Uproszczony sposób obliczania wskaźnika sezonowego

advertisement
PN-B-02025:2001
Uproszczony sposób obliczania wskaźnika sezonowego
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
ZAŁOŻENIA:
-
cała ogrzewana przestrzeń budynku stanowi jedną strefę o eksploatacyjnej
temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C,
-
- obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego uwzględniono w
mnożnikach stałych we wzorach,
E=
Qh
≤ Eo
V
gdzie:
E–
wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynku [ kWh/(m 3 a)],
Qh –
sezonowe
zapotrzebowanie
na
ciepło
do
ogrzewania
budynku
[kWh/a]
V–
kubatura ogrzewanej części budynku [m 3 ] :
*
powiększona o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu
użytkowym lub w piwnicy,
*
pomniejszona
o
kubaturę
wydzielonych
klatek
schodowych,
otwartych wnęk, loggii i galerii.
Eo -
graniczna wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło
do ogrzewania budynku [kWh/(m 3 a)]
A/V ≤ 0,20
E o = 29
0,20 < A/V < 0,9
E o = 26,2 + 12 A/V
A/V ≥ 0,9
E o = 37,4
1
Sezonowe zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków Q k
Q h = Q t +Q v – 0,9(Q s + Q i )
Q t =Q z + Q o +Q d +Q p + Q pg + Q s g + Q sp
Q h =Q z + Q o +Q d +Q p + Q pg + Q sg + Q sp + Q v – 0,9(Q s + Q i )
gdzie:
Q t - straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie
Qz -
straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez ściany zewnętrzne,
Qo -
straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez okna,
Qd -
straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez stropodach,
Qp -
straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez strop nad
nieogrzewaną piwnicą i ściany pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i
nieogrzewanym w piwnicy,
Q pg -
straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez podłogę
pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy do gruntu,
Q s g - straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez ściany pomieszczeń
ogrzewanych piwnicy stykającej się z gruntem,
Q sp - straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez strop nad
przejazdem,
Qv -
straty ciepła w sezonie grzewczym na ogrzanie powietrza wentylacyjnego,
Qs –
zyski ciepła w sezonie grzewczym od promieniowania słońca przez okna,
Qi -
wewnętrzne zyski ciepła w sezonie grzewczym.
2
Składniki strat ciepła
w sezonie grzewczym przez przenikanie przez przegrody do powietrza
zewnętrznego ( z wyłączeniem stropu nad piwnicą nieogrzewaną i podłogi
na gruncie)
Q z , Q o , Q d , Q sg , Q sp
Qz -
straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez ściany zewnętrzne,
Qo -
straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez okna,
Q d - straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez stropodach,
Q s g - straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez ściany pomieszczeń
ogrzewanych piwnicy stykającej się z gruntem,
Q sp - straty ciepła w sezonie grzewczym przez przenikanie przez strop nad
przejazdem,
Q n = 100 Σ A ni U ni
gdzie:
n–
Ani -
odpowiednio z, o, d, sg;
pole powierzchni i-tej przegrody w osiach przegród prostopadłych
(przypadku ścian pomniejszona o powierzchnię okien w świetle
ościeży):
U n i - współczynnik przenikania ciepła przegrody.
w sezonie grzewczym przez przenikanie przez strop nad nieogrzewaną piwnicą i
ściany pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym w
piwnicy,
Q p = 70 A p U p
gdzie:
A p –pole powierzchni stropu nad piwnicą nieogrzewaną lub ściany między
pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym w piwnicy w osiach przegród
prostopadłych ,
U p - współczynnik przenikania ciepła nad piwnicą nieogrzewaną lub ściany
między pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym w piwnicy,
3
w sezonie grzewczym przez przenikanie przez podłogę pomieszczeń ogrzewanych
w piwnicy do gruntu,
Q p g = 100 A pg1 U g1 + 70 A p g2 U g2
gdzie:
A p g1 , A pg2 – powierzchnia podłogi odpowiednio w 1 i 2 strefie,
U g1 , U g2 -
współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie
odpowiednio w 1 i 2 strefie.
straty ciepła w sezonie grzewczym na ogrzanie powietrza wentylacyjnego,
Q v = 38 ψ
gdzie:
ψ - wymagany strumień powietrza wentylacyjnego dla budynku.
Według PN-83/B-03430 ( uzależnione od ilości kanałów wentylacyjnych)
4
Składniki zysków ciepła
Q s = 0,6 Σ A oi TR i S i
gdzie:
A oi -
pole powierzchni okien w świetle ościeży w ścianie o i-tej
orientacji,
TR i –
współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego
szyb o i-tej orientacji,
Si -
suma promieniowania całkowitego na płaszczyznę pionową o itej orientacji,
0,6 -
średni udział pola powierzchni szyb w oknach.
Składniki zysków ciepła
Wartości współczynnika przepuszczania promieniowania
słonecznego TR
Lp.
1.
2.
3
4.
5.
6.
Rodzaj oszklenia
pojedyncze
podwójne
potrójne lub szyba zespolona jednokomorowa z jedną powłoką niskoemisyjną
jw. lecz przestrzeń między szybami wypełniona argonem
szyba zespolona dwukomorowa z powłoką
niskoemisyjną
szyba specjalna
TR
0,82
0,70
0,64
0,64
0,55
0,50
5
Energia całkowitego promieniowania słonecznego dla płaszczyzn
pionowych o różnych orientacjach S i
Orientacja płaszczyzny
S
S-W
W
N-W
N
N-E
E
S-E
Promieniowanie całkowite w sezonie
grzewczym [ kWh/m2]
350
310
220
160
145
165
235
320
Wewnętrzne zyski ciepła w sezonie ogrzewczym
Q i = 5,3 ( 80N +275 L m )
gdzie:
N - liczba osób w budynku,
L m – liczba mieszkań w budynku.
6
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards