projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze

advertisement
U C H W A Ł A NR ……………
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia ………………..
w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących
własność gminy.
Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.
U. z 2011r. Nr 45, poz.236) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 429 i Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i
Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17
września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 194, poz. 1291) w związku z art. 46 ust. 5 i
6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr
104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 2007 r Nr 21, poz. 124, Nr 52,
poz. 343 , Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z
2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530, z 2011r. Nr 135, poz. 789, Nr 205 poz. 1208, z 2012
r. Nr 234 poz. 1392, Nr 94 poz.551, Nr 233 poz. 1381, Nr 94 poz. 551)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za ciepło i za zamówioną moc pobierane ze źródeł ciepła stanowiących
własność gminy w wysokości określonej w załączniku do uchwały.
§ 2. Opłata obowiązuje odbiorców zasilanych w ciepło z kotłowni zlokalizowanej:
- na osiedlu Fijewo
- ul. Sady
- w budynku Urzędu Miasta i Gminy,
- w budynku Szumiłowo 13.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20
grudnia 2011r.w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących
własność Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu przez
rozplakatowanie obwieszczeń w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn
Załącznik nr 1
do uchwały Nr ……………………..
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia ………………………………
Stawki opłaty za ciepło oraz opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
pobierane za źródeł ciepła stanowiących własność Gminy.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
Odbiorcy zasilani w ciepło z
kotłowni zlokalizowanej na osiedlu
Fijewo
Odbiorcy zasilani w ciepło z
kotłowni zlokalizowanej na
ul. Sady
Odbiorcy zasilani w ciepło z
kotłowni zlokalizowanej w budynku
Urzędu Miasta i Gminy
Odbiorca zasilany w ciepło z
kotłowni zlokalizowanej w budynku
Szumiłowo 13
Opłata za
ciepło w zł
Opłata za
zamówioną moc
w zł/WM/m-c
41,63 zł netto/GJ
22 601,51 zł netto
51,20 zł brutto/GJ
27 799,86 zł brutto
37,86 zł netto/GJ
19 284,96 zł netto
46,57 zł brutto/GJ
23 720,50 zł brutto
4,08 zł netto/m2
5,02 zł brutto/m2
---
3,68 zł netto/m2
4,53 zł brutto/m2
---
* Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn
Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenia opłat pobierane ze źródeł ciepła stanowiących
własność Gminy wyjaśnia, że uchwała dotyczy wzrostu cen dla kotłowni:
- zlokalizowanej na osiedlu Fijewo wzrost ceny zamówionej mocy o 67,66 %, spowodowana
jest wzrostem współczynnika udziału opłat stałych w łącznych kosztach dostarczania ciepła z
tego źródła o 46,6 %, oraz obniżeniem wielkości zamówionej mocy przez odbiorów ciepła o
16,83 %.
- zlokalizowanej na ul. Sady - wzrost ceny zamówionej mocy o 58,9 %, spowodowana
również wzrostem współczynnika udziału kosztów stałych w łącznych kosztach dostarczania
ciepła o 40 %, jak również obniżeniem wielkości zamówionej mocy przez odbiorców o 28,26
%. W 2012 r. zmniejszyła się liczba odbiorców ciepła poprzez odłączenie się trzech wspólnot
mieszkaniowych.
Cena GJ w kotłowni Fijewo zmniejszyła się 20,4 %, a w kotłowni ul. Sady o 10 % w
stosunku do ceny z roku 2012. W kotłowni ul. Sady uwzględniono spadek kosztów związany
z zastosowaniem kolektorów słonecznych.
- znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pl. Tow. Jaszczurczego 8 – wzrost
o 2 %,
- w budynku świetlicy w Szumiłowie cena ogrzania m2 powierzchni wzrasta o 7,9 %.
Download