prezentacja - Ministerstwo Infrastruktury 3,5 MB PPT File pobierz plik

advertisement
Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju
Podział alokacji dla poszczególnych
państw–beneficjentów (w procentach)
I edycja 2004-2009
II edycja 2009-2014
Łotwa 4.33
Litwa 5.43
Malta 0.29
Hiszpania 3.7
Węgry 10.9
Grecja 2.77
Estonia 2.65
Słowacja 5.67
Słowenia 1.5
Czechy 8.95
Cypr 0.37
Bułgaria 1.74
%
Rumunia 4.08
Portugalia 2.53
Łotwa 4.08
Litwa 4.7
Hiszpania 2.56
Malta 0.25
Węgry 8.57
Słowacja 4.51
Słowenia 1.5
Grecja 3.54
Estonia 2.72
Czechy 7.37
Cypr 0.44
%
Rumunia 17.1
Bułgaria 7.1
Portugalia 3.24
Polska 45.08
Polska 32.32
Na tle 15 krajów otrzymujących pomoc w ramach Mechanizmów Finansowych, Polska dysponuje najwyższą alokacją,
dlatego wysokość zakontraktowanych i wydatkowanych środków plasuje Polskę na pierwszym miejscu wśród
krajów - beneficjentów wsparcia.
Fundusze norweskie i EOG w Polsce
I edycja 2004-2009 (zakończona):
• alokacja dla Polski 558,6 mln euro,
• 10 Obszarów Priorytetowych,
• wnioskodawcy złożyli łącznie 2720
wniosków,
• dofinansowanie otrzymało 413
pojedynczych projektów i programów,
• ponadto w ramach 4 grantów blokowych
odbyły się łącznie 23 konkursy, w wyniku
których dofinansowanie przyznano 1000
projektów.
II edycja 2009-2014 (etap wdrażania):
• alokacja dla Polski 578,1 mln euro,
• 17 programów oraz Pomoc Techniczna/FWD,
•złożono już ponad 5000 wniosków
•obecnie trwa początkowy etap wdrażania
programów, w tym nabory wniosków w
ramach konkursów, ocena złożonych aplikacji,
wdrażanie projektów predefiniowanych oraz
realizacji innych działań prowadzonych przez
Operatorów Programów.
Projekty realizowane w ramach poprzedniej edycji
Mechanizmów Finansowych wg typu beneficjentów
– prawie 50% jst (200 z 413)
Władze krajowe; 28; 7%
;Jednostki służby zdrowia
8% ;34
Jednostki samorządu
terytorialnego; 200; 49%
NGO; 34; 8%
Inne; 50; 12%
Przedsiębiorstwa; 4; 1%
-Ośrodki badawczo
rozwojowe; 63; 15%
Mechanizmy Finansowe w Polsce
- środki na ochronę zdrowia
Edycja MF
Obszar Tematyczny/Program
Całkowita alokacja
z Mechanizmów
Finansowych
I edycja MF
2004-2009
Obszar Tematyczny nr 5: Opieka
zdrowotna i opieka nad dzieckiem
59 mln EUR
II edycja MF
2009-2014
Program nr PL07: Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do
trendów demograficznoepidemiologicznych
72 mln EUR
Program nr PL13: Ograniczanie
społecznych nierówności w zdrowiu
18 mln EUR
I edycja Mechanizmów Finansowych 2004-2009
Obszar Tematyczny: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
•
Alokacja: 59 mln EURO
59 mln euro dla 74 projektów
Każdej inwestycji towarzyszył komponent „miękki” oparty na badaniach
profilaktycznych czy programie promocji zdrowia.
Rezultaty
-
wybudowano 113 stref rekreacji dziecięcej,
wsparto 43 szpitale, w których dokonano modernizacji pomieszczeń,
czy przeprowadzono remont Oddziałów,
zrealizowano 146 programów profilaktycznych i przesiewowych,
zakupiono ponad tysiąc sztuk sprzętu diagnostycznego i ponad 12 tys. sztuk
innego sprzętu medycznego oraz sportowego, rehabilitacyjnego
i informatycznego.
Łącznie z projektów w ramach priorytetu skorzystało 320 tys. dorosłych
oraz ponad 408 tys. dzieci
II edycja Mechanizmów Finansowych 2009-2014
2 Programy z obszaru ochrony zdrowia
Alokacja: 90 mln EURO
PL07 Zdrowotny program inwestycyjny (Alokacja: 72 mln EUR)
•
Środki w ramach naboru przeznaczone na projekty z 3 następujących obszarów tematycznych:
1.
Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia
liczby urodzeń;
2.
Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób
przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych;
3.
Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności
i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.
•
28 czerwca 2013 r. – zakończenie naboru wniosków
•
Alokacja na nabór: ponad 52,5 mln EUR
•
585 wniosków złożono
•
I połowa 2014 roku – zakończenie oceny wniosków
PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (Alokacja: 18 mln EUR)
•
Styczeń 2014 r. – rozpoczęcie realizacji projektu predefiniowanego
•
Marzec 2014 r. – ogłoszenie ograniczonego naboru wniosków
•
Alokacja na nabór: ponad 15,4 mln EUR
•
Nabór skierowany do grupy 156 powiatów
II edycja Mechanizmów Finansowych 2009-2014
Ostatnie nabory wniosków
Alokacja
na nabór
Uprawnieni
wnioskodawcy
Termin
składania
aplikacji
PL04
Oszczędzanie energii
i promowanie odnawialnych
źródeł energii
(ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych
i zanieczyