makroekonomia-test-wilczynski

advertisement
12
dr hab. Ryszard Wilczyński.
Notatka składa się z 12 stron.
"Test I
1. Dolny punkt zwrotny w przebiegu cyklu koniunkturalnego jest wyznaczony przez:
a) ograniczenia rządowe
b) ilość pieniądza w obiegu
c) zerowy poziom inwestycji
d) poziom produkcji potencjalnej
2. Która z poniższych, relacji umożliwia wychodzenie gospodarki z recesji:
a) inwestycje autonomiczne - mnożnik
b) inwestycje restytucyjne - przyspieszenie
c) inwestycje indukowane - mnożnik
d) inwestycje autonomiczne - przyspieszenie"
"1. Jeżeli nominalna stopa procentowa wynosi 10% zaś realna stopa procentowa 2%, to stopa
inflacji według wskaźnika przybliżonego wynosi:
12%
8%
-8%
20%
2. Krańcowa skłonność do konsumpcji jest zawsze liczba:
Równa 1
Ujemna
Dodatnia i mniejsza od 1
Dodatnia i większa od 1"
Test z makroekonomii Grupa I
Jeżeli nominalna stopa procentowa wynosi 10% zaś realna stopa procentowa 2%, to stopa inflacji
według wskaźnika przybliżonego wynosi:
12%
8%
-8%
20%
Krańcowa skłonność do konsumpcji jest zawsze liczba:
Równa 1
Ujemna
Dodatnia i mniejsza od 1
Dodatnia i większa od 1
W funkcji konsumpcji zmienna określająca wielkość konsumpcji jest:
kwota oszczędności
dochodu
stopa procentowa
płaca realna
mnożnik jest zawsze liczba:
równa 1
dodatnia i większa od 1
większa od 0
dodatnia i mniejsza od 1
Przy danej wysokości stopy procentowej, wyższe dodatki państwowe spowodują:
przesuniecie krzywej IS w dół
przesuniecie po krzywej IS
przesuniecie krzywej LM w górę
przesuniecie krzywej IS w górę
Wzrost realnych zasobów ( podaży) pieniądza spowoduje
przesuniecie krzywej IS w gore
przesuniecie krzywej LM w dół
przesuniecie krzywej LM w gore
przesuniecie krzywej IS w dół
Obniżenie wydatków budżetu państwa jest narzędziem:
ekspansywnej polityki fiskalne
restrykcyjnej polityki fiskalnej łagodnej polityki fiskalnej
restrykcyjnej polityki pieniężnej
Obniżenie podaży pieniądza jest narzędziem:
restrykcyjnej polityki fiskalnej ekspansywnej polityki pieniężnej
liberalnej polityki pieniężnej
restrykcyjnej polityki pieniężnej
Stopa rezerw obowiązkowych to stosunek:
rezerw do gotówki
rezerw do wkładów na żądanie
rezerw do popytu na pieniądz
rezerw do podaży pieniądza
Zasoby gotówki w obiegu oraz wkłady na zadanie tworzą:
bazę monetarna
podaż pieniądza
rezerwy obowiązkowe
mnożnik pieniężny
Skumulowane zobowiązania Skarbu Państwa nazywane są:
deficytem budżetowym
długiem zagranicznym
deficytem handlowym długiem publicznym
Bezrobocie keynesowskie ( cykliczne) to inaczej:
bezrobocie frykcyjne
bezrobocie strukturalne
bezrobocie wynikające z niedostatku popytu
bezrobocie naturalne
Spadek wskaźnika poziomu cen w kolejnych okresach określany jest jako:
stagflacja
dewaluacja
deflacja
recesja
Zależność miedzy inflacja a bezrobociem jest ilustrowana przez:
krzywa Laffera
krzywa Philipsa
funkcje popytu na prace
prawo malejącej krańcowej produkcyjności
(…)
… jest na dwa dolary, a trzy euro na jednego funta, to kurs wymiany dolara do funta wynosi:
2:1
1:6
1:2
6:1
Podwyższenie kursu waluty do obrony, którego zobowiązała się rząd nazywamy:
Dewaluacja
Rewaluacja
Deprecjacja
aprecjacja
Test z makroekonomii Grupa II
Saldo bilansu płatniczego ulega poprawie wskutek:
Wzrostu importu
Spadku odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych Spadku eksportu
Wzrostu odpływu…
…
d) wzrost całkowitej podaży dóbr i usług
7. Który z poniższych podatków ma charakter progresywny ( w Polsce):
a) VAT b) od dochodów osobistych
c) od osób prawnych d) podatek od gier
3. Podatki netto są to:
a) podatki pośrednie b) pośrednie plus bezpośrednie
c) pomniejszone o transfery d) wszystkie z powyższych
9. Który z poniższych wskaźników koniunktury działa z opóźnieniem :
a) inwestycje b…
…-depozyt l000zł system bankowy może wykreować
a) 750 b) 1250
c) 7000 d) 12500.
2. Gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się zasadami wartościującymi- jakie powinny być
ceny, poziom produkcji, dochody, kierunki polityki rządu to:
a) makroekonomia b) ekonomia
c) ekonomia pozytywna d) ekonomia normatywna
3. Wiedza jak zasoby mogą być łączone w produkcyjny sposób nosi nazwę
a) teorii doboru b…
Odpowiedzi 15 Ekonomia
Test 15 Ekonomia
Ekonomia-Test 15
Odpowiedzi 3 Ekonomia
Odpowiedzi 1 Ekonomia
Odpowiedzi 6 Ekonomia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download