załącznik nr 2 Formularz ofertowy

advertisement
Załącznik nr 2 do postępowania przetargowego
Formularz ofertowy do przetargu na zakup energii elektrycznej
Prowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
dla którego Zamawiającym są Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d ,
49-200 Grodków
Wykonawca , tj. ………………………………………………………………………………………………………………….....
Adres
……………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………….….. REGON:…………… adres e-mail Wykonawcy…………………………………..
1 deklaruję , że w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę o dostawę energii elektrycznej przy stawkach netto:
……...…* zł/kWh ,co przy zużyciu na poziomie 177 047 kWh odpowiada kwocie
C22a szczytowa
……...…* zł/kWh ,co przy zużyciu na poziomie 101 361 kWh odpowiada kwocie
C22a pozaszczytowa ……...…* zł/kWh ,co przy zużyciu na poziomie 221 138 kWh odpowiada kwocie
C22b dzienna
……...…* zł/kWh ,co przy zużyciu na poziomie 130 905 kWh odpowiada kwocie
C22b nocna
……...…* zł/kWh ,co przy zużyciu na poziomie 41 900 kWh odpowiada kwocie
………..…... zł
szczyt ranny
……...…* zł/kWh ,co przy zużyciu na poziomie 123 235 kWh odpowiada kwocie
szczyt popołud. ……...…* zł/kWh ,co przy zużyciu na poziomie 89 584 kWh odpowiada kwocie
reszta doby
……...…* zł/kWh ,co przy zużyciu na poziomie 521 365 kWh odpowiada kwocie
………..…... zł
C11
B23
B23
B23
całodobowa
………..…... zł
………..…... zł
………..…... zł
………..…... zł
………..…... zł
………..…... zł
2 stwierdza, że łączna cena za zakup energii przy podanych wyżej poziomach zużycia energii wyniesie ( netto )
……………………….…………………….. zł , słownie :…………………………………………………………………………..
VAT 23% wyniesie ………………………. zł , słownie :……………………………………………………………………………
Łącznie brutto ……………………………. zł , słownie :……………………………………………………………………………
3 oświadcza, że wyżej podane składniki ceny zawierają wszelkie opłaty, do wnoszenia których zostanie
zobowiązany Zamawiający, w tym opłatę handlową itp.,
4 oświadcza, że jako Wykonawca spełnia wymagania wynikające z art. 22 ust 1 PZP dotyczące posiadanych uprawnień,
wiedzy i doświadczenia, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej jego realizację
5 oświadcza, że jako Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP ust.1 i 2
6 oświadcza, że przedstawiona oferta jest zgodna z treścią SIWZ dotyczącej tego przetargu, z którą się zapoznał, a do
jej treści nie wnosi zastrzeżeń
7 przyjmuje do wiadomości, że podane wielkości zużycia zostały określone na podstawie dotychczasowych
parametrów zużycia, pobór energii w okresie zamówienia może się zmienić, a Zamawiający nie ma obowiązku zakupu
dokładnie tych ilości energii, w związku z tym rozliczenie będzie dokonywane według wielkości faktycznego bieżącego
zużycia z zastosowaniem wyżej wymienionych stawek
8 zobowiązuje się do zawarcia umowy, określającej warunki świadczenia na rzecz Zamawiającego usług na warunkach
nie gorszych niż zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, oraz do
samodzielnego rozliczania się zarówno co do bilansowania ilości zamawianej energii, powinności narzuconych Prawem
Energetycznym i wynikających z niego rozporządzeń (w tym dotyczących udziału tzw. energii "kolorowej", jak i zasadami
finansowymi dotyczącymi danin publicznych - akcyzy)
9 oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną (w załączeniu) oraz stosowną umowę z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego, tj.
Tauron Dystrybucja sp. z o.o. nr………………….
z dnia…………………………
a dokumenty te umożliwiającą świadczenie przez niego usług w całym okresie zamówienia.
Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy na podstawie udzielonego mi
pełnomocnictwa - w załączeniu (załącznik nie dotyczy osób uprawnionych wg KRS do samodzielnej reprezentacji)
*- cenę
jednostkową należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
………………………………………………………
miejscowość , data
……………………………………………….…………………….
pieczęć oferenta i czytelny podpis osoby upoważnionej do przedstawienia oferty
Download