strony kotłowni np. płytą gipsowo-kartonową. Wlot powietrza min. 500 mm
nad poziomem terenu. Nawiew do pomieszczenia poprzez kratkę nawiewną zabudowaną
max. 300 mm nad poziomem kotłowni.
Przed oddaniem instalacji gazowej do eksploatacji, sprawność instalacji odprowadzenia
spalin i instalacji nawiewno-wywiewnej musi zostać potwierdzona protokołem kominiarskim
sporządzonym przez uprawniony zakład kominiarski.
Napełnianie zładu.
Napełnianie zładu poprzez złącze elastyczne, wodą uzdatnioną w zabudowanej
w kotłowni stacji uzdatniania wody. Po kaŜdorazowym uzupełnieniu wody w zładzie, naleŜy
zamknąć zawory dopływowe zimnej wody i zdemontować złącze elastyczne. Stacja uzdatniania
wody ze złoŜem jonitowym, jednokolumnowa. Sterowanie regeneracją złoŜa jonitowego – od
ilości przepływającej wody.
Zgodnie z PN i Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, pkt. 113.7 i 11.2) na instalacji wodociągowej naleŜy
zabudować zawór antyskaŜeniowy. MoŜliwość wystąpienia zjawiska przepływu zwrotnego w
wyniku spadku ciśnienia w sieci powoduje, Ŝe skutkiem tego moŜe wystąpić wtórne
zanieczyszczenie wody czystej wodą zuŜytą, zastałą z instalacji c.o. bądź innym czynnikiem
toksycznym. Stąd wymóg zabezpieczenia systemu (wg załącznika A do normy PN-92/B01706/Az1:1999),
poprzez
zabudowę
izolatora
przepływów
zwrotnych
(zaworu
antyskaŜeniowego). Dla zabezpieczenia wewnętrznej instalacji budynku przed skaŜeniem na
podłączeniu wody do stacji uzdatniania naleŜy zabudować, wydany w projekcie, zawór
antyskaŜeniowy typu CA firmy Danfoss. Zabudowa zaworu w pozycji poziomej,
z odprowadzeniem spustu wody z zaworów do instalacji kanalizacji poprzez połączenie
zasyfonowane. Na przyłączu wody do kotłowni naleŜy zabudować zawory odcinające, filtr,
licznik wody oraz wymienione zawory antyskaŜeniowe. Do rozliczeń zuŜycia wody na potrzeby
kotłowni dobrano przepływomierz o przepływie V=1,5 m3/h, Dn15 mm firmy METRON. Przed
licznikiem naleŜy zabudować filtr siatkowy dla ochrony przepływomierza i zaworu
antyskaŜeniowego.
Dla ograniczenia strumienia przepływu wody uzupełniającej, na rurociągu wody zimnej,
pomiędzy stacją uzdatniania wody, a instalacją kotła, naleŜy zabudować kryzę dławiąca o śr.
przelotu 3 mm.
Odprowadzenie ścieków w kotłowni.
Odprowadzenie ścieków z odwodnień i odpowietrzeń odbywa się za pomocą kratki
ściekowej zabudowanej w posadzce kotłowni, podłączoną poprzez studzienkę schładzającą do
instalacji kanalizacji. Połączenie pomiędzy instalacją kanalizacji, a studzienka schładzającą
naleŜy zasyfonowć celem zabezpieczenia przed migracją gazów z instalacji kanalizacji do
wnętrza kotłowni. Studzienkę schładzającą naleŜy przykryć blachą Ŝeberkową gr. 6 mm na
konstrukcji z kątownika stalowego.
W pobliŜu kratki ściekowej naleŜy zabudować instalację zimnej wody i zamontować
zawór ze złączką do węŜa.
Paliwo w kotłowni.
Paliwem w kotłowni będzie gaz ziemny:
- wartość opałowa
- 35 MJ/Nm3,
- zawartość siarki
- 4,6 g/1000 Nm3,
- dolna granica wybuchowości - 4%,
- gęstość względem powietrza
- 0,5.
Zasilanie kotła gazem przez armaturę przykotłową. Na instalacji gazowej przewidziano
zabudowę aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego z czujnikiem gazu, centralą alarmową
i zaworem odcinającym dopływ gazu do kotłowni w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej
i zadziałania czujki gazowej.
Izolacja termiczna.
Rurociągi wody grzewczej zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej pod
płaszczem z folii aluminiowej zbrojonej włóknem szklanym (np. f-my Gullfiber).
Grubość izolacji - spełniająca normę PN-85/B-02241 "Izolacja cieplna rurociągów".
Do zaizolowania rurociągów moŜna równieŜ wykorzystać gotowe elementy izolacyjne
wykonane ze spienionych tworzyw sztucznych i dopuszczone do stosowania w instalacjach
ciepłowniczych.
11.4 Opis prac budowlanych.
Dla realizacji kotłowni gazowej przewiduje się wykonanie następujących prac
budowlanych:
wmontować drzwi wejściowe do kotłowni (jednoskrzydłowe 100x200 cm), o odporności
ogniowej EI30 min.
zabudować instalację kanalizacyjną (kratkę i przewody),
]wykuć otwory pod przejścia rurociągów w kotłowni,
zabudować komin ceramiczny firmy Schiedel oraz kanały wentylacji wywiewnej,
wykuć otwory wentylacji nawiewnej,
wykonać wylewkę cementową na posadzce kotłowni,
podłogę i ściany wewnątrz pomieszczenia (do wysokości 2 m) płytkować płytkami
ceramicznymi,
pozostałe powierzchnie ścian i sufit kotłowni malować dwukrotnie farbą emulsyjną.
Wytyczne wykonania prac budowlanych.
Tynki wewnętrzne -
cementowo-wapienne gładkie kat. II
Obróbki blacharskie
-
Drzwi
- jednoskrzydłowe 100x2000 mm, otwierane pod naciskiem
na zewnątrz pomieszczenia, ognioodporne o odporności
ogniowej 30 min. potwierdzonej atestem.
Okładziny
z blachy gr. 0,75 mm ocynkowanej.
- podłogi płytkować płytkami gresowymi na kleju do płytek,
ściany do wysokości 2 m płytkowane płytkami ceramicznymi,
płytki podłogowe odporne na ścieranie.
Malowanie
- ściany powyŜej płytek ceramicznych oraz sufity malować
dwukrotnie farbą emulsyjną.
Prace budowlane wykonywać zgodnie z normami i sztuką budowlaną.
Wytyczne elektryczne.
W pomieszczeniu kotłowni wykonać instalację oświetlenia oraz zasilania kotła i pompy.
Instalacja winna być wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z przepisami. Wszystkie
urządzenia w kotłowni winny być uziemione. Skuteczność instalacji odgromowej i uziemiającej
naleŜy potwierdzić badaniem przez uprawnionego elektryka i odpowiednim protokołem z badań
Instalacje elektryczne wykonać w stopniu ochrony IP 65.
11.5 Dane liczbowe kotłowni.
Moc kotła
- 60,0 kW.
Sprawność kotła
- 109 %.
- 75/60 oC.
Temperatura zasilania i powrotu c.o.
Ciśnienie pracy instalacji c.o.
- 0,30 MPa.
Ciśnienie max. (otwarcie zaw. bezp.)
- 0,30 MPa.
ZuŜycie gazu max.
- 6,8 m3/h.
ZuŜycie gazu roczne
- 12500 m3/rok.
11.6 Zagadnienia poŜarowe.
Kotłownia zabudowana jest w wydzielonym poŜarowo pomieszczeniu. Budynek,
w którym zabudowano kotłownię - niski. Wydzielenie stanowią ściany i stropy o odporności
ogniowej 60 min. i drzwi o odporności 30 min.
ZagroŜenie poŜarowe moŜe stwarzać:
- nieszczelności w instalacji paliwowej,
- zwarcie, przeciąŜenia, iskrzenie instalacji elektrycznej siły i światła.
Urządzenia i sprzęt przeciwpoŜarowy niezbędny do zabezpieczenia kotłowni.
Kotłownię naleŜy wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy (1 gaśnica proszkowa GP 6X,
1 gaśnica śniegowa GS 5X oraz koc gaśniczy TPI) Sprzęt p.poŜ. oznakować znakiem wg PN92/N-01256/01 Nr 10 i umieścić w kotłowni przy wejściu. Oznakować drogę ewakuacyjną do
wyjścia zewnętrznego z kotłowni znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, nr 2).
Zabezpieczenia prewencyjne.
Instalację gazową naleŜy wyposaŜyć w zawór zamykany automatycznie w razie wykrycia
gazu przez czujnik w kotłowni. Ponowne otwarcie zaworu bezpieczeństwa gazowego moŜe
nastąpić dopiero po ustaleniu i likwidacji przyczyny zadziałania czujki gazowej.
Dla zapewnienia sprawnej pracy instalacji kotłowej naleŜy:
- okresowo prowadzić przeglądy, konserwację i naprawy,
- obsługa kotła musi być zgodna z DTR,
- obsługa aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego musi być zgodna z DTR,
w pomieszczeniu kotłowni niedopuszczalne jest gromadzenie jakichkolwiek
materiałów niezwiązanych z pracą kotłowni.
Wstęp do kotłowni mogą mieć tylko osoby upowaŜnione.
11.7 Zagadnienia BHP.
W projektowanej kotłowni przewidziano odpowiednie rozstawienie urządzeń. Nie ma
zagroŜeń od części wirujących. Kocioł, rurociągi i czopuch są izolowane - nie ma zagroŜenia
oparzeń. Ze względu na okresową obsługę kotłowni - nie przewiduje się wydzielania węzła
sanitarnego dla personelu.
W czasie wykonywania prac przy budowie kotłowni naleŜy przestrzegać wymagań
zawartych w następujących dokumentach:
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844.
Przy wyjściu z kotłowni umieścić tablice fluoroscencyjne "Droga ewakuacyjna".
W kotłowni naleŜy wywiesić w widocznym miejscu tablicę z instrukcją obsługi kotłowni
oraz zasadami pierwszej pomocy.
Załoga.
Obsługę kotłowni będzie sprawował dorywczo pracownik posaiadający kwalifikacje
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. - Dz.U. nr 59 poz. 377 z
dnia 15.05.98 r. Obsługa urządzeń kotłowych - zgodnie z DTR kotła. Prace związane z regulacją
kotłów, urzadzeń AKP i sterowania - prowadzone przez wyspecjalizowany serwis producenta
urządzeń.
11.8 Uwagi końcowe.
Wewnętrzna instalacja gazowa winna być konserwowana przez odbiorcę gazu. Instalację
naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszą dokumentacją.
Wszystkie zmiany i odstępstwa naleŜy nanieść na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.
Wszelkie prace przy wykonywaniu instalacji gazowej winien prowadzić wykonawca
uprawniony do robót przy instalacjach gazowych.
12 INSTALACJA C.O.
12.1. Obliczenia strat ciepła.
Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano przy uŜyciu programu komputerowego
Audytor-OZC-OVENTROP.
Budynek dworu jest obiektem piętrowym z uŜytkowym poddaszem, częściowo
podpiwniczonym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej bez docieplenia. Przeznaczenie
pomieszczeń - na cele socjalne z wyszczególnioną funkcją poszczególnych sal.
Strata ciepła budynku, po modernizacji, wynosi 61,0 kW. Zestawienie przyjętych do
obliczeń przegród oraz wyniki obliczeń strat ciepła z poszczególnych pomieszczeń dołączono do
niniejszego opracowania.
12.2. Instalacja c.o.
Instalacja c.o. zaprojektowana została jako wodna, dwururowa, pompowa o parametrach
pracy 75/60 oC. Elementami grzejnymi są grzejniki stalowe płytowe Rettig-Purmo typu V22 firmy
PURMO – grzejniki z podejściem od dołu i zabudowaną wkładką zaworową. Dla zasilania
grzejników zaprojektowano dwa obiegi grzewcze (piony instalacyjne) podłączone do wspólnego
kolektora w piwnicy. Zasilanie instalacji nastąpi ciepłem z kotłowni gazowej umieszczonej
w piwnicy budynku. KaŜdy grzejnik został wyposaŜony w złącze kątowe typu Multiflex firmy
Oventrop oraz termostatyczną głowicę regulacyjną firmy Oventrop.
Instalację c.o. zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowanego PE-X, typu RAUPINK
firmy REHAU. Sposób prowadzenia instalacji pokazano na rysunkach. Rury prowadzone są
w posadzkach kaŜdej kondygnacji. Wykonane z polietylenu sieciowego PE-X rury sieciowe firmy
Rehau układane są w rurach ochronnych falistych, tzw. „peszlach” (do średnicy 32 mm
włącznie). Przewody śr. 40 i 50 mm naleŜy izolować otulinami izolacyjnymi z tworzyw
sztucznych do stosowania pod tynkiem. Dwa piony doprowadzające ciepło na kaŜdą
kondygnację prowadzone są w bruzdach ściennych. Kompensacja wydłuŜeń cieplnych
rurociągów – w oparciu o naturalne załamania rurociągu. W czasie montaŜu naleŜy przestrzegać
zalecanych przez producenta maksymalnych długości odcinków nie wymagających
kompensacji. Połączenia rur z tworzywa sztucznego przy uŜyciu złączek systemowych
zaciskowych. Podejścia do grzejników wyprowadzone na ścianę w bruzdach i podłączone do
garniturów przyłączeniowych REHAU. Przyłączenia do grzejników poprzez kątowe złączki do
grzejników VK typu Multiflex firmy Oventrop. Nie naleŜy wyprowadzać podejść grzejnikowych
pionowo z posadzki.
Odpowietrzenie instalacji będzie prowadzone przy uŜyciu zaworów odpowietrzających
zabudowanych na wszystkich grzejnikach.
MontaŜ instalacji naleŜy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji sanitarnych", "Warunkami wykonania i odbioru rur z tworzyw sztucznych" oraz
materiałami technicznymi dostawcy systemu rur. Przed uruchomieniem instalacji naleŜy
przeprowadzić próbę szczelności - próba ciśnienia na zimno na ciśnienie próbne 0,5 MPa. Na
czas próby naleŜy odciąć obiegi wodne w kotłowni. Pozytywny wynik próby szczelności pozwala
na prowadzenie 72 godzinnej próby na gorąco i regulację układu.
KaŜdy grzejnik naleŜy wyposaŜyć w głowicę termoregulacyjną firmy Oventrop z
czujnikiem wbudowanym, do zastosowania w grzejnikach VK. Zabudowane głowice zaworów
termostatycznych powinny pozostać odsłonięte, gdyŜ ich przysłonięcie (np. kotarami, boazerią)
nie gwarantuje poprawnej pracy zaworu. Przed montaŜem głowic regulacyjnych, naleŜy na
zaworach ustawić wstępną nastawę według rysunku rozwinięcia. Podejścia do grzejników
zasilanych od dołu za pomocą kątowej złączki typu Multiflex firmy Oventrop. Na rysunku
rozwinięcia instalacji podano wymaganą nastawe wstępną złączek Multiflex dla kaŜdego
grzejnika. Rozmieszczenie poszczególnych grzejników pokazano na rysunku rzutu budynku.
Do wykonania instalacji dopuszcza się uŜycie urządzeń i materiałów innych producentów
niŜ wydane w niniejszej dokumentacji. Zamienniki powinny posiadać wymagane aprobaty
i dopuszczenia oraz ich własności nie mogą być gorsze niŜ urządzeń i materiałów wydanych
w projekcie. Rury w instalacji ogrzewania muszą posiadać połączenia dopuszczone do
stosowania pod tynkiem i w posadzce oraz musza posiadać powłokę antydyfuzyjną,
zabezpieczającą wodę grzewczą przed dostępem tlenu.
12.3. Ustalenia końcowe.
Wszelkie prace naleŜy prowadzić przy zachowaniu warunków zabezpieczenia p.poŜ.
Wykonawstwo winny prowadzić firmy i osoby przeszkolone w technologii montaŜu instalacji PE,
posiadające odpowiednie świadectwa szkoleń. Stosowane urządzenia i armatura winny
posiadać atest COBRI INSTAL.
W czasie wykonywania prac przy budowie instalacji naleŜy przestrzegać przepisów BHP,
a szczególnie wymagań zawartych w następujących dokumentach:
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844.
Remontowany budynek ma charakter zabytkowy. Wszelkie prace prowadzić pod
nadzorem konserwatora zabytków. Ze względu na charakter budynku wymagany jest nadzór
autorski.
13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
13.1 Zasilanie elektryczne
Przyłącze napowietrzne - wykonane przewodem izolowanym AsXSn4x25 ze slupa linii 400/230
przez wymianę istniejących przewodów gołych (wymiana po istniejącej trasie).-wykonuje ZEK
S.A. w ramach umowy przyłączeniowej.
Pomiar rozliczeniowy – w złączu przyłączeniowo – pomiarowym ZPP na zewnątrz budynku.
Główna linia zasilająca – od ZPP do TG wykonana kablem YLY5x25 prowadzonym w rurze
ochronnej uloŜonej pod ociepleniem budynku.
Tablica główna TG – w hallu wejściowym na poziomie parteru.
Instalacja rozdzielcza i odbiorcza
Całość instalacji od ZPP – w układzie TN-S przewodami miedzianymi z oddzielną Ŝyłą
ochronną. Przewiduje się wykonanie na kaŜdej kondygnacji oddzielnej rozdzielnicy:T0, T1, T2,
T3; z tablic tych zasilane będą obwody:
• oświetleniowe
• gniazdek wtyczkowych 1f
• wetylatorów
• ogrzewaczy wody
• innych drobnych urządzeń elektrycznych
Kotłownia wysposaŜona zostanie w oddzielna tablicę TK.
Oświetlenie ogrodu, a takŜe zasilanie pomp instalacji sanitarnej oraz drenazu opaskowego
zasilane będzie z wydzielonej części TG.
13.2 Oświetlenie pomieszczeń
Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków –przy
zastosowaniu opraw historyzujących (Ŝyrandole, kinkiety) oraz rur swietlówkowych na
gzymsach stanowiacych oswietlenie akcentujace.
Projektuje się takŜe oswietlenie iluminacyjne elewacji oraz oswietlenie ogrodu rózanego i miejsc
parkingowych przy zastosowaniu latarni parkowych z oprawami kulistymi.
NatęŜenie oświetlenia przyjęto w oparciu o z PN - 84 / E - 02033 z uwzględnieniem specyfiki
pomieszczeń.
13.3 Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych
Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych zaprojektowano przy zastosowaniu opraw
z modułami awaryjnymi oraz tzw Autotestem OC umoŜliwiającym zdalny test kaŜdej z opraw.
13.4 Ochrona przeciwporaŜeniowa
Ochrona przeciwporaŜeniowa – samoczynne wyłączanie zasilania, wyłączniki róŜnicowo –
prądowe
13.5 Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa - ochrona odgromowa podstawowa i 3 stopniowa
ochrona przeciwprzepięciowa
Połączenia wyrównawcze - GSW
Główny Wyłącznik przeciwpoŜarowy - GWPpoŜ
Zrealizowany zostanie przy zastosowaniu wyłącznika typu Compact (w TG) z wyzwalaczem
umoŜliwiającym zdalne otwieranie, z moŜliwością sterowania ręcznego z miejsca.
Przycisk sterujący - w skrzynce z szybką umieszczony zostanie przy wejsciu głownym oraz przy
wejsciu od strony tarasu ogrodowego.
Instalacja telefoniczna
Przewiduje się wykonanie instalacji telefonicznej z punktem dystrybucji zlokalizowanym
w recepcji, gdzie przewiduje się punkt styku z operatorem telekomunikacyjnym
14. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
14.1. POSADZKI
PIWNICE :
• PD1 - płytki gresowe 30x30,
sposób ułoŜenia : od krawędzi ściany naleŜy ułoŜyć jeden rząd płytek 30x30
(prosto) następnie płytki 30x30 naleŜy ułoŜyć diagonalnie. Cokół z płytek wysokości
15cm
PARTER :
• PD2 - płytki kamienne firmy GRANITI FIANDRE "CREMA MARFIL" 40x40, ułoŜone
ortogonalnie. Cokół z płytek wysokości 15cm
• W sanitariatach płytki gresowe 30x30 cokoł na wysokość 15cm
I PIĘTRO :
• PD2 - płytki kamienne firmy GRANITI FIANDRE "CREMA MARFIL" 40x40, ułoŜone
ortogonalnie. Cokół z płytek wysokości 15cm
• PD3 parkiet dębowy układany na kleju, wykończenie lakierem bezbarwnym na wysoki
połysk, listwa przypodłogowa drewniana dębowa profilowana
PODDASZE NIEUśYTKOWE :
• PD3 parkiet dębowy układany na kleju, wykończenie lakierem bezbarwnym na wysoki
połysk, listwa przypodłogowa drewniana dębowa profilowana
UWAGA :
• W piwnicach wykonać cokół na ścianę 15cm z płytek gresowych,
• Na parterze wykonać cokół na ścianę 15cm z płytek kamiennych a w sanitariatach wykonać
cokół na ścianę 15cm z płytek gresowych,
• Na piętrze wykonać listwę przypodłogową drewnianą profilowaną
14.2 OBLICOWANIA WEWNĘTRZE
PIWNICE
• We pomieszczeniach zaplecza kuchennego naleŜy wykonać izolację i odgrzybianie ścian
tynkowanych wg. opracowania: „Orzeczenie techniczne o stanie technicznym budynku”
wykonane przez mgr inŜ.arch. Zdzisława Banasia
• w salach konsumpcyjnych ściany nie są tynkowane postępowanie wg. opracowania „Program
prac konserwatorskich dotyczący elewacji i zabytkowych elementów wystroju wnętrza”
wykonany przez mgr. Marka Sawickiego
•
C e g ł a- piwnice.
- Odczyszczenie powierzchni wątków murów z luźnych nawarstwień przy uŜyciu
odkurzacza.
- Usunięcie wszystkich nieczynnych starych instalacji.
- Usunięcie wszystkich cementowych zamurowań, tynków, fug, metodą mechaniczną
poprzez skucie.
- Pogłębienie spoin zmurszałych i zasolonych do gł. ok. 3cm.
- Odczyszczenie z nawarstwień i zabrudzeń ceglanych ścian, sklepień i detalu
kamiennego metodą mechaniczna suchego czyszczenia ścierniwem piaskowym przy uŜyciu
agregatu CE-PE.
- Ręczne doczyszczenie zabrudzeń.
- Uzupełnienie (metodą ,,cerowania") większych ubytków muru przy uŜyciu materiału
pochodzącego z rozbiórki o podobnych wymiarach z uŜyciem zaprawy tradycyjnej,
wapienno- piaskowej w stosunku 3:1 lub firmowej fugi renowacyjnej.
- Uzupełnienie wszystkich ubytków cegły kitem firmowym lub mineralnym o składzie:
tłuczeń ceglany 3 cz. wapno 1,5 cz. biały cement 0,5 cz. piasek 0,5 cz. węgiel drzewny 0,5
cz.
- Wypełnienie spoin firmową ruga renowacyjną barwioną w masie lub tradycyjną o
składzie: piasek Ŝwirowy 2cz., wapno leŜ., suszone wapno leŜ. z nadaniem powierzchni
szorstkiej faktury.
- W partiach wytypowanych nałoŜenie tynków j renowacyjnych
(krzemoorganiczno- hydrofobowych) nakładanych warstwowo
- Impregnacja wzmacniająca poprzez nasączenie wątku preparatem krzemianowym,
lub krzemoorganicznym.
• We pomieszczeniach zaplecza kuchennego naleŜy płytki ceramiczne na ścianach do
wysokości 200cm od poziomu posadzki, powyŜej malowanie farbą akrylową zmywalną
PARTER :
• W zespole sanitarnym na parterze płytki ceramiczne 30x30cm, układane do wysokości
200cm powyŜej malowanie farbą akrylową zmywalną, kolor płytek pastelowy popielaty do
uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego
• Na głównej klatce schodowej między parterem a piętrem na ścianie zachodniej naleŜy
wykonać okładzinę drewnianą do wysokości 140cm. Na ścianie południowej i wschodniej
okładzinę naleŜy wykonać do wysokości gzymsu, który jest w poziomie posadzki piętra
I PIĘTRO :
• W zespole sanitarnym na piętrze płytki ceramiczne 30x30cm, układane do wysokości 200cm
powyŜej malowanie farbą akrylową zmywalną, kolor płytek pastelowy popielaty do
uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego
• Wnęki drzwiowe w pomieszczeniach nr 2.1, 2.6, 2.8 przy drzwiach D5 posiadają istniejące
wykończenie okładziną drewnianą, która przewidziana jest do renowacji
14.3. STOLARKA
14.3.1. STOLARKA OKIENNA
• Okno „O” – 100x60 i 80x60(dokładny wymiar naleŜy przeprowadzić po odsłonięciu
zamurowanego otworu i przeprowadzeniu prac konserwacyjnych kamiennego cokołyi
obramienia okna) w piwnicy-ościeŜnice nie istnieją- wykonać na zamówienie indywidualne,
drewniane, koloru ciemobrązowego, zespolone uchylane do wewnątrz, zastosować
nawietrzniki w górnej części ościeŜnicy
• Okno „O1” – 140x165, istniejące, drewniane, skrzynkowe stan techniczny kwalifikujący do
wymiany - wykonać na zamówienie indywidualne, drewniane, zespolone, koloru białego - w
stylu i charakterze jak istniejące okna, otwierane do wewnątrz
• Okno „O2” – 140x250, , istniejące, drewniane, skrzynkowe stan techniczny kwalifikujący do
wymiany - wykonać na zamówienie indywidualne, drewniane, zespolone - w stylu i
charakterze jak istniejące okna, otwierane do wewnątrz
• Okno „O3” –135x250, istniejące, drewniane, skrzynkowe stan techniczny kwalifikujący do
wymiany - wykonać na zamówienie indywidualne, drewniane, zespolone koloru białego - w
stylu i charakterze jak istniejące okna, otwierane do wewnątrz
• Okno „O4” –72x250, istniejące, drewniane, skrzynkowe stan techniczny kwalifikujący do
wymiany - wykonać na zamówienie indywidualne, drewniane, zespolone, koloru białego - w
stylu i charakterze jak istniejące okna, otwierane do wewnątrz
• Okno „OP” –78x160 okno połaciowe firmy Fakro w kolorze ciemnobrązowym
UWAGA : Zaleca się dodatkową weryfikację otworów przez wybranego dostawcę.
• Parapety wewnętrzne drewniane - do wymiany na drewniane
• Parapety zewnętrzne z blachy miedzianej
14.3.2. STOLARKA DRZWIOWA
• drzwi „Dz1” - wymiary otworu 135 x 230 - zewnętrze, w ramie drewnianej dębowej, drzwi
pełne drewniane impregnowane , koloru ciemny orzech z naturalnym rysunkiem drewna.
Drzwi wyposaŜyć w okucia mosięŜne, zamek np. Gerda wpuszczany, z moŜliwością
zamykania z dwóch stron kluczem. Nad drzwiami naświetle - wykonać na zamówienie
indywidualne, drewniane, zespolone, koloru białego - w stylu i charakterze jak istniejące
okna, otwierane do wewnątrz
• drzwi „Dz2” - wymiary otworu 140 x 250 - zewnętrze, w ramie drewnianej dębowej, drzwi
pełne drewniane impregnowane , koloru ciemnyorzech z naturalnym rysunkiem drewna.
Drzwi wyposaŜyć w okucia mosięŜne, zamek np. Gerda wpuszczany, z moŜliwością
zamykania z dwóch stron kluczem. Nad drzwiami naświetle, nie otwierane, w tej samej co
skrzydło ościeŜnicy
• drzwi „Dz3” - wymiary otworu 80 x205 zewnętrze, w ramie drewnianej dębowej, drzwi pełne
drewniane impregnowane w kolorze białym. Drzwi wyposaŜyć w okucia mosięŜne, zamek np.
Gerda wpuszczany
• drzwi „D1” - wymiary otworu 120 x 205 - pełne, drewniane, wewnętrzne,dwuskrzydłowe
koloru ciemny orzech z naturalnym rysunkiem drewna, wyposaŜyć w okucia mosięŜne i
zamek patentowy wpuszczany.
• drzwi „D2” - wymiary otworu 100 x 205, 110x205 - pełne, drewniane, wewnętrzne, koloru
ciemny orzech z naturalnym rysunkiem drewna, wyposaŜyć w okucia mosięŜne i zamek
patentowy wpuszczany.
• drzwi „D3” - wymiary otworu 90 x 205, 100x205, 120x205 - płycinowe pełne,wewnętrzne
koloru ciemny orzech z naturalnym rysunkiem drewna, wyposaŜone w okucia, zamek
łazienkowy.
• drzwi „D4” - wymiary otworu 150 x 250 - pełne, drewniane, wewnętrzne,dwuskrzydłowe
koloru ciemny orzech z naturalnym rysunkiem drewna, wyposaŜyć w okucia mosięŜne i
zamek patentowy wpuszczany.
• drzwi „D5” - wymiary otworu 120 x 250 –drzwi istniejące przeznaczone do renowacji,w
pomieszczeniu nr 2.1 nie zachowane skrzydła naleŜy zrekonstruować,
drzwi pełne, drewniane, wewnętrzne,dwuskrzydłowe koloru ciemny orzech z naturalnym
rysunkiem drewna, wyposaŜyć w okucia mosięŜne i zamek patentowy wpuszczany.
• drzwi „D6” - wymiary otworu 100 x 250 - pełne, drewniane, wewnętrzne, koloru ciemny
orzech z naturalnym rysunkiem drewna, wyposaŜyć w okucia mosięŜne i zamek patentowy
wpuszczany
• drzwi „DEI30’ ” - wymiar otworu 100 x 205 –DRZWI DO KOTŁOWNI stalowe, pełne, o
odporności ogniowej EI 30 wyposaŜone w klamki, dwa zamki patentowe wpuszczane np.
firmy Gerda.
