doświadczenie zawodowe

advertisement
Załącznik nr ... do oferty w postępowaniu przetargowym
pn: „Remont elewacji budynku kotłowni
ul. Bema 36 w Bartoszycach”
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………….…
Numer telefonu:
……………………………………………….
Numer fax:
…………………………………………………..
Wykaz wykonanych robót budowlano-montażowych w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy : „Remontu elewacji
budynku kotłowni ul. Bema 36 w Bartoszycach” a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
(w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlano-montażowym stanowiącym
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania:
Lp
1
Obiekt,
jego rodzaj
i lokalizacja
Rodzaj robót, ich
opis i
charakterystyczne
parametry
2
3
Wartość robót
Czas
realizacji
całkowita
wartość w
PLN
wartość robót
za którą oferent
był
odpowiedzialny
w PLN
od
do
Nazwa i adres
zleceniodawcy
(inwestora)
4
5
6
7
8
UWAGA!
Powyższy formularz należy wypełnić dokładnie, gdyż informacje w nim zawarte
będą podstawą do oceny spełnienia wymogu w zakresie doświadczenia zawodowego
………………………………..………………………………………
pieczątka i podpis upoważnionych przedstawicieli oferenta
Załącznik nr ... do oferty w postępowaniu przetargowym
pn: „Remont elewacji budynku kotłowni
ul. Bema 36 w Bartoszycach
WYKAZ DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJACYCH, ŻE ZAMÓWIENIA WYMIENIONE W ZAŁACZNIKU
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZOSTAŁY WYKONANE Z NALEŻYTĄ STARANNOSCIĄ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………….…
Numer telefonu:
……………………………………………….
Lp
Zamawiający (nazwa i adres)
1
2
Numer fax:
Przedsięwzięcie
(nazwa i lokalizacja)
3
…………………………………………………..
Inwestor
4
Telefon
kontaktowy
5
+ kopie dokumentów (listy referencyjne)
Uwaga!
W przypadku wykonywania robót realizowanych w podwykonawstwie
należy dołączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie robót
wystawiony przez zamawiającego (inwestora)
………………………………..………………………………………
pieczątka i podpis upoważnionych przedstawicieli oferenta
Załącznik nr ... do oferty w postępowaniu przetargowym
pn: „Remont elewacji budynku kotłowni
ul. Bema 36 w Bartoszycach
WYKAZ PRACOWNIKÓW
przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………….…
Numer telefonu:
……………………………………………….
Numer fax:
…………………………………………………..
Wykaz kadry kierowniczej oraz pracowników , które przewidziane są do realizacji przedmiotu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności
Lp
Nazwisko i imię
Stanowisko
Wykształcenie
Doświadczenie
zawodowe
Rodzaj i zakres
uprawnień
zawodowych
1
2
3
4
5
6
………………………………..………………………………………
pieczątka i podpis upoważnionych przedstawicieli oferenta
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards