Funkcje i elementy zarządzania finansowego

advertisement
W finansach można wyodrębnić 3 wzajemnie powiązane ze sobą obszary:
Rynek finansowy, który koncentruje się na sposobach wypożyczania pieniędzy i dotyczy podmiotów,
które dzielą i tworzą pieniądz.
Inwestowanie, czyli decyzje poszczególnych osób i instytucji finansowych podejmowanych przy
wybieraniu papierów wartościowych mogących się składać na ich portfele inwestycyjne.
Zarządzanie finansami (lub finanse przedsiębiorstw) – proces podejmowania decyzji związanych z
planowaniem, pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy w sposób pozwalający na osiągnięcie
zamierzonych przez firmę celów.
Finanse określane są mianem ekonomiki czasu i ryzyka, ponieważ czas oraz ryzyko są podstawowymi
kategoriami na których opiera się współczesna teoria zarządzania finansowego. Trzecim elementem tej teorii jest
kryterium Finanse określane są mianem ekonomiki czasu i ryzyka, ponieważ czas oraz ryzyko są podstawowymi
kategoriami na których opiera się współczesna teoria zarządzania finansowego. Trzecim elementem tej teorii jest
kryterium decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach.
Podstawowe założenia tej teorii:
Przyjmujemy, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w firmach jest maksymalizacja korzyści
osiąganych przez ich właścicieli. Cel ten jest realizowany w sposób optymalny jeżeli wartość firmy osiąga
maksymalny w danych warunkach poziom.
Proces gospodarowania w firmie jest traktowany jako proces polegający na angażowaniu zasobów
rzeczowych i finansowych na różne okresy.
Wszelkie decyzje podejmowane są w warunkach ryzyka i niepewności (jako prawdopodobieństwo
uzyskania rezultatów odmiennych od oczekiwanych)
FUNKCJE I ELEMENTY ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO
Podstawowe elementy zarządzania finansowego to:
Zarządzanie majątkiem długoterminowym (funkcja związana z inwestowaniem środków).
Zarządzanie źródłami finansowania (funkcja związana z pozyskiwaniem środków na finansowanie
działalności inwestycyjnej).
Zarządzanie bieżącą działalnością finansową (kapitałem pracującym) jest to funkcja
związana z
bieżącymi funkcjami finansowymi.
WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
Związek między kosztami utraconych możliwości a rozkładem dochodów w czasie określony jest
problemem wartości pieniądza w czasie. Rozwiązanie tego problemu polega na analizowaniu
związku między 4 zmiennymi:
PV – Present Value,
FV – Future Value,
r – stopa procentowa,
k – stopa dyskontowa,
t – analizowany czas.
PV – Present Value
FV – Future Valu
r – stopa procentowa
k – stopa dyskonto
t
analizowany c
Odsetki proste – jeżeli odsetki liczone w okresie krótszym niż 1 rok wartość przyszłą obliczamy według wzoru:
FV  PV (1 
PV 

r t
)
100  360
FV
kt
1
100  360

–
Gdy r = constans. Analizujemy okresy roczne gdzie stopa procentowa jest stała, odsetki naliczane są według
FV  PV (1  n
r
)
100
odsetek prostych.
FV
PV 
(1  n
r
)
100
Wzór na wartość przyszłą – jeżeli w danym okresie (okresy wieloletnie) mamy różne stopy procentowe, naliczane
według odsetek prostych.
FV  PV (1   rt )
t 1
n
Odsetki złożone
Kapitalizacja odsetek.Ustalanie FV (kiedy odsetki ustalane są raz w roku, podana stopa procentowa).
FV  PV (1 
PV 
r n
)
100
FV
r
(1 
)n
100
FV  PV (1 
r
) n m
100  m
Kiedy odsetki naliczane są częściej niż raz w roku: m– razy w roku
Kapitalizacja ciągła
W przypadku wystąpienia kapitalizacji ciągłej (gdy liczba kapitalizacji dąży do nieskończoności):
FV  lim PV (1 
n 
FV  PV (e r m )
r nm
)
m
Stopa procentowa:
1
ln
t
1
t 
ln
r
r 
FV
PV
FV
PV
Funkcje i elementy zarządzania finansowego
Stopa procentow
Przykład 1
W 1867 roku Stany zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę za 7, 2 mln. dolarów, przyjmując że roczna
stopa procentowa wynosi 7%, oblicz dzisiejszą wartość Alaski.
Korzystając ze wzoru na odsetki proste:
FV  7,200,000  (1  131  0,07)
FV  7,200,000  (1  0,07)131
FV  PV  1  r 
n
Odsetki złożone, stopa procentowa stała
FV  PV  1  r1   1  r2   ...  1  rn 
Odsetki ustalane raz w roku (kapitalizacja co rok), stopa procentowa zmienna:



FV  PV  1  r1  1  1  r2  2  ...  1  rn 
n
n
nt
Kiedy stopa procentowa zmienia się (nieregularna), kapitalizacja roczna:
Odsetki naliczane są m – razy w ciągu roku przez n – lat, roczna stopa procentowa stała:
nm

r 
FV  PV 1 


m

Odsetki naliczane m – razy w ciągu roku, roczna stopa procentowa zmienna w poszczególnych
n
n

 rn  n
r1   r2 

FV  PV 1    1    ...  1  
 m  m
 m



okresach:
Wzór na roczną stopę procentową (kapitalizacja w ciągu jednego roku).
 FV 
log

PV 

n
log1  r 
www.wkuwanko.pl
5
Funkcje i elementy zarządzania finansowego
r 
n
FV
1
PV
W warunkach zmiennej stopy procentowej i ciągłej kapitalizacji odsetek przyszłą wartość po
upływie n – lat obliczamy:
FV  PV  e r1  r2 ... rn
www.wkuwanko.pl
6
Download