Test1

advertisement
1. Ile neutronów znajduje się w jądrze atomu litu
A.
B.
C.
D.
7
3
Li?
2
4
7
10
2. W wyniku pocierania pałeczki ebonitowej o sukno, pałeczka sukno elektryzują się
różnoimiennie. Zjawisko to wyjaśniamy
A.
B.
C.
D.
zamianą pracy na ładunki elektryczne,
przemieszczaniem się elektronów pomiędzy tymi ciałami,
przemieszczaniem się jonów dodatnich pomiędzy tymi ciałami,
wytwarzaniem elektronów
3. które z rysunków poprawnie przedstawiają kierunek przepływu cząstek naładowanych w
procesie rozładowania przez uziemienie naelektryzowanych krążków metalowych
przewodnikiem?
A.
B.
C.
D.
1i2
2i3
3i4
1i4
4. Dwa punktowe ładunki elektryczne ( w praktyce małe ciała, np. kulki obdarzone ładunkiem
elektrycznym ) przyciągają się siłą 0,1 N. Gdyby ładunek jednego ciała miał wartość 3 razy
większą, a drugiego 4 razy większą, to przy tej samej wzajemnej odległości przyciągałyby się
siłą o wartości
A.
B.
C.
D.
0,3N.
0,4N.
0,7N.
1,2N.
5 oblicz, jaka siła działaby pomiędzy dwiema kulkami obdarzonymi ładunkiem o wartości 1
C każda ( gdyby udało się je tak naładować ), jeżeli ich środki odległe są o 1m . współczynnik
2
9
k dla ośrodka wynosi
9
A.
2,25  10 N.
Nm
9 10 --------2
C
9
B.
4,5  10 N.
9
C.
9  10 N.
D.
18  10 N.
9
6. Dwie jednakowe kulki wykonane z przewodnika zawieszono obok siebie na długich
izolujących niciach. Następnie jedną z nich naelektryzowano dodatnio. Jak wtedy zachowają
się kulki??
A. Przyciągną się wzajemnie, zetkną i tak pozostaną.
B. Najpierw się przyciągną, zetkną, a następnie odepchną od
siebie.
C. Kulka naelektryzowana przyciągnie do siebie kulkę
obojętną elektrycznie
D. Nie zmienią swojego położenia wobec braku oddziaływania
elektrostatycznego.
7. Dwie identyczne przewodzące kulki naelektryzowane takimi samymi ładunkami i
umieszczone w porcelanowym korytku odpychają się siłą o wartości 0,4 N. Co się stanie,
jeżeli jedną kulkę zobojętnimy? Jaka będzie wartość siły oddziaływania kulek, gdy osiągną
stan równowagi?
A. Pozostaną na swoich miejscach gdyż siła oddziaływania zniknie.
B. Kulki się zetkną o pozostaną zetknięte, a siły oddziaływania zrównoważą się.
C. Kulki się zetkną a potem „odskoczą” na początkową odległość, ale wartość siły
oddziaływania zmaleje dwukrotnie (wyniesie 0,2 N. )
D. Kulki się zetkną a potem „odskoczą” na początkową odległość, ale wartość siły
oddziaływania zmaleje czterokrotnie (wyniesie 0,1 N. )
8. Od kropli wody posiadającej ładunek +q oddzielono mniejszą kroplę o ładunku
elektrycznym –q. Jaki ładunek pozostał na pierwotnej kropli po tej czynności?
A.
B.
C.
D.
+2q.
+q.
0.
–2q.
9. na rysunku przedstawiono linie pola elektrycznego wytworzonego przez dwie naładowane
kulki I i II. Jakie są znaki ładunków tych kulek?
A.
B.
C.
D.
1 – dodatni, 2 ujemny.
1 – ujemny, 2 dodatni.
1 – dodatni, 2 dodatni.
1 – ujemny, 2 ujemny.
10. Rysunek przedstawia naelektryzowane przewodzące kule odizolowane od ziemi. Na kulę
„a” wprowadzono dodatkowo ujemny ładunek o wartości Q. W wyniku tego wartości słi
wzajemnego oddziaływania kul „a” i „b”
A.
B.
C.
D.
zanikły,
zmalały, a ich zwrot nie zmienił się,
zmalały, a ich zwrot zmienił się,
wzrosły.
Download