metody analizy i planowania

advertisement
METODY ANALIZY I
PLANOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
TEORIA GIER
MODELE SIECIOWE
KOLEJKI
ZAPASY
RENOWACJA
MODELE TRANSPORTOWE
AHP
WYKŁADY: PROF. DR HAB. GRAŻYNA KARMOWSKA
ĆWICZENIA: DR BEATA SZCZECIŃSKA
LITERATURA
• Anholcer M., i inni, PRZYKŁADY I ZADANIA Z
BADAŃ OPERACYJNYCH, wyd. AE Poznań, 2003
• BADANIA OPERACYJNE pod red. E. Ignasiaka,
PWE, 2001
• BADANIA OPERACYJNE pod red. K. Kukuły, PWN,
1999
• Sadowski W. TEORIA PODEJMOWANIA DECYZJI,
PWN 1970
• Samuelson W.F, Marks S.G., EKONOMIA
MENADŻERSKA, PWE, 1998
• ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA
MATEMATYCZNEGO W EKONOMII, pod red.
J.Hozera, US Szczecin, 1998
PODEJMOWANIE DECYZJI W
WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
Sytuacje konfliktowe występują dosyć często.
W takich sytuacjach dochodzi do sprzeczności interesów
różnych obiektów ekonomicznych.
Dlatego istnieje potrzeba opracowania sposobów skutecznego
działania stron biorących udział w konflikcie.
Wiąże się to z podejmowaniem decyzji w warunkach
sprzeczności interesów.
ANALIZA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z
RYZYKIEM WYMAGA OD DECYDENTÓW
PODJĘCIA KROKÓW:
• Zestawienia wariantów postępowania
• Zestawienia możliwych rezultatów
podjętych działań
• Oceny prawdopodobieństwa wystąpienia
poszczególnych zdarzeń
• Określenia stosunku decydenta do
każdego z możliwych wyników podjętych
działań
NIEPEWNOŚĆ (RYZYKO)
WYSTĘPUJE WÓWCZAS, GDY
ISTNIEJE WIĘCEJ NIŻ JEDEN MOŻLIWY
WYNIK PODJĘTEJ DECYZJI
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
CZĘSTOŚĆ WYSTĄPIENIA DANEGO
ZDARZENIA W DŁUGIM OKRESIE
SUBIEKTYWNE
PRAWDOPODOBIEŃSTWO –
ILOŚCIOWO WYRAŻONE
PRZEKONANIE OSOBY
PODEJMUJACEJ DECYZJĘ, ŻE WYNIK
TEN RZECZYWISCIE WYSTĄPI
ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA
ZESTAWIENIE WSZYSTKICH
MOŻLIWYCH WYNIKÓW ZWIAZANYCH
Z NIEPEWNYM ZDARZENIEM ORAZ
PRZYPISANYCH IM WARTOSCI
PRAWDOPODOBIEŃSTWA
WYNIK
PRZYCHODY
ZE
SPRZEDAŻY
W 1. ROKU
10
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
Obiecujące
perspektywy
7
0,3
Niejednozn.
reakcja rynku
3
0,2
Niepowodzenie
1
0,4
Pełen sukces
0,1
WARTOŚĆ OCZEKIWANA
potencjalnych wyników
wprowadzenia produktu na rynek
E (v)   pi vi
i
E (v)  10  0,1  7  0,3  3  0,2  1 0,4  4,1
DRZEWA DECYZYJNE
Przedstawia proces decyzyjny, związane z
nim zdarzenia losowe oraz możliwe wyniki
różnych wariantów wyboru w warunkach
niepewności i ryzyka
KRYTERIUM WARTOŚCI
OCZEKIWANEJ UMOŻLIWIA
DECYDENTOWI WYBÓR TAKIEGO
WARIANTU DZIAŁANIA, KTÓRY
POZWALA ZMAKSYMALIZOWAĆ
WIELKOŚĆ OCZEKIWANEGO
ZYSKU.
