Świadectwo wolności: “Druga część dziewiątego Drogowskazu”

advertisement
Katarzyna Pieróg
Rok uzupełniający
Rozmowa Ewangeliczna
Świadectwo wolności
Druga część dziewiątego Drogowskazu
Cel: usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zniewoleń występujących w ich otoczeniu oraz
konkretne ujęcie strategii wyzwolenia poprzez osobiste świadectwo.
Materiały: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, przygotowana wcześniej tabelka
Przebieg spotkania:
Wprowadzenie: przypomnienie treści IX drogowskazu: NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka
od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich
dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w
tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz
szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.
Jakie zniewolenia zaobserwowaliśmy w naszym otoczeniu od ostatniego spotkania?
Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią tego drogowskazu, będziemy rozważać Słowo Boże
w celu stworzenia naszej strategii wyzwolenia siebie i innych w duchu Nowej Kultury.
Znak krzyża i zapalenie świecy ze słowami: „Pan mówi: Jeżeli będziecie trwać w nauce
mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”
Modlitwa: Duchu Święty prosimy Cię przyjdź i rozlej na nas swoją łaskę. (modlitwa spontaniczna o dary do
Ducha Św.)
I.
ODKRYCIE
1. Dzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi różnych form zniewolenia człowieka.
Grupowanie zniewoleń wg. Schematu:
a) Czynniki uzależniające od dyktatu innych, np. moda - S
b) Zakłamanie- brak prawdy- N
c) Konsumpcyjne podejście do człowieka (związane z kultem ciała) - S
d) Nałogi – S/N
2. Rozróżnienie: które czynniki są od człowieka niezależne (N), a które wynikają ze słabości
jego woli, wpływu szatana(S)
3. Przeczytanie fragmentu 2 Kor 4, 7-10:
„Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna
moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w
niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni,
obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa,
aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.”
Pytania:
 Co św. Paweł określa „skarbem” a co „naczyniem glinianym” i dlaczego?
Odp. Skarb to nasza dusza, my podobni do Stwórcy, a naczynie to nasze ciało. Ukazanie
kruchości naszego życia, naszych sił. Nie jesteśmy
w stanie sami przeciwstawić się wpływom zła, zniewoleniom.
 Co jest gwarancją mocy i wolności?
Odp. Związek z Jezusem Chrystusem
 Jaki znacie przykład postępowania wobec prawdy zawartej w tekście („znosimy prześladowania(…)
nosimy nieustannie…”)?
Odp. np. postawa św. Maksymiliana Maria Kolbego w obozie
w Oświęcimiu, postawa św. Karoliny Kózkówny
4. Przeczytanie słów Jana Pawła II: „Wyzwolenie jest rzeczywistością wiary wpisaną głęboko w
wybawicielską misję Chrystusa, w Jego dzieło, w Jego nauczanie. Chciałbym dodać, że my,
Polacy, mamy własna teologię wyzwolenia, jest ona bardzo głęboko wpisana w dzieje naszej
Ojczyzny. Wiemy, że Chrystus w najgorszych okresach tych dziejów był dla nas natchnieniem
i źródłem, ażeby nie rezygnować z wolności człowieka i wolności narodu.”
Pytania:
 O jakim wyzwoleniu mówi Papież?
Odp. wyzwolenie z grzechu
 Jakie znacie przykłady tych najgorszych okresów w dziejach Polski?
Odp. zabory, wojny światowe, okres PRL-u
5. Przeanalizujemy teraz zagrożenia, zniewolenia występujące szczególnie w Polsce, naszym
najbliższym otoczeniu:
Każdy losuje karteczkę z jednym zagrożeniem, czyta, a następnie omawiamy każde z osobna.
Można przeczytać podane fragmenty z KKK, te które szczególnie zainteresują grupę.
II.
ZROZUMIENIE
1. Jak przeciwdziałać katastrofie moralnej, skutkom zagrożeń wymienionych przez nas
przed chwilą?
Ga 5, 16 – 24: „Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.
Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma
między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić
duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,
uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń
za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich
zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają,
królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i
pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej
chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.”
Pytania:
 Jak św. Paweł tłumaczy rozdźwięk pomiędzy tym co duchowe, a tym co cielesne?
Odp.: Ciało dąży do czego innego niż duch
 Jakie są uczynki ciała a jakie ducha i czy widzimy ich analogiczne zagrożenia zniewolenia wcześniej
wymienione?
Odp.: wymienić z tekstu. Zagrożenia, np.: alkoholizm, rozerwanie jedności sfery
seksualnej, konsumpcyjny styl życia.
 Co określa św. Paweł „Prawem” i dlaczego mówi o „niewoli Prawa”?
Odp.: ludzkie, cielesne dążenia, zasady. Prawo zniewala, człowiek powinien żyć wg.
uczynków z duch a nie być niewolnikiem Prawa. przykład: telefon jest dla mnie, a nie
ja dla telefonu – inaczej uzależnia!
2. Konieczne jest dawanie świadectwa wyzwolenia szczególnie w kontekście umartwienia
się – z czegoś co nie jest już dla mnie źródłem niewoli.
Abstynencja od alkoholu (w tym świetle), „choć mógłbym używać go w sposób wolny.”
3. 9 Drogowskaz: „ jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim
świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu,
tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu
szacunku dla osoby”
Rozmowa na temat zobowiązań zawartych w tej części drogowskazu połączona z moim
osobistym świadectwem. (anty postawie nie dam rady: 1 Kor 10, 1-13 ; szczególnie:
„Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając
pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać.”
4. Dwa błędy, które są źródłem rezygnowania ze świadectwa wolności:
a) Postawa „wszystko albo nic”
b) Postawa Piotra z Łk 5, 4-8, szczególnie: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny”
5. Najlepszy wzór: Maryja , wg. bł. Jana Pawła II:
„Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z
pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi
od Boga jako miara jego godności.(…) Podczas poprzedniej pielgrzymki do
Ojczyzny w 1979 roku powiedziałem na Jasnej Górze, że tutaj zawsze byliśmy
wolni. Trudno inaczej wyrazić to, czym stał się Obraz Królowej Polski dla
wszystkich Polaków w czasie, kiedy ich Ojczyzna została wymazana z mapy
Europy jako niepodległe państwo. Tak. Tu, na Jasnej Górze, gdzie mieszkała
Królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni.(…) Jest to Matka troskliwa,
tak jak w Kanie Galilejskiej.
Jest to Matka wymagająca - tak jak każda dobra matka jest wymagająca.
Jest to jednak równocześnie Matka wspomagająca: w tym się wyraża potęga Jej
macierzyńskiego Serca.
Jest to wreszcie Matka Chrystusa - tego Chrystusa, który, wedle słów św. Pawła,
mówi stale wszystkim ludziom i wszystkim ludom: "Nie jesteś już niewolnikiem,
lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej"
Wnioski: Zawierzyć oznacza być do dyspozycji Matki Kościoła, Królowej Polski
w walce o wyzwolenie jej dzieci z niewoli szatana.
III.
ZASTOSOWANIE
1. Krucjata Wyzwolenia Człowieka – omówienie, odpowiedzi na pytania i rozdanie
deklaracji.
2. Co możemy zrobić w naszym najbliższym gronie? Rozmowa o możliwościach
pomocy, doradzenia specjalistycznych pomocy, zachęcenie do czytania pisma KWC
„Eleuteria”
3. Postanowienia: praca z notatnikiem, osobista rewizja życia w świetle poznanych
prawd (szczególne uwzględnienie aspektu czystości)
4. Modlitwa : różaniec z dopowiedzeniami tajemnica Niesienia Krzyża.
Download