Kliniczne zasady wykonywania i interpretacji testów wysiłkowych u

advertisement
Kurs do specjalizacji z geriatrii nr 05-744-12-210-2006 (8-9.maja.2006)
pt.:
Zasady rehabilitacji ruchowej osób starszych
(aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji osób starszych)
Konspekt
Lek. med. Paweł Mrozek
Kliniczne zasady wykonywania i interpretacji testów wysiłkowych u osób starszych.
1. Próba wysiłkowa definicja
2. Wskazania
- diagnostyka choroby wieńcowej
- ocena stopnia zaawansowania choroby wieńcowej
- pacjenci po zawale mięśnia sercowego
- u osób z licznymi czynnikami ryzyka
- przed rozpoczęciem intensywnych ćwiczeń fizycznych
3. Przeciwwskazania
- brak zgody pacjenta
- ostry zawał, niestabilna choroba wieńcowa
- objawowe zaburzenia rytmu
- niewydolność serca IV wg NYHA
- wysokie nadciśnienie tętnicze
- ostre choroby zapalne
- kardiomiopatia przerostowa
- znaczna stenoza aortalna
- zatorowość płucna
- tętniak rozwarstwiający aorty
4. Warunki konieczne do przeprowadzenia badania
- zgoda pacjenta
- przeszkolony personel
- nadzór lekarski
- odpowiednia aparatura, leki
5. Przygotowanie pacjenta
- istotne informacje dotyczące próby
- przygotowanie skóry
- rozmieszczenie elektrod
6. Wskazania do przerwania próby
- prośba chorego
- narastające bóle wieńcowe
- objawy z OUN, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zab. Świadomości
- sinica skóry
- osiągnięcie limitu tętna
- nadmierny wzrost RR, spadek RR
- groźne zaburzenia rytmu, bloki odnóg pęczka Hisa
- uniesienie ST o 1mm, obniżenie ST 2mm
7. Kryteria niedokrwienia
- obniżenie ST, horyzontalne, skośne do dołu, skośne do góry
- uniesienie ST
- próba wybitnie dodatnia
8. Ograniczenia próby wysiłkowej
- wyniki fałszywie dodatnie
- wyniki fałszywie ujemne
9. Próba wysiłkowa a leki
- naparstnica, LBA, azotany, antagoniści wapnia, leki hipotensyjne
10. Interpretacja wyników elektrokardiograficznych prób wysiłkowych
- dodatnia, obniżenie ST w odprowadzeniach przedsercowych, ze spadkiem RR
- wybitnie dodatnia po epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej
- wybitnie dodatnia u pacjenta ze zwężeniem pnia lewej tętnicy
- normalizacja ujemnych załamków T u pacjenta po CABG
- większe zmiany ST po niż w trakcie wysiłku
- z uniesieniem odcinka ST, w odpr. bez patologicznych załamków Q
- skośne do góry obniżenie ST
- uniesienie ST w odpr. z patologicznym załamkiem Q
- obniżenie ST u pacjenta z WPW
- LBBB w czasie próby
- RBBB w czasie próby
- VT w czasie próby
- normalizacja czy pseudonormalizacja zał. T
- ST coving
- obniżenie ST, nad ścianą dolną u kobiety
- próba wysiłkowa z nieprawidłowym spoczynkowym EKG
Download