Zadania powtórzeniowe do sprawdzianu z fizyki „ Prąd elektryczny

advertisement
Zadania powtórzeniowe do sprawdzianu z fizyki „ Prąd elektryczny” J. Buchała
Zadanie 1
Kasia miała do dyspozycji żarówkę, baterię, przewody elektryczne oraz przewodzącą
metalową płytkę. Na poniższych rysunkach są przedstawione schematy obwodów, które
testowała Kasia.
Tylko w przypadku niektórych obwodów żarówka się zaświeciła. Wskaż te obwody,
zaznaczając odpowiednie pola w poniższej tabeli.
Schemat obwodu
Czy żarówka się świeciła?
1.
Rysunek 1
Tak /
Nie
2.
Rysunek 2
Tak /
Nie
3.
Rysunek 3
Tak /
Nie
4.
Rysunek 4
Tak /
Nie
Zadanie 2
Porażenie prądem elektrycznym to efekt powstający w wyniku przepływu znacznego prądu
elektrycznego przez tkanki żywych organizmów. Z taką sytuacją mamy do czynienia gdy w
organizmie człowieka lub zwierzęcia dojdzie do powstania dużej różnicy napięć pomiędzy
tkankami, na przykład na skutek dotknięcia zewnętrznego źródła prądu.
Przeanalizuj sytuacje, które mogły się wydarzyć w okolicy napowietrznych przewodów
elektrycznych. Na podstawie tekstu ustal, czy w podanym przypadku dojdzie do
prażenia prądem.
Czy dojdzie do porażenia
prądem?
Sytuacja
1.
Ptak siedzi na przewodzie, trzymając się go obiema łapkami.
Tak /
Nie
2.
Paralotniarz wisi na przewodzie nie dotykając ziemi.
Tak /
Nie
3.
Linka latawca trzymana przez dzieci zahaczyła o przewód.
Tak /
Nie
4.
Chłopiec rozciągniętą wędką zahaczył o przewód.
Tak /
Nie
Zadanie 3
Marek wybrał się z rodzicami do sklepu, by kupić czajnik elektryczny. Spodobały im się dwa
czajniki o tej samej pojemności, ale różnej mocy: 1500 W i 2300 W.
W dyskusji na temat wyboru czajnika padały różne argumenty.
Rozstrzygnij, które z nich są słuszne z punktu widzenia fizyki.
Stwierdzenie
Czy jest słuszne?
1. „Czajnik o większej mocy szybciej zagotuje tę samą ilość wody.”
Tak /
Nie
2. „W czajniku o mniejszej mocy zagotowanie litra wody będzie tańsze.”
Tak /
Nie
Zadanie 4
Tomek włożył trzy ogniwa do latarki. Latarka świeciła jednak bardzo słabo. Tomek wyjął
ogniwa i żarówkę z latarki, a następnie połączył żarówkę przewodami kolejno z każdym
ogniwem. Za każdym razem żarówka świeciła tak samo słabo, jak w przypadku zasilania
trzema ogniwami w latarce. Sposób połączenia przez Tomka ogniw w latarce pokazano na
rysunku.
Przyczyną słabego świecenia żarówki w latarce było
A. odwrotne włożenie do pojemnika środkowego ogniwa.
B. użycie prawie całkowicie wyczerpanych ogniw.
C. odwrotne podłączenie przewodów do żarówki.
D. użycie żarówki o napięciu 4,5 V do ogniw o napięciu 1,5 V.
Zadanie 5
Pan Adam zastanawiał się, jak działa ładowarka jego telefonu, jeżeli pozostawimy ją na stałe
podłączoną do gniazdka. Zauważył, że ładowarka grzeje się silnie tylko w czasie ładowania
baterii telefonu, natomiast lampka na jej obudowie świeci słabym zielonym światłem także
wtedy, gdy telefon nie jest do niej podłączony.
Na podstawie powyższych informacji i własnej wiedzy rozstrzygnij, które z poniższych
stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.
Stwierdzenie
Tak czy nie?
1.
W czasie ładowania telefonu część energii pobranej z sieci wydziela się w
postaci ciepła.
Tak /
Nie
2.
Ładowarka nie pobiera energii z sieci, gdy telefon nie jest do niej
podłączony.
Tak /
Nie
Tak /
Nie
3. Cała energia pobrana z sieci jest zużywana na ładowanie baterii telefonu.
Zadanie 6
Uczniowie wykonali pomiary natężenia prądu płynącego w poniższym obwodzie w punktach
1, 2 i 3 za pomocą trzech amperomierzy.
Poniżej podano cztery zestawy wyników pomiarów. Który z nich może dotyczyć tego
obwodu?
Amperomierz nr 1 Amperomierz nr 2 Amperomierz nr 3
A.
1A
2A
3A
B.
3A
2A
1A
C.
2A
2A
2A
D.
1A
2A
2A
Zadanie 7
Marek znalazł w szufladzie dwie żarówki o podobnej budowie. W obu widać było włókno w
kształcie małej spirali. Jedna z nich to żarówka o parametrach znamionowych 230 V i 25 W,
którą można zastosować w lampce na biurku, druga to żarówka samochodowa o
standardowych danych 12 V i 5 A.
1. Podczas normalnej pracy tych żarówek żarówka samochodowa świeci
a. mocniej
b. słabiej
2. niż żarówka w lampce na biurku, ponieważ
a. napięcie na niej jest większe.
b. napięcie na niej jest mniejsze.
c. jej moc jest większa.
d. jej moc jest mniejsza.
Zadanie 8
Podczas pracy na lekcji fizyki jedna z grup skonstruowała obwód elektryczny, którego
schemat pokazano na rysunku poniżej.
W poniższej tabeli podano opis trzech różnych sytuacji, dotyczących tego obwodu.
Oceń, czy opisane sytuacje są możliwe. Jeśli wybrałeś odpowiedź Tak, to opisz, jak
muszą być ustawione wyłączniki – wpisz literę „O”, jeśli wyłącznik ma być otwarty, a
literę „Z”, jeśli ma być zamknięty.
Lp. Sytuacja
1.
Żarówka C się świeci, żarówka A się nie świeci.
2.
Żarówka C się świeci, żarówka B się nie świeci.
3.
Świecą się równocześnie żarówki B i C.
Czy jest możliwa?
Ustawienie wyłączników (O/Z)
I
II
III
Zadanie 9
Aby uniknąć przegrzania się przewodów w domowej instalacji elektrycznej, instaluje się w
niej bezpieczniki, które odcinają dopływ prądu gdy przekroczy on pewne graniczne natężenie.
Za pomocą przedłużacza Maciek włączył jednocześnie trzy grzejniki elektryczne do tego
samego gniazdka, co spowodowało zadziałanie bezpiecznika i odcięcie dopływu prądu.
Wszystkie grzejniki były sprawne.
Które z poniższych stwierdzeń jest jedynym możliwym wyjaśnieniem zadziałania
bezpiecznika?
A. Przekroczono maksymalną dopuszczalną wartość napięcia.
B. Przekroczono największą możliwą wartość wypadkowego oporu.
C. Włączono zbyt dużą liczbę urządzeń elektrycznych.
D. Przekroczono dopuszczalną łączną moc urządzeń.
Zadanie 10
Zbudowano obwód elektryczny według poniższego schematu i odczytano wskazania mierników:
U = 4 V,
I = 0,2 A.
V
A
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Moc wydzielona na oporniku jest równa 20 W.
P
F
Opór elektryczny opornika jest równy 20 Ω.
P
F
Download