ERASMUS+ – Mobilność Pracowników SGH w roku akademickim

advertisement
ERASMUS+ – Mobilność Pracowników SGH
w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018
Akcja 1 – Szkolnictwo Wyższe (KA1-HE)
Dane liczbowe i oznaczenia stosowanych skrótów:
RODZAJ DZIAŁANIA
ŁĄCZNA LICZBA
WYJAZDÓW
ŁĄCZNA KWOTA
Dotacja przyznana na wyjazdy pracowników w
celach dydaktycznych i szkoleniowych przez
Narodową Agencję Programu Erasmus+
(FRSE)
32
28 000 EUR
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)
19
16 625 EUR
Wyjazdy pracowników uczelni w celach
szkoleniowych do krajów programu (STT)
13
11 375 EUR
 Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd mogą ubiegać się o
dofinansowanie wyjazdów ze środków będących w dyspozycji
jednostek macierzystych (np. kosztów opłat za szkolenia lub
biletów)
 STA – Staff Teaching Assignments (wyjazdy w celu prowadzenia
zajęć dydaktycznych)
 STT – Staff Training (udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje
związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni
macierzystej)

FRSE – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Download