manipulować w urządzeniach elektrycznych, jeśli są one włączone

advertisement
1. Nie wolno dokonywać napraw - manipulować w urządzeniach elektrycznych, jeśli są one
włączone do sieci elektrycznej:
A. prawda,
B. fałsz.
2. Do podanych wielkości dopisz podstawowe jednostki miary:
natężenie prądu ...........
napięcie elektryczne ..........
moc prądu ...........
praca prądu ...............
ładunek elektryczny ...........
opór elektryczny ..........






3. Prąd elektryczny w przewodniku metalowym to:
A.
B.
C.
D.
swobodny ruch elektronów walencyjnych,
uporządkowany ruch jonów dodatnich,
jednokierunkowy ruch protonów,
uporządkowany ruch elektronów swobodnych.
4. Do domowej instalacji elektrycznej podłączone są: lodówka, kuchenka elektryczna,
żarówka, telewizor, przez urządzenia te przepływa odpowiednio prąd o natężeniach: 0,4 A, 6
A, 0,3 A,
0,25 A. Czy bezpiecznik 10 amperowy "wytrzyma" włączenie jeszcze żelazka o mocy 750
W? Odpowiedź uzasadnij.
5. Określ kierunek i wartość prądu na rysunku.
6. Wykonaj obliczenia i uzupełnij tabelkę.
I (A)
q (C)
4
30
12
0,02
t (s)
0,06
10
5. Żarówka 2 na rysunku ma opór 15 pozostałe po 10 . Która żarówka świeci najjaśniej, a
która najciemniej? Uzasadnij.
6. Na żelazku jest napis: 230 V, 1000 W. a na grzałce: 230 V, 800 W. Jeśli oba urządzenia
używano tak samo długo, to rachunek za zużycie energii elektrycznej był:
A. niższy w przypadku żelazka,
B. niższy w przypadku grzałki,
C. taki sam w obu przypadkach.
7. Jeśli elektrony w obwodzie poruszają się przeciwnie do ruchu wskazówek, to prąd
elektryczny płynie w tym obwodzie:
A. zgodnie z ruchem wskazówek,
B. przeciwnie do ruchu wskazówek,
C. nie płynie.
8. Nazwij symbole na rysunku:
9. 10 maja licznik elektryczny wskazał 34 295 kWh, a 10 czerwca wskazał 34 515 kWh.Ile
energii zużyto w ciągu tego miesiąca i ile zapłacisz za energię jeśli płacimy średnio 0,4
zł/kWh.
10. Na jednej żarówce jest napis: 230 V, 75 W, a na drugiej 230 V, 60 W, która żarówka i
dlaczego będzie świecić jaśniej?
11. Wszystkie oporniki na rysunku mają taką samą wartość 4 . Oblicz opór zastępczy
połączenia równoległego i szeregowego.
12. Na silniku jest napis 24 V, 60 W. Jaką pracę wykona prąd elektryczny w czasie 1 s, jeśli
włączono go do napięcia 12 V?
13. Wykonaj obliczenia i uzupełnij tabelkę.
U (V)
230
I (A)
0,5
2
12
R ()
15
200
14. Wykres przedstawia wyniki doświadczenia, w którym badano zależność natężenia od
napięcia dwóch oporników. Co można powiedzieć o wartościach ich oporów?
15. Narysuj schemat obwodu zawierającego dwie żarówki połączone szeregowo, wyłącznik,
ogniwo i opornicę suwakową regulującą jasność świecenia żarówek.
16. Korzystając z wykresu oblicz rezystancję urządzenia wykorzystanego do tego
doświadczenia.
Download