WŁAŚCIWOSCI KRYTERIUM
WARTOŚCI OCZEKIWANEJ
• POZWALA OSZACOWAĆ WARTOŚĆ
PRZYSZŁEGO, OBCIĄŻONEGO
RYZYKIEM ZDARZENIA NIE TYLKO NA
PODSTAWIE ZBIORU POTENCJALNYCH
WYNIKÓW, ALE TAKŻE Z
UWZGLĘDNIENIEM
PRAWDOPODOBIEŃSTWA KAŻDEGO Z
NICH
WŁAŚCIWOŚCI KRYTERIUM
WARTOŚCI OCZEKIWANEJ
• JEST PRZECIETNYM WYNIKIEM ZDARZEŃ
OBCIĄŻONYCH RYZYKIEM, PRZY ZAŁOZENIU, ŻE
POWTARZAJA SIĘ ONE NIESKOŃCZENIE WIELE
RAZY
WŁAŚCIWOSCI KRYTERIUM
WARTOŚCI OCZEKIWANEJ
• UMOŻLIWIA PRZEPROWADZENIE OBLICZEŃ
WARTOŚCI OCZEKIWANYCH W KILKU ETAPACH
DECYZJE SEKWENCYJNE
• PODEJMOWANE DECYZJE SĄ
ROZŁOŻONE W CZASIE,
• DECYZJE SĄ WSPÓŁZALEŻNE
NIECHĘĆ DO RYZYKA
• DECYDENT NEUTRALNY WOBEC RYZYKA –
PODEJMUJACY DECYZJĘ BA PODSTAWIE
KRYTERIUM OCZEKIWANEGO ZYSKU (WARTOŚCI
OCZEKIWANEJ)
NIECHĘĆ DO RYZYKA
• NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE NISKA
SKŁONNOŚĆ DO AKCEPTACJI
POTENCJALNYCH STRAT
• EKWIWALENT PEWNOŚCI (CE –certainty
equivalent) – suma pieniędzy jaką z całą
pewnością możemy otrzymać
• DYSKONTO ZA RYZYKO – odchylenie CE od E(v),
spadek wartości bedący skutkiem występowania
ryzyka
OCZEKIWANA UŻYTECZNOŚĆ
ETAP I.
• DECYDENT DOKONUJE GRUNTOWNEJ
ANALIZY PREFERENCJI FIRMY
DOTYCZĄCYCH RYZYKA, JAKIE RODZAJE I
WIELKOŚĆ RYZYKA JEST ON SKŁONNY
ZAAKCEPTOWAĆ I JAK BĘDZIE WYCENIAĆ
TO RYZYKO.
• KONSTRUUJE SKALĘ UŻYTECZNOŚCI
OPISUJĄCĄ TOLERACJĘ FIRMY WOBEC
RYZYKA.
OCZEKIWANA UŻYTECZNOŚĆ
E(U) expected utility
• ETAP II.
• ANALIZA SAMEGO PROBLEMU
DECYZYJNEGO, PRZY POMOCY DRZEWA
DECYZYJNEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO
ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA I
MOŻLIWE PIENIĘŻNE WYNIKI
POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW WYBORU.
• DOKONUJE OCENY SCHEMATU I WYBORU
OPTYMALNEGO WARIANTU DECYZJI.
OCENA PRAWIDŁOWOŚCI DECYZJI
POWINNA UWZGLĘDNIAĆ ZASÓB
INFORMACJI DOSTĘPNEJ PRZED
WYBOREM WARIANTU DZIAŁANIA
Zakres problemowy teorii gier:
Sytuacje konfliktowe można rozwiązać stosując
algorytmy z teorii gier.
Teoria gier to matematyczna teoria pewnej
klasy modeli, służących podejmowaniu decyzji
w warunkach konfliktu i/lub
nieokreśloności.
GRACZ – najczęściej pojedynczy osobnik,
który świadomie podejmuje decyzje
najbardziej dla siebie korzystne w sposób
niezależny – zależny od tego co robią
pozostali gracze.
Graczem może być grupa graczy (koalicja)
w jakiś sposób koordynująca swoje
poczynania.
STRATEGIE – możliwe sposoby
postępowania graczy. Kompletny opis
postępowania gracza w każdej sytuacji, w
jakiej może się znaleźć.
DECYZJE – wybór jednej z możliwości w
konkretnej sytuacji, w jakiej gracz się
znalazł.
TEORIA GIER JEST DZIEDZINĄ ZAJMUJĄCĄ
SIĘ OPISEM SYTUACJI, W KTÓRYCH
UCZESTNICZĄ PODMIOTY ŚWIADOMIE
PODEJMUJĄCE PEWNE DECYZJE, W
WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJĄ
ROZSTRZYGNIĘCIA MOGĄCE ZMIENIC ICH
POŁOŻENIE.
