UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE - GRUPOWE PAKIET

advertisement
UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE - GRUPOWE
ZAKRES UBEZPIECZENIA
PAKIET
BASIC
PAKIET
COMPLEX
SUMA UBEZPIECZENIA
oraz górne limity odpowiedzialności
KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW
- uszczerbek na zdrowiu
- śmierć
ASSISTANCE
10.000 €
30.000 €
2.500 €
1.250 €
5.000 €
2.500 €
- pomoc medyczna,
- organizacja transportu,
- gwarancja pokrycia kosztów leczenia,
- organizacja transportu zwłok lub
pogrzebu za granicą
- pomoc medyczna,
- organizacja transportu,
- gwarancja pokrycia kosztów leczenia,
- organizacja transportu zwłok lub pogrzebu
za granicą,
- organizacja transportu i zakwaterowania
osoby towarzyszącej,
- koszty przerwania podróŜy
- organizacja transportu powrotnego dzieci,
- dostarczenie leków,
- pomoc w przypadku kradzieŜy środków
płatniczych,
- zastępstwo kierowcy,
- pomoc prawna,
- ratownictwo
MOśLIWE ROZSZERZENIA
BAGAś
250 €
500 €
100.000 €
100.000 €
sporty wysokiego ryzyka
+
+
następstwa chorób przewlekłych
+
+
+
- ratownictwo 5.000 EUR
- sprzęt narc. 1 000 EUR
- wypoŜycz.sprzętu i opłaty za karnet
350 EUR
- OC 20.000 EUR
+
- ratownictwo 5.000 EUR
- sprzęt narc. 1 000 EUR
- wypoŜycz.sprzętu i opłaty za karnet
350 EUR
- OC 20.000 EUR
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
pakiet SKI
WaŜne informacje:
- ubezpieczenie dla podróŜujących w grupach min. 10 osób,
- ciąŜa - koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia,
- leczenie stomatologiczne do wysokości 250 € jedynie w nagłych przypadkach,
- rekreacyjne uprawianie narciarstwa - objęte ochroną w podstawowej składce (->narciarstwo nie jest sportem
wysokiego ryzyka),
- koszty ratownictwa – transport ze stoku helikopterem nie jest ratownictwem – jest to transport,
- ubezpieczenie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z
wybranym zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego.
Udziały własne:
bagaŜ:
100 PLN
OC:
200 € (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu)
Download