id20904-Zadanie 1_do..

advertisement
Imię nazwisko, nr indeksu
Zadanie 1
Przedsiębiorstwo posiada dwa wydziały świadczące usługi pomocnicze: Kotłownię i Wydział Energetyczny, których
okresowe koszty funkcjonowania wynosiły odpowiednio dla kotłowni 22 000zł, a dla wydziału energetycznego
10 000 zł.
Dla kotłowni jednostką miary jej usług jest ilość GJ ciepła i w analizowanym okresie dostarczyła ona 500 GJ dla
Wydziału Energetycznego, 1600 GJ dla Wydziału Produkcji i 400 GJ dla Zarządu.
Dla Wydziału Energetycznego jednostką miary jego usług jest ilość kWh, dla Kotłowni Wydział świadczył usługi w
wysokości 2000 kWh, dla Wydziału Produkcyjnego 6 500 kWh i dla Zarządu 1 500 kWh.
Dokonaj rozliczenia świadczeń jednostek pomocniczych po koszcie rzeczywistym stosując metodę macierzową.
Przyjmując planowane koszty jednostkowe kotłowni w wysokości 8 zł/GJ, a świadczenia usług energetycznych w
wysokości 2,2 zł/kWh rozlicz koszty działalności pomocniczej metodą stawki częściowo planowanej.
Metoda macierzowa
Metoda stawki planowanej częściowo
ODP. Dla metody macierzowej rozliczone koszty działalności pomocniczej dla Wydziały Produkcji wynoszą 25 750 zł,
a dla Zarządu 6 250 zł, dla metody stawki częściowo planowanej odpowiednio: 25 720 zł i 6 280 zł.
Zadanie_2
Oblicz KjWG z przełomu okresów. Dane o kosztach jednostkowych remanentu początkowego z poprzedniego i
kosztach jednostkowych wyrobu gotowego bieżącego okresu podane są w tabeli. Remanent początkowy stanowiło
100 sztuk wyrobów zaawansowanych w 25% z punktu widzenia kosztów przerobu, produkcja niezakończona
wyceniana jest w koszcie bezpośrednim.
ODP. KjWGprzełomu = 15 zł
Imię nazwisko, nr indeksu
Zadanie_3
Oblicz KjWG z przełomu okresów. Dane o kosztach jednostkowych remanentu początkowego z poprzedniego i
kosztach jednostkowych wyrobu gotowego bieżącego okresu podane są w tabeli. Remanent początkowy stanowiło
100 sztuk wyrobów zaawansowanych w 80% z punktu widzenia całkowitych kosztów, produkcja niezakończona
wyceniana jest w pełnym koszcie wytworzenia.
ODP. KjWGprzełomu = 21 zł
Zadanie 4
W analizowanym przedsiębiorstwie Zakładach Tłuszczowych materiały są wydawane do produkcji z chwilą
rozpoczęcia procesu produkcyjnego, a wycena produkcji niezakończonej prowadzona jest w uproszczony sposób
tylko w kosztach bezpośrednich.
Zakłady Tłuszczowe miały na początku miesiąca produkcję w toku 2 000 litrów oleju rzepakowego o przeciętnym
stopnia zaawansowania w procesie technologicznym 20% ( z punktu widzenia kosztów przerobu) i wartości
remanentu początkowego: koszty materiałowe - 15 000 zł, płace bezpośrednie - 4 000 zł.
W ciągu miesiąca poniesiono następujące koszty: materiały bezpośrednie – 72 000 zł, płace bezpośrednie –
15 300 zł, koszty pośrednie produkcyjne– 30 000 zł.
W ciągu miesiąca wytworzono i przekazano do magazynu 10 000 litrów oleju rzepakowego. Na koniec miesiąca
produkcja w toku wynosiła 1 000 litrów a stopień zaawansowania z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu
oszacowano na 60%. W rozważanym okresie przedsiębiorstwo w pełni wykorzystało swoje moce produkcyjne.
Oblicz: Jaki jest jednostkowy koszt wytworzenia litra oleju w bieżącym okresie oraz z przełomu okresów?
Jaki jest koszt produkcji w toku na koniec okresu?
ODP: .KjWG = 12,5 zł/l, KjWGprzełomu = 13,7 zł/l, KjRk = 8,9 zł/l
Zadanie 5
W przedsiębiorstwie wytwarzane są dwa produkty X i Y z tych samych surowców w podobnych procesach
technologicznych.
W analizowanym okresie koszty wyniosły: materiały bezpośrednie –7 360 zł, robocizna bezpośrednia – 2 760 zł,
koszty pośrednie produkcyjne – 4 140 zł.
Materiały na produkty X i Y zużywane są w proporcji 2 do 3, natomiast koszty przerobu rozliczane są proporcjonalnie
do czasu pracy, który dla produktu X i produktu Y jest taki sam..
Informacje o wielkości produkcji są następujące: remanent początkowy wystąpił dla produktu X i wynosił 100 sztuk
zaawansowanych w 40% z punktu widzenia całkowitych kosztów. W okresie wyprodukowano i oddano do magazynu
500 sztuk wyrobów gotowych X i 800 wyrobów Y w pełni ukończonych oraz 200 sztuk wyrobów nieukończonych Y
zaawansowanych w 60% z punktu widzenia całkowitych kosztów.
Przedsiębiorstwo w pełni wykorzystało swoje moce produkcyjne.
Materiały są wydawane na produkcje sukcesywnie, produkcja nieukończona wyceniania jest w pełnym koszcie.
Oblicz koszt jednostkowy wytworzenia produktu X i Y oraz produkcji nieukończonej na koniec okresu.
ODP: .KjWGX = 9 zł/sztl, KjWGY = 11 zł/szt, KjRkY = 6,6 zł/szt
Download