W opisie każdej gry powinny znaleźć się
następujące elementy:
# wyszczególnienie uczestników gry,
# wyszczególnienie możliwości
postępowania każdego gracza,
# opis dostępnej graczom informacji,
# możliwie precyzyjne określenie celów.
INFORMACJA – najczęściej dotyczy
wiedzy o pozostałych graczach. Co
gracze mogą zrobić, do czego dążą?
CEL – najprostszy to wygrać grę. W
grach które opisują zjawiska
ekonomiczne sytuacja jest na ogół
bardziej skomplikowana.
.
Teoria użyteczności
jest ściśle związana z teorią gier, która
pozwala opisać wyniki,
kiedy wygrana gracza to nie tylko jedna
liczba, a raczej zespół wielu czynników:
• pieniądze uzyskane już teraz,
• widoki na przyszłość,
• zadowolenie,
• ilość wolnego czasu, itp.
Wynik gry może być korzystny dla
obu stron.
Sposoby określenia gry:
# ekstensywna (w postaci rozwiniętej):
jest to wykres, na którym przedstawia
się wszystkie przebiegi partii gry, jakie tylko
mogą się zdarzyć.
# macierzowa:
w najprostszej postaci to tabela, w
której są wpisane wszystkie możliwe
posunięcia graczy, a wygrane i przegrane
to wypłaty.
KLASYFIKACJA SYTUACJI
KONFLIKTOWYCH:
gry
Z naturą
osobowe
dwuosobowe
O sumie zero
wieloosobowe
O sumie niezerowej
koalicyjne
antgonistyczne
Z pełną informacją
bezkoalicyjne
Nieantgonistyczne
(negocjacyjne)
Z niepełną
informacją
PODSTAWOWE DEFINICJE
Konflikt
Różnica interesów np. pomiędzy firmami
rywalizującymi
o
pozyskanie
klientów.
Dodając czynnik losowy może wystąpić
konflikt między uczestnikami, a „naturą”.
Składowe sytuacji konfliktowej:
• uczestnicy konfliktu (gracze),
•
opis interesów
(strategie),
uczestników
• stopień nieokreśloności.
konfliktu
Nieokreśloność
Brak informacji o kształtowaniu się ważnych
elementów sytuacji.
Nieokreśloność może wynikać również z
nieprzewidywalności działań konkurencji.
Macierz wypłat
Macierz złożoną z elementów [aij]
nazywać będziemy macierzą wypłat
gracza dla wszystkich stosowanych w grze
strategii.
GRY DWUOSOBOWE O SUMIE ZERO
Jeżeli liczba aij oznacza jednocześnie
wielkość wygranej gracza A i wielkość
przegranej gracza B, to mówimy, że gra jest
grą dwuosobową o sumie zero.
Są to gry z dwoma graczami.
Suma gry to różnica pomiędzy zyskiem z gry
wygrywającego, a stratą przegrywającego,
jest równa zero.
Jeśli dodamy wszystkie wartości w grze i
w wyniku uzyskamy zero dla każdej pary
strategii to gra jest grą o sumie zero.
Metody rozwiązywania:
- poszukiwanie rozwiązania w strefie
czystych strategii (punkt siodłowy),
- dominacja macierzy wypłat,
- metoda graficzna,
- rozwiązanie analogicznego zadania
programowania liniowego,
- algorytm iteracyjny Browna.
KRYTERIA PODEJMOWANIA
DECYZJI GOSPODARCZYCH W
WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
Podejmujący decyzje ma ograniczony zasób
informacji, które nie pozwalają jednoznacznie
określić parametrów potrzebnych do podjęcia
właściwej decyzji.
Istnieją różne kryteria służące do wyboru
wariantu przedsięwzięcia, uwzględniając różne
postępowania przy podejmowaniu decyzji w
warunkach niepewności.
MODEL STATYSTYCZNY - cechy
• Wartość parametrów występujących w nich są, w różnym
stopniu, nieznane podejmującemu decyzję.
• Przed podjęciem decyzji istnieje możliwość uzyskania
dodatkowych informacji (z reguły niepełnych) o tych
parametrach.
• Wybór określonej strategii zastosowań praktycznych
powinien być przeprowadzony po gruntownej analizie
rozważanej sytuacji decyzyjnej.
Download