Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania

advertisement
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania
1 Dane geometryczne budynku
3
Kubatura ogrzewana, m
V=
Pole powierzchni przegród zewnętrznych, m2
A=
Współczynnik kształtu, m-1
A/V =
2 Straty ciepła przez przenikanie w sezonie ogrzewczym
Qt = Qz + Qo + Qd + Qp + Qpg + Qsg + Qsp, kWh/a
Rodzaj przegrody
Ściany zewnętrzne
Okna
Ai
m2
Ui
W/(m2·K)
Mnożnik
stały
Ai·Ui·mnożnik
stały,
kWh/a
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
Stropodach
Strop nad piwnicą nieogrzewaną
Ściany oddzielające pomieszczenia
70
ogrzewane od nieogrzewanych
Podłoga na gruncie w
pomieszczeniach ogrzewanych w
100
piwnicy – strefa 1
Podłoga na gruncie w
pomieszczeniach ogrzewanych w
70
piwnicy – strefa 2
Ściany pomieszczeń ogrzewanych w
100
piwnicy stykające się z gruntem
Strop nad przejazdem
100
Razem straty ciepła przez przenikanie w sezonie grzewczym Qt, kWh/a
3 Straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie grzewczym Qv,
kWh/a
Strumień powietrza wentylacyjnego
ψ, m3/h
Straty ciepła na podgrzanie powietrza
38ψ, kWh/a
wentylacyjnego w sezonie grzewczym
4 Zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sezonie grzewczym Qs, kWh/a
Pole
Suma
Współczynnik
powierzchni
promieniowania
Aoi·TRi·Si
Orientacja
przep. promien.
okien Aoi,
całkowitego, Si,
TRi
m2
kWh/(m2·a)
kWh/a
Razem zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sezonie
ogrzewczym 0,6 Σ Aoi·TRi·Si, kWh/a
5 Wewnętrzne zyski ciepła w sezonie ogrzewczym Qi, kWh/a
Liczba mieszkań
5,3(80N + 275 Lm)
Liczba osób N
80N
275 Lm
Lm
kWh/a
6 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh, kWh/a
Qh = Qt + Qv – 0.9(Qs + Qi) = ................. + ................. +
– 0.9 (................. + .................) =
Przykład obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania oraz wskaźnika
sezonowego zapotrzebowania na ciepło przeprowadzono dla budynku wielorodzinnego, 5kondygnacyjnego, podpiwniczonego. W budynku znajduje się 20 mieszkań; we wszystkich
mieszkaniach są oddzielne łazienki i WC. Liczba mieszkańców – 80.
Pole powierzchni przegród (w osiach przegród prostopadłych), przez które następują straty
ciepła przez przenikanie
ściany zewnętrzne (bez pola powierzchni okien):
– nr 1 (o orientacji S)
159,5 m2,
– nr 2 (o orientacji W
134,9 m2,
– nr 3 (o orientacji N)
199,8 m2,
– nr 4 (o orientacji E)
185,0 m2.
okna (pole powierzchni w świetle ościeży):
– w ścianie nr 1
– w ścianie nr 2
– w ścianie nr 3
– w ścianie nr 4
stropodach:
strop nad piwnicą:
38,4 m2,
79,8 m2,
30,0 m2,
28,1 m2.
258,5 m2.
258,5 m2.
Łączne pole powierzchni przegród zewnętrznych:
1372,5 m2.
Kubatura ogrzewana:
4220,4 m2.
Współczynnik kształtu budynku:
1372,5/4220,4 = 0,325 m-1.
Wartości współczynnika przenikania ciepła przegród przyjęto w sposób następujący:
ściana nr 1
0,40 W/(m2·K),
ściana nr 2
0,40 W/(m2·K),
ściana nr 3
0,40 W/(m2·K),
ściana nr 4
0,40 W/(m2·K),
strop nad piwnicą
0,60 W/(m2·K),
stropodach
0,30 W/(m2·K).
Okna drewniane, podwójnie oszklone, o współczynniku przenikania ciepła 2,0 W/(m2·K) oraz
współczynniku przepuszczania promieniowania słonecznego 0,62.
Wartość strumienia powietrza wentylacyjnego przyjęto według PN-83/B-03430, jak
następuje:
kuchnie
łazienki + oddzielnie WC
20·70 m3/h = 1 400 m3/h
20·80 m3/h = 1 600 m3/h
Całkowity strumień powietrza wentylacyjnego
Obliczenia wykonano poniżej w formularzu.
1 400 + 1 600 = 3 000 m3/h
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania
1 Dane geometryczne budynku
3
Kubatura ogrzewana, m
V = 4220,40
Pole powierzchni przegród zewnętrznych, m2
A = 1372,50
Współczynnik kształtu, m-1
A/V = 0,325
2 Straty ciepła przez przenikanie w sezonie ogrzewczym
Qt = Qz + Qo + Qd + Qp + Qpg + Qsg + Qsp, kWh/a
Rodzaj przegrody
Ściany zewnętrzne
Okna
Ai
m2
Ui
W/(m2·K)
Mnożnik
stały
159,50
134,90
199,80
185,00
38,40
79,80
30,00
28,10
258,50
258,50
0,40
0,40
0,40
0,40
2,00
2,00
2,00
2,00
0,30
0,60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
Stropodach
Strop nad piwnicą nieogrzewaną
Ściany oddzielające pomieszczenia
70
ogrzewane od nieogrzewanych
Podłoga na gruncie w
pomieszczeniach ogrzewanych w
100
piwnicy – strefa 1
Podłoga na gruncie w
pomieszczeniach ogrzewanych w
70
piwnicy – strefa 2
Ściany pomieszczeń ogrzewanych w
100
piwnicy stykające się z gruntem
Strop nad przejazdem
100
Razem straty ciepła przez przenikanie w sezonie grzewczym Qt, kWh/a
Ai·Ui·mnożnik
stały,
kWh/a
6 380
5 396
7 992
7 400
7 680
15 960
6 000
5 620
7 755
10 857
81 040
3 Straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie grzewczym Qv,
kWh/a
Strumień powietrza wentylacyjnego
3 000 m3/h
Straty ciepła na podgrzanie powietrza
114 000, kWh/a
wentylacyjnego w sezonie grzewczym
4 Zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sezonie grzewczym Qs, kWh/a
Pole
Suma
Współczynnik
powierzchni
promieniowania
Aoi·TRi·Si
Orientacja
przep. promien.
okien Aoi,
całkowitego, Si,
TRi
m2
kWh/(m2·a)
kWh/a
S
38,40
0,62
350
8 332,80
W
79,80
0,62
220
10 884,72
N
30,00
0,62
145
2 697,00
E
28,10
0,62
235
4 094,17
Razem zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sezonie
15 605,21
ogrzewczym 0,6 Σ Aoi·TRi·Si, kWh/a
5 Wewnętrzne zyski ciepła w sezonie ogrzewczym Qi, kWh/a
Liczba mieszkań
5,3(80N + 275 Lm)
Liczba osób N
80N
275 Lm
Lm
kWh/a
80
6 400
20
5 500
63 070
6 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh, kWh/a
Qh = Qt + Qv – 0.9(Qs + Qi) = 81 040 + 114 000 +
134 232,31
– 0.9 (15 605,21 + 63 070) =
Download