Aneks do Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy ciepła

advertisement
ANEKS NR 1 Z DNIA 9.10.2014r.
DO REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW
I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH
ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY
W ZASOBACH REGIONALNEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
W ZIELONEJ GORZE.
W regulaminie jak wyżej wprowadza się następujące zmiany:
§1
W Rozdziale II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3. pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Koszty centralnego ogrzewania podlegające rozliczeniu obejmują:
3.1. W przypadku budynków wyposażonych w węzły cieplne elektrociepłowni:
- zamówiona moc oraz koszt ciepła dostarczonego;
3.2. W przypadku budynków wyposażonych we własne kotłownie:
- obsługę kotłowni (umowy serwisowe);
- materiały zużyte na konserwację kotłowni;
- amortyzacja urządzeń kotłowni;
- opał (gaz);
- energia elektryczna na potrzeby kotłowni;
- koszty serwisu liczników ciepła;
- koszty pomiaru, odczytów i rozliczeń pobranego ciepła w kotłowni;
- koszty zarządu.”
§2
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
§3
Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r.
Download