Wsparcie działań

advertisement
Wsparcie
przygotowania
terenów inwestycyjnych
Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów
inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013
Poddziałanie 6.2.2 POIG
Warszawa, 13 października 2010 r.
Beneficjenci
Jednostki samorządu terytorialnego oraz
ich grupy -
związki
stowarzyszenia
porozumienia
Środki finansowe
Alokacja
finansowa na
poddziałanie
ogółem do 2013 r.
Alokacja na
2010 rok:
5 750 000
EUR
25.000.000 EUR, z
czego
21.250.000 EUR - ze środków
EFRR
3.750.000 EUR – ze środków
finansowych jst stanowiących
wkład ze środków publicznych na
poddziałanie
1 437 500 EUR
na każdą rundę
Maksymalna wartość dofinansowania
85% kosztów kwalifikowanych
bez ograniczenia maksymalnej
wartości projektu
Przykładowe rodzaje kosztów kwalifikowanych
opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania
terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej,
analizę kosztową uzbrojenia
opracowania dotyczące kompleksowych badań
geotechnicznych, w tym określenia warstw
geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód
gruntowych
opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla
danej lokalizacji
analizy kosztowe makroniwelacji
Przykładowe rodzaje kosztów kwalifikowanych
dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana
związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje
opracowanie studium wykonalności, w tym raportu
o barierach inwestycyjnych
raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne
projekty doradczo-promocyjne, w tym działania
rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu
inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie
informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym
Kwestie problematyczne zgłaszane przez
samorządy
powierzchnia terenu zgłoszonego do wsparcia
w ramach projektu nie jest mniejsza niż 40 ha
stan formalno-prawny, w
terenu, jest uregulowany
tym
własność
Wnioski zatwierdzone wg województw
4
2
1
0
3
0
2
0
1
2
2
3
4
0
2
0
Planowane terminy naborów wniosków
w 2011 r.
LUTY
MAJ
SIERPIEŃ
PAŹDZIERNIK
Kontakt
Instytucja Wdrażająca
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Ministerstwo Gospodarki
Strona internetowa:
http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialania/Dzialanie+622/
Telefon:
+48 22 693 58 44
Fax:
+48 22 693 40 55
e-mail: [email protected]
Download