Funkcje statystyczne i logiczne

advertisement
Liczba A
-5
2
0
5
3
-4
-5
2
4
0
-5
-4
2
0
3
1
1
0
5
5
-5
3
0
-1
5
Liczba B
0
5
3
-4
-4
2
5
-4
-4
2
0
3
-4
2
0
3
-1
0
-1
5
2
-2
-2
0
3
Wartość średnia
0,48
0,36
Iloczyny
dodatnie ujemne
4
12
Znak liczby B Iloczyn
niedodatnia
dodatnia
dodatnia
niedodatnia
niedodatnia
dodatnia
dodatnia
niedodatnia
niedodatnia
dodatnia
niedodatnia
dodatnia
niedodatnia
dodatnia
niedodatnia
dodatnia
niedodatnia
niedodatnia
niedodatnia
dodatnia
dodatnia
niedodatnia
niedodatnia
niedodatnia
dodatnia
Liczba
wystąpień
Liczba
zero
dodatni
zero
ujemny
ujemny
ujemny
ujemny
ujemny
ujemny
zero
zero
ujemny
ujemny
zero
zero
dodatni
ujemny
zero
ujemny
dodatni
ujemny
ujemny
zero
zero
dodatni
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
4
7
0
2
3
10
2
7
7
1
7
Częstość wystąpień
10
7
7
7
7
4
3
2
2
1
Liczby
0
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
1. Wprowadź do kolumny A i B dowolne liczby całkowite z przedziału <-5, 5>
2. W kolumnie Znak liczby B wprowadź funkcję Jeżeli() w takiej postaci, aby w były wyświetlane informacje, jak
widać w przykładzie.
3. W kolumnie Iloczyn wprowadź odpowiednią funkcję (np. podwójną Jeżeli()) aby informacje były wyświetlane,
tak jak w przykładzie.
4. Znajdź, korzystając z odpowiednich funkcji wartość średnią w kolumnach A i B oraz wylicz ile jest iloczynów
dodatnich, a ile ujemnych.
5. Przygotuj tabelę i korzystając z funkcji Częstość() określ liczbę wystąpień określonych liczb z kolumny A i
kolumny B.
6. Na podstawie tabeli sporządź wykres według podanego wzoru.
7. Zastosuj filtr, który umożliwi wyświetlenie tylko tych wierszy tabeli danych, dla których w kolumnie A jest
wartość zero, a w kolumnie B wartość dodatnia.
Download