Akademia Terapii Poznawczej

advertisement
SKALA OCENY OPISU TERAPII
A. Popiel & E. Pragłowska 2011
Terapeuta:………………………………………. Identyfikator opisu terapii (np. inicjały i wiek pacjenta:……………….……)
Osoba oceniająca:………………………………………………………Data……………………………………………………….
Kontekst oceny: □ superwizja, □ zaliczenie cząstkowe; □ egzamin; □ inny, jaki ……………………………………………
Instrukcja: Oceniając opis przypadku proszę zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące poniższych pozycji.
Każdą pozycję opisu proszę ocenić na skali od 0 do 2, gdzie:
(0) = Brak – terapeuta nie podał informacji odnoszących się do danego punktu
(1) = Obecny, ale niewystarczający - informacje na dany temat występują, ale są niekompletne lub nieadekwatne
(2) = Obecny i adekwatny – opis zawiera wyczerpujące informacje na ten temat
☼
= Szczególne walory tej części opisu
Informacje ogólne, wywiad i diagnoza kliniczna
OCENA
OPIS ZAWIERA:
(0)
(1)
(2)
☼
1. Informacje ogólne o pacjencie
(0)
(1)
(2)
☼
2.Lista problemów (zgłaszane problemy, z którym pacjent się zgłosił na
terapię, wyodrębnienie głównych problemów)
(0)
(1)
(2)
☼
3.Badanie stanu psychicznego (diagnoza kliniczna, adekwatność, spójność z
listą problemów)
(0)
(1)
(2)
☼
4.Ocena bieżącego funkcjonowania pacjenta w sferze interpersonalnej/
rodzinnej; zawodowej/szkolnej; społecznej
KOMENTARZ/ PYTANIA DO
TERAPEUTKI/TERAPEUTY:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Konceptualizacja problemu pacjenta
(0)
(1)
(2)
☼
5. Czynniki wywołujące aktualne problemy lub zaburzenia
(0)
(1)
(2)
☼
(0)
(1)
(2)
☼
(0)
(1)
(2)
☼
8. Profil rozwojowy uwzględnienie czynników, które mogły mieć wpływ na
ukształtowanie się schematów poznawczych pacjenta. Przeszłość i związki z
innymi, znaczące wydarzenia, czynniki mogące wpływać na proces terapii.
czynniki wyzwalające zaburzenie. (drugi poziom konceptualizacji)
(0)
(1)
(2)
☼
9. Wyodrębnienie aktualnych mocnych stron pacjenta (drugi poziom
konceptualizacji)
(0)
(1)
(2)
☼
10. Podsumowanie konceptualizacji
6. Aktualne sposoby myślenia (myśli automatyczne, przekonania
pośredniczące, przekonania kluczowe) oraz zachowania, które przyczyniają
się do podtrzymywania problemów lub zaburzeń u pacjenta w ilustrujących
problem sytuacjach (pierwszy poziom konceptualizacji).
7. Schematy poznawcze, utrwalone wzorce reagowania emocjonalnego i
zachowań oraz ich rola w podtrzymywaniu problemów lub zaburzeń (drugi
poziom konceptualizacji)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Plan terapii i jego realizacja
(0)
(1)
(2)
☼
11. Cele terapeutyczne (zgodne z listą problemów, diagnozą, mierzalne,
możliwe do realizacji, określone wspólnie z pacjentem)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(0)
(1)
(2)
☼
12. Plan terapii (w oparciu o jaki protokół, adekwatność wyboru)
(0)
(1)
(2)
☼
13. Zaplanowane procedury (adekwatność, kompletność, uzasadniona
kolejność)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(0)
(1)
(2)
☼
14. Narzędzia oceny stanu psychicznego i/lub sposoby monitorowania zmian
(0)
(1)
(2)
☼
15. Realizacja planu: zastosowane procedury poznawcze i / lub behawioralne.
Praca osobista
(0)
(1)
(2)
☼
16. Relacja terapeutyczna, współpraca w terapii
(0)
(1)
(2)
☼
17. Trudności w realizacji planu terapeutycznego i sposoby ich pokonania
(0)
(1)
(2)
☼
18. Zakończenie terapii, procedury „zapobiegania nawrotom”
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Podsumowanie efektów terapii
(0)
(1)
(2)
☼
19. Efekty terapii, opis zmian, które zaszły i ich odniesienie do mechanizmów
podtrzymujących problem pacjenta
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Korzystanie z dodatkowych źródeł informacji
(0)
(1)
(2)
☼
20. Wiedza teoretyczna dotycząca psychoterapii poznawczo-behawioralnej w
odniesieniu do problemu tego pacjenta – adekwatność źródeł, wnioskowanie
na podstawie dostępnej literatury przedmiotu
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Komentarz ogólny:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MOCNE STRONY:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMALNE ASPEKTY OPISU: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Podsumowanie: ____ Całkowity wynik (Maksymalna liczba punktów: 40
75% = 30 pkt)
[ ] zaliczam z oceną ______ [ ] *zaliczam warunkowo po dodatkowych wyjaśnieniach [ ] Nie zaliczam
__________________
DATA I PODPIS
Download