Formularz Finansowy 2 – PL

advertisement
FORMULARZ FINANSOWY 2 - PL
Oświadczenie dot. zwrotu kosztów dla grup programu EUROSCOLA
Odpowiednio wypełniony formularz należy odesłać do programu Euroscola
Nazwa grupy
Miejscowość / państwo
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za grupę
Pełnomocnik biura podróży
(Niepotrzebne skreślić)
Data wizyty w ramach
programu Euroscola
1. Ja niżej podpisany (-a), oświadczam, że przedstawiłem (-am) poniższe wydatki kwalifikowalne
poniesione w związku z wizytą w ramach programu Euroscola w Parlamencie Europejskim w
Strasburgu:
Liczba obecnych sponsorowanych odwiedzających: ____________
Liczba obecnych towarzyszących odwiedzających: ______________
Wydatki kwalifikowalne (zgodnie z
Nazwa
załącznikiem)
Kwota (w Kwota (w
walucie
EUR) 1
obcej)
Koszty zakwaterowania
Biuro podróży występujące
charakterze opiekuna grupy
w
Koszty wyżywienia i drobne wydatki
na miejscu przekraczające 40 EUR /
odwiedzającego
Koszty wyżywienia i drobne wydatki
na miejscu w ramach limitu 40 EUR
/ odwiedzającego
Opłata bankowa za przelew
3,80
Wydatki kwalifikowalne (A) razem (w EUR)
1
Miesięczny kurs wymiany określony przez Komisją Europejską:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
Nie jest
potrzebny żaden
dokument
poświadczający
Dokumenty poświadczające
należy zachować przez 3 lata
Koszty transportu
FORMULARZ FINANSOWY 2 - PL
2. Oświadczam ponadto, że otrzymałem (-am) następujące dofinansowanie dla grupy odwiedzającej.
Kwota w EUR maksymalnego dofinansowania przewidzianego
przez Parlament Europejski
Kwota w EUR wypłaconego innego dofinansowania ze środków
publicznych: Nazwa organizacji
Razem kwota w EUR dofinansowania
B
C
D=B+C
3. Jeżeli nie uzyskano żadnego innego dofinansowania ze środków publicznych, końcowa kwota
dofinansowania w EUR przyznanego przez Parlament Europejski (dofinansowanie ostateczne) jest
równa mniejszej z dwóch kwot, czy to przewidzianego maksymalnego dofinansowania (B), czy też
sumy wydatków kwalifikowalnych (A):
Ostateczne
dofinansowanie =


EUR
Jeżeli A > B, to dofinansowanie = B
Jeżeli A < B, to dofinansowanie = A
Jeżeli uzyskano inne dofinansowanie ze środków publicznych, właściwe służby Parlamentu
Europejskiego poinformują o ostatecznej kwocie przyznanego dofinansowania.
4. Poinformowano mnie, że niniejsze oświadczenie może być przedmiotem kontroli ze strony służb
Parlamentu Europejskiego lub Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej w okresie 3 lat po
dacie jego otrzymania przez służby Parlamentu Europejskiego.
ZAŁĄCZNIKI: 1
Opiekun grupy / pełnomocnik biura podróży
Sporządzono w
dnia
Podpis
Wypełnia administracja
– Data otrzymania oświadczenia:
– Kwota przyznanego ostatecznego dofinansowania:
Dnia
/
/
Parafa urzędnika zatwierdzającego
EUR
FORMULARZ FINANSOWY 2 - PL
RODZAJE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I KWOTY MAKSYMALNE
1. Wydatki kwalifikowane: Z dotacji można pokryć koszty rzeczywiście poniesione przez
sponsorowanych odwiedzających i osoby towarzyszące grupie, opiekuna grupy lub biuro
podróży występujące w charakterze opiekuna grupy z tytułu kwot wpłaconych wcześniej
przez inną osobę w ramach wydatków kwalifikowalnych grupy.
2. Okres kwalifikowalności: towary i usługi, których dotyczą poniesione koszty, muszą być
wykorzystane w czasie wizyty w Parlamencie Europejskim.
WYDATKI
Koszty transportu
Koszty
zakwaterowania
RODZAJE
Główny środek transportu: Środek transportu
wykorzystany w celu udania się z miejsca
wyjazdu do Strasburga i z powrotem, np.
pociąg, samolot, autokar wynajęty przez
grupę (zazwyczaj przejazd między dworcami
kolejowymi, dworcami autobusowymi,
lotniskami lub miejscami spotkania grupy).
Transport na miejscu do celu podróży (w obie
strony): ze Strasburga do miejsca odjazdu
głównego środka transportu: dworzec
kolejowy, dworzec autobusowy, lotnisko,
miejsce spotkania grupy itp.
Koszty: koszty różnych rodzajów biletów,
koszty rezerwacji, opłaty manipulacyjne,
koszty wydania biletów, obowiązkowe
ubezpieczenia, różnice kursów wymiany
walut, inne koszty obowiązkowe i koszty
ubezpieczenia dodatkowego od anulacji.
Koszty noclegu w obiekcie typu hotel,
schronisko młodzieżowe lub w podobnym
obiekcie noclegowym.
Koszty pobytu w miejscach typu camping,
oficjalny wynajem od osoby prywatnej.
Koszty: koszty pobytu lub noclegu, w
odpowiednich przypadkach wraz ze
śniadaniem, koszty ubezpieczenia
dodatkowego od anulacji, opłaty
manipulacyjne i inne koszty bezpośrednie
nałożone przez hotel lub właściciela.
Kaucja spełniająca rolę gwarancji na wypadek
zniszczeń materialnych nie jest kosztem
kwalifikowalnym, bez względu na fakt, czy
kwota została zablokowana na karcie
KWOTY MAKSYMALNE
Klasa ekonomiczna, jeśli w
danym środku transportu
dostępnych jest więcej klas.
Klasa ekonomiczna, jeśli w
danym środku transportu
dostępnych jest więcej klas.
Maksymalnie 100 EUR za osobę
za noc, z włączeniem wszystkich
kosztów.
Maksymalnie 100 EUR za osobę
za noc, z włączeniem wszystkich
kosztów.
FORMULARZ FINANSOWY 2 - PL
Koszty posiłków i
drobne wydatki na
miejscu
Biuro podróży
wyznaczone na
opiekuna grupy
(opcjonalnie)
bankowej, czy dokonano depozytu w gotówce
lub też przelewu.
Koszty wyżywienia w szerokim rozumieniu
(posiłki do kwoty 40 EUR za posiłek za osobę,
przekąski, napoje itp.), bilety na metro, bilety
autobusowe, koszty taksówek lub połączeń
wahadłowych na terytorium miasta, w
którym znajduje się odwiedzane miejsce
pracy Parlamentu (bez związku z kosztami
transportu do celu podróży).
Zafakturowane koszty biura, w tym opłaty
administracyjne, koszty wydania biletów,
koszty rezerwacji, koszty administracyjne,
koszty ubezpieczenia dodatkowego od
anulacji (pod warunkiem, że nie jest ono już
wliczone w ramach usług transportowych lub
hotelowych).
Jeśli koszty przekraczają 40 EUR
na osobę podczas trwania
wizyty, wykraczająca poza pułap
część kosztów jest
kwalifikowalna, jeśli dotyczy
wyżywienia i na podstawie
dokumentów potwierdzających
rzeczywiście poniesione koszty.
Maksymalnie 10 %
dofinansowania, jednak nie
więcej niż 1500 EUR bez
podatku VAT dla każdej grupy.
Download