14.4. ŚCIANY
PIWNICA :
• zamurowania wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej,
• ściany projektowane gr. 12 cm wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
PARTER :
• zamurowania wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej
• wewnętrzne ściany działowe projektowane gr. 12 cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo
- wapiennej
I PIĘTRO :
• zamurowania wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej,
• wewnętrzne - ściany działowe projektowane gr. 12 cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo
– wapiennej
PODDASZE NIEUśYTKOWE
• ściany działowe gr. 28 cm z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym z
wypełnieniem wełną mineralną na poddaszu nieuŜytkowym
Warstwy ściany :
12mm płyta OSB
15cm wełna mineralna/słup drewniany 20/20cm
5cm ruszt drewniany
15 mm płyta gipsowo-kartonowa
14.5 GZYMSY
PIĘTRO
• Rekonstruowane gzymsy ścienne realizowane będą jako kopia zachowanych w całości
gzymsów w pomieszczeniu nr 2.7. Rekonstruowane gzymsy będą zrealizowane we
wszystkich pomieszczeniach piętra oprócz sanitariatów oraz klatki schodowej. Gzymsy będą
wykonane jako lekka konstrukcja na bazie styropianu wg. rozwiązania np. firmy „SIMA”
pokryta tynkiem i malowana farba emulsyjną
14.6. SUFITY
PIWNICE :
• istniejące stropy ceglane - tynki zagrzybiane i zmurszałe naleŜy skuć, jako nowe tynki naleŜy
stosować szerokoporowe tynki wg. opracowania: „Orzeczenie techniczne o stanie
technicznym budynku” wykonane przez mgr inŜ.arch. Zdzisława Banasia
w salach konsumpcyjnych stropy nie są tynkowane postępowanie wg. opracowania „Program
prac konserwatorskich dotyczący elewacji i zabytkowych elementów wystroju wnętrza”
wykonany przez mgr. Marka Sawickiego
PARTER
• Na parterze w sanitariatach naleŜy zastosować sufit podwieszany z płyt gipsowokartonowych na ruszcie stalowym w systemie wieszakowym malowany farbą emulsyjną w
kolorze białym
• Pozostałe pomieszczenia posiadają istniejące sklepienia tynkowane zaprawą wapiennopiaskową, przewiduje się malowanie farbą emulsyjną w kolorze określonym w stratygrafii
zawartej w „Opinii konserwatorskiej”
I PIĘTRO
• w sanitariatach naleŜy zastosować sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym w systemie wieszakowym
• W pomieszczeniu nr 2.7 projekt przewiduje zachowanie istniejącego sufitu i ekspozycję
polichromii
• W pozostałych pomieszczeniach naleŜy zastosować sufit podwieszany z płyt gipsowokartonowych na ruszcie stalowym w systemie wieszakowy malowany farbą emulsyjną w
kolorze białym
PODDASZE NIEUśYTKOWE
• W sali wielofunkcyjnej stropodach posiada następujące warstwy:
DACHÓWKA CERAMICZNA MARSYLKA LGZKORAMIC KOLOR CZARNA ANGOBA
SZLACHETNAŁATY DREWNIANE 4/5cmKONTRŁATY DREWNIANE 4/5FOLIA WSTĘPNEGO
KRYCIADESKOWANIE PEĘNE GR2,5cmWEĘNA MINERALNA 15cm MIĘDZY
KROKWIAMIKROKWIE 10/22cmWEŁNA MINERALNA 5cm MIĘDZY ŁATAMIŁATY
DREWNIANE 5/5cmFOLIA PAROSZCZELNA2xPŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 3cm
• W sali wielofunkcyjnej syfit posiada następujące warstwy:
DESKOWANIE PEŁNE GR2,5cmWEŁNA MINERALNA 15cm MIĘDZY
KLESZCZAMIKLESZCZE 2x8/20cmWEŁNA MINERALNA 5cm MIĘDZY ŁATAMIŁATY
DREWNIANE 5/5cmFOLIA PAROSZCZELNA2xPŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 3cm
14.7. SCHODY
• schody wewnętrzne bocznej klatki schodowej naleŜy wyłoŜyć płytkami kamiennymi 30x30 cm
+ cokół 15 cm na ścianę, firmy GRANITI FIANDRE "CREMA MARFIL"
• schody wewnętrzne głównej klatki schodowej do piwnic naleŜy wyłoŜyć płytkami kamiennymi
30x30 cm + cokół 15 cm na ścianę, firmy GRANITI FIANDRE "CREMA MARFIL"
• schody wewnętrzne głównej klatki schodowej z parteru na piętro naleŜy wykończyć okładziną
drewnianą lakierowaną na wysoki połysk
• schody zewnętrzne w konstrukcji Ŝelbetowej naleŜy wykończyć płytami z piaskowca
ułoŜonymi na zaprawie klejącej
14.8. TARAS ZEWNĘTRZNY REKONSTRUOWANY
• taras w konstrukcji Ŝelbetowej posadzki i schody wykończone płytami z piaskowca, ściany
tynkowane zaprawą cementowo-wapienną malowane farbą Eelewacyjną
14.9. BALUSTRADY
• Balustrady schodów wewnętrznych drewniane
• Balustrady pochylni dla osób niepełnosprawnych naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej
• Balustrady rekonstruowanego tarasu naleŜy wykonać z piaskowca
• Balustrady podestu przy bocznym wejściu naleŜy wykonać z piaskowca
14.10. WYCIERACZKI
• wycieraczki przed wejściem do obiektu - naleŜy zastosować kratownicę np. firmy Weland
Polska, o wymiarach 100 x 50cm, wysokość 2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm. Kratownicę
naleŜy wpuścić w podłoŜe
• wycieraczka w wiatrołapie przy głównym wejściu, oraz przy bocznym np. firmy EMCO typ
DIPLOMAT z wkładem rypsowym kolor beŜowy melanŜ o wymiarach 120 x 60cm.
14.11. IZOLACJE
Wszelkie prace związane z izolacją piwnic i ścian fundamentowych przeprowadzić
wg.opracowania „Opinia techniczna” autor inŜ. Jerzy Siwek zawartej w „Orzeczeniu
technicznym”. Izolacje zostaną wykonane w technologi firmy Schomburg (iniekcja ciśnieniowa)
lub rozwiązanie równowaŜne.
• izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic i ścian fundamentowych,
We wszystkich ścianach fundamentowych naleŜy wykonać poziome blokady hydrofobowe
metodą krzemianowej iniekcji niskociśnieniowej poprzedzonej iniekcją wstępną wraz z
obniŜeniem wilgotności strefy iniekcyjnej za pomocą generatorów mikrofalowych.
Po wywierceniu otworów pas infekcyjny naleŜy podgrzewać generatorami mikrofalowymi w
celu obniŜenia wilgotności ścian do 6% wilgotności masowej.
Ubytki, spękania, niepełne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru naleŜy wypełnić
metodą iniekcji bezskurczową zaprawą Asocret BM podawaną lancą iniekcyjna pod ciśnieniem
ok. 0,3 MPa. Po iniekcji zaprawą wypełniającą i jej związaniu naleŜy ponownie wykonać otwory
iniekcyjne w tych samych miejscach i przystąpić do aplikacji preparatu hydrofobowego
Aquafin F.
Aby zapobiec przesiąkaniu płynu przez spoiny w trakcie aplikacji, mur naleŜy pokryć tynkiem
cementowym a następnie preparatem Aquafin 2K . Powierzchnie ścian naleŜy oczyścić przy
pomocy szczotek stalowych a ewentualne resztki zaprawy starego tynku odbić. Na tak
oczyszczonej powierzchni, przed ułoŜeniem izolacji naleŜy wykonać obrzutkę tynkiem kat. I
Aquafin F naleŜy wtłaczać w mur za pomocą pompy ciśnieniowej pod ciśnieniem ok. 0,15 0,5MPa przez końcówki iniekcyjne (pakery) wielokrotnego uŜytku. Pompa moŜe obsługiwać
jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych. Po ok. 24 godzinach naleŜy ponownie
wypełnić otwory zaprawą Asocret BM równieŜ ciśnieniowe.
Produkt AQUAFIN - F przetwarza znajdujące się w murze wolne związki wapnia w
nierozpuszczalne związki krzemu, które odkładają się w naczyniach włosowatych zapychając je,
względnie zwęŜając. AQUAFIN-F posiada takŜe składniki, które pokrywając powierzchnie kapilar
powodują ześlizgiwanie się wody. Woda nie ma więc moŜliwości wstępowania. Otwory po
odwiertach naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-wapienno-frachifową ASOCRET - BM, która
oznacza się bardzo dobrym płynięciem, wiąŜe bezskurczowo i jest wysoce chłonna kapilarnie.
Przeponę poziomą naleŜy wykonać moŜliwie najbliŜej powierzchni posadzki piwnicy lub parteru,
20 cm nad terenem lub dnem wykopu.
• izolacja pozioma posadzki,
• drenaŜ opaskowy wokół budynku ze studzienkami zbiorczymi i odpływem do kanalizacji
deszczowej,
14.12 ELEWACJA
• Uzupełnienie i konserwacja tynków elewacji wg. opracowania: „Orzeczenie techniczne o
stanie technicznym budynku” wykonane przez mgr inŜ.arch. Zdzisława Banasia oraz
„Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji i zabytkowych elementów wystroju
wnętrza” wykonany przez mgr. Marka Sawickiego
• Uzupełnienie i konserwacja zabytkowych elementów wystroju elewacji wg. opracowania:
„Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji i zabytkowych elementów wystroju
wnętrza” wykonany przez mgr. Marka Sawickiego”
• Odtworzenie dawnej kolorystyki elewacji - kolor farby zostanie dobrany z próbnika w czasie
prac wykonawczych po odsłonięciu większych fragmentów elewacji
• Odtworzenie gzymsu podokiennego na wszystkich elewacjach w lekkiej konstrukcji na bazie
styropianu wykończonego tynkiem i malowanego farbą silikatową
Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich naleŜy wykonać odkrywki na tynkach
celem określenia najstarszej kolorystyki elewacji. Ogólnie zakłada się w miarę moŜliwości
uratować jak największą ilość oryginalnych tynków i kamieniarki. Jedynie partie tynków zupełnie
zmurszałe, spęcherzone, o wysokim stopniu zasolenia, groŜące odpadnięciem zostaną skute.
Pas tynku do wysokości 1,5 m od poziomu cokołu zostanie usunięty a spoiny muru pogłębione.
WaŜnym etapem prac będzie oczyszczenie ścian z zachowanych resztek farb. Proponuje się
czyszczenie wykonać metodą CE - PE z odpowiednio dobranym ścierniwem, następnie spłukać
wodą pod lekkim ciśnieniem. Zabrudzenia zespolone najlepiej doczyścić mechanicznie —
ręcznie.
Stosowanie metody CE - PE zapobiegnie znacznemu nasączeniu murów wodą. Natomiast
pęknięcia i szczeliny powinny zostać poszerzone, oczyszczone z zabrudzeń i odpowiednio
zabezpieczone.
Powierzchnia wszystkich uzupełnień tynków i elementów wyciąganych musi być tak
opracowana, Ŝe nie powinna odznaczać się od pozostałych, oryginalnych tynków.
Do wysokości strefy zasolenia zostanie nałoŜony tynk tzw. „renowacyjny", krzemo
organiczny — hydrofobowy ze środkami osłonowymi z wywołaniem przemian łatwo
rozpuszczalnych soli w trudno rozpuszczalne. Tynki te są w stanie przyjmować sole przez
dłuŜszy okres czasu, a jednocześnie dzięki właściwościom hydrofobowym odcinają dostęp
wody od strony zewnętrznej. Drobne ubytki zapraw powinny zostać uzupełnione tynkiem
tradycyjnym o składzie zbliŜonym do oryginalnego. WaŜnym etapem prac będzie odpowiednie
opracowanie powierzchni uzupełnień aby ujednolicić fakturę pomiędzy starym a nowym
tynkiem. Tynki po wykonaniu prac naprawczych w partiach spękań i ubytków proponuje się
pokryć drobną siatką z włókna szklanego zapobiegającą w przyszłości powstawaniu pęknięć.
Dalszy etap prac to nałoŜeni w cienkiej warstwie zaprawy wyrównawczej tzw. - „szlichty".
Po rozpoznaniu stanu zachowania wystroju kamieniarskiego cokołu dokona się
wytypowania tych elementów które zostaną wyznaczone do wymiany lub konserwacji.
Przewiduje się te partie kamieniarki, których stan zachowanie nie przekroczył 50% zniszczenia
struktury, pozostawić i poddać konserwacji. Zrekonstruowane płyty cokołu będą miały
fakturowaną powierzchnię z tzw. wzorem groszkowania z dodatkowo fazowanym uskokiem w
górnej części w celu szybkiego spływania wód opadowych.
Proponuje się wykorzystać kamień piaskowcowy z okolic Dobczyc. Ten gatunek kamienia był
najczęściej stosowany w przeszłości w architekturze np. miasta Krakowa. Wszystkie elementy
okładziny cokołu są powtarzalne i nie powinny sprawić większego problemu z wymianą czy teŜ z
rekonstrukcją. Pozostawienie zniszczonych płyt cokołu nie rokuje pozytywnych efektów
konserwatorskich.
Osobnym tematem działań przy cokole będzie konserwacja zachowanej część okładziny.
Przypuszcza się, Ŝe zniszczeniu uległa jedynie jego wierzchnia warstwa. Dlatego pomija się
ewentualność całkowitej wymiany czy tez pełnej rekonstrukcji w kitach. Cokół jest wypuszczony
przed lico ściany - około 4 cm, co daje moŜliwość ścienienia go o warstwę destruktu.
Przy średnim zniszczeniu powierzchni płyt, na których nie zachowały się ślady obróbki
kamieniarskiej wydaje się osiągnąć tym sposobem się dobry efekt estetyczny. Za rozwiązaniem
tego problemu przemawia fakt, Ŝe kamienny cokół to proste płyty bez profili zdobień. MoŜliwość
uzupełnienia ubytków w cienkich kitach mineralnych mija się z celem ze względu na znaczny
stan zasolenia kamienia co w konsekwencji po pierwszym sezonie zimowym doprowadziłoby do
ich odpadnięcia. Dlatego proponuje się w pierwszej kolejności po odczyszczeniu metodą CE-PE
kamień cokołu wzmocnić impregnatem krzemoorganicznym - metodą nasączania. Następnie
proponuje się kamień ścienić ręcznie o warstwę destruktu metodą tzw. „groszkowania", a
następnie poddać go wtórnej impregnacji.
Wszystkie pozostałe ubytki zostaną wypełnione kitem mineralnym barwionym w masie z
odpowiednio opracowaną fakturą.
Przewiduje się równieŜ zastosowanie kitów firmowych. . W miejscach rozległych ubytków
zostaną załoŜone wzmocnienia - pajączki z drutu nierdzewnego. Kity będą barwione w masie i
nakładane warstwowo.
Spoiny kamieniarkii zostaną zastąpione nowymi wykonanymi z zabarwionej firmowej fugi
renowacyjnej.
Po konserwacji cokół zostanie zabezpieczony środkiem krzemoorganicznym hydrofobowe
wzmacniającym. Zaleca się do działań konserwatorskich przy kamieniu, preparaty produkcji
polskiej dopuszczone do stosowania przy obiektach zabytkowych. Środek ten będzie
nanoszony pędzlem aŜ do momentu nasycenia struktury kamienia. Przewiduje się nieznaczny
retusz kitów (przy konieczności scalenia kolorystycznego).
Jednym z najwaŜniejszych etapów odnowy ścian dworu będzie pomalowanie ich farbą
elewacyjną z podkładem silikonowym zabezpieczającym tynki przed wilgocią.
Farba powtórzy dawną kolorystykę wynikającą z wykonanych wcześniej badań
stratygraficznych.
15. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- wg. projektu zagospodarowania
• Istniejący główny wyjazd od strony ul. Szkolnej
• Istniejący wjazd przy bocznym wejściu do budynku
• W południowej części działki zaprojektowano 18 miejsc parkingowych wyłoŜonych płytami
aŜurowymi o wymiarach 40 x 60, grubości 8,0 cm np. firmy „BETRA”, dodatkowo
zaprojektowano dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych
• Przy bocznym wejściu zaprojektowano miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej
• Drogę wewnętrzną do parkingu naleŜy wyłoŜyć kostką brukową
16 ZAGADNIENIA P.POś.
16.1 Dane wielkościowe
-powierzchnia uŜytkowa-612,9m2
-powierzchnia zabudowy-510,0m2
-wysokość-9,99m
-liczba kondygnacji-trzy, w tym jedna podziemna
16.2 Odległość od obiektów sąsiadujących
W odległości 15m od południowo-zachodniego naroŜnika znajduje się budynek gospodarczy na
sąsiedniej działce
16.3 Substancje palne
Obiekt posiada standardowe wyposaŜenie budynków o przeznaczeniu kulturalnokonferencyjnym. Nie ma materiałów łatwopalnych
16.4 Gęstość obciąŜenia ogniowego
W obiekcie nie występują pomieszczenia z gęstością obciąŜenia ogniowego większą od
500MJ/m2
16.5 Kategoria zagroŜenia ludzi
Budynek zalicza się do kategorii zagroŜenia ludzi ZLIII. Na poszczególnych kondygnacjach
mogą przebywać następujące ilości ludzi:
-piwnice-40osób
-parter- 50osób
-piętro-50osób
16.6 ZagroŜenie wybuchem
W budynku nie występują pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagroŜenia
wybuchem.
16.7 Strefy poŜarowe
Dopuszczalna powierzchnia stref poŜarowych wynosi 8000m2. Powierzchnia wewętrzna
budynku wynosi 612,9m2 to moŜe stanowić jedną strefę poŜarową.
16.8 Klasa odporności poŜarowej.
Zgodnie z obowiązującymi „warunkami technicznymi” budynek mieści się w klasie D odporności
poŜarowej i składa się z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.
Poszczególne elementy konstrukcji spełniają następujące wymagania:
-ściany-EI30
-stropy-REI30
Pomieszczenie kotłowni oddzielone jest ścianami w klasie EI60 z drzwiami EI30. Elementy
drewniane więźby drewnianej zabezpieczone są preparatem ogniochronnym do uzyskania
cechy NRO
16.9 Ewakuacja
Istnieją dwie klatki schodowe umieszczone przy wyjściach na zewnątrz budynku. Zapewnione są
dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczające 30m. Budynek wyposaŜony
będzie w oświetlenie dróg ewakuacyjnych.
16.10 Instalacje uŜytkowe
Instalacja elektryczna posiada wyłącznik na wypadek poŜaru. Budynek wyposaŜony jest w
instalację odgromową.
16.11 WyposaŜenie w gaśnice
UŜytkownik wyposaŜy obiekt w gaśnice z zachowaniem wskaźnika minimum 2kg środka
gaśniczego na kaŜde 100m2
16.12 Drogi poŜarowe
Istniejący budynek dworu od strony północnej przylega całą długością elewacji do drogi gminnej.
Zapewnione są dwa wjazdy na działkę, posiadają utwardzoną nawierzchnię.
16.13 Zaopatrzenie w wodę
Projektowany hydrant zewnętrzny nadziemny fi80 na sieci w ulicy Szkolnej
Wszelkie zmiany bez zgody autora
projektu są niedopuszczalne i
chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24
poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
Opracował
mgr inŜ. arch. Wojciech Frączek
Download