elektrostatyka i prąd elektryczny

advertisement
I.
Elektrostatyka i prąd elektryczny
TEST I A
W zadaniach od 1 do 10 podano cztery propozycje odpowiedzi. W każdym zadaniu wybierz tylko
jedną odpowiedź i zakreśl odpowiadającą jej literę.
1. Ładunek 20 mC to:
A. 0,00002 C
B. 0,0002 C
2. Praca 36 MJ to:
A. 1 kWh
(1 p.)
C. 0,002 C
D. 0,02 C
(1 p.)
B. 3,6 kWh
C. 10 kWh
D. 36 kWh
3. W wyniku pocierania szklanej pałeczki jedwabiem:
A. naelektryzowało się tylko szkło,
B. naelektryzował się tylko jedwab,
C. oba ciała się naelektryzowały,
D. żadne ciało się nie naelektryzowało.
(1 p.)
4. Wskaż, na którym rysunku zostało poprawnie przedstawione ustawienie baloników po ich
naelektryzowaniu.
(1 p.)
A. I
B. II
C. III
D. IV
5. Wskaż, na którym rysunku zostały poprawnie przedstawione wektory siły wzajemnego
oddziaływania między naelektryzowanymi kulkami.
(1 p.)
A. I
B. II
C. III
D. IV
6. Wskaż rysunek, na którym poprawnie zaznaczono kierunek prądu.
A. I
B. II
C. I i II
(1 p.)
D. na żadnym rysunku
7. Wskaż schematy obwodów, w których prąd nie popłynie.
A. I i II
B. I i III
(1 p.)
C. II i III
D. I, II i III
8. Które żarówki będą świecić w obwodzie zbudowanym według poniższego schematu?
A. 1
B. 2
C. 3
D. wszystkie
9. Który schemat przedstawia prawidłowo włączone mierniki?
A. I
B. II
(1 p.)
C. III
(1 p.)
D. IV
10. Moc żarówki świateł postojowych w samochodzie wynosi 5 W, przy napięciu zasilania 12 V.
Jakie jest natężenie prądu płynącego przez włókno tej żarówki?
(1 p.)
A. 0,4 A
B. 2,4 A
C. 7 A
D. 60 A
11. Wykreśl z tabeli wyrazy, które zostały błędnie wpisane.
Przewodniki
(2 p.)
Izolatory
kartka papieru
plastikowy kubek
moneta
grafitowy rysik
morska woda
porcelanowy słonik
taśma klejąca
metalowa puszka
12. Ze słów zamieszczonych w nawiasach wybierz odpowiednie poprzez wykreślenie błędnych
sformułowań.
(3 p.)
Metale to ciała, które zaliczamy do (izolatorów, przewodników).W metalach ( istnieje, nie istnieje) swoboda ruchu
ładunków elektrycznych. Dlatego dotknięcie w jednym miejscu dodatnio naelektryzowanej metalowej kuli (wystarczy,
nie wystarczy), aby ją rozładować. Wtedy (protony, neutrony, elektrony) z (kuli, Ziemi) przepłyną do (kuli, Ziemi).
Poniższa informacja dotyczy zadań 13–16:
Dwie jednakowe metalowe kulki elektryzujemy, a następnie stykamy ze sobą.
13. Uzupełnij poniższą tabelkę odpowiednimi danymi.
(1 p.)
Ładunek kulek
przed złączeniem
Kulka A
Kulka B
+2 µC
–6 µC
po złączeniu
Kulka A
-2
Kulka B
-2
14. Jeden kulomb (1C) to 6  1018 ładunków elementarnych. Oblicz, ile niezobojętnionych ładunków
dodatnich znajdowało się na kulce A przed jej złączeniem z kulką B.
(1 p.)
6
18
12
2 10 * 6  10 =12 10
15. Zapisz, jak zachowają się kulki A i B po zetknięciu. Podaj przyczynę tego zjawiska.
Nastąpi zobojętnienie ładunku dodatniego, elektrony przepłyną z kulki B do A
(2 p.)
16. Zapisz, z której kulki przepłynął ładunek i jaki był znak tego ładunku.
Ładunek przepłynął z kulki B do A ładunek ujemny
(1 p.)
17. Korzystając z rysunku przedstawiającego skalę pewnego miernika, uzupełnij poniższą tabelę
odpowiednimi danymi.
(3 p.)
Nazwa przyrządu
Woltomierz
Wielkość fizyczna mierzona
przez przyrząd
Zakres przyrządu
Napięcie
Dokładność przyrządu
1V
Wartość pomiaru
12V
Wynik pomiaru uwzględniający
niepewność pomiarową
11V-13V
20V
18. Żarówkę o mocy 100 W włączono do napięcia 230 V. Oblicz koszt zużytej przez żarówkę energii
elektrycznej, jeżeli była włączona do źródła napięcia przez 100 h. Przyjmij, że 1 kWh kosztuje 0,5 zł.
Zużyta energia: 0,1kW*100h=10kWh
Koszt: 10kWh*0,5 zł/kWh=5 zł
(2 p.)
19. Żarówkę o mocy 100 W można zastąpić świetlówką o mocy 20 W. Oblicz, ile razy mniej zapłacimy
za użytkowanie świetlówki, jeśli obydwa urządzenia będą pracowały w tym samym czasie.
(2 p.)
100/20=5 razy mniej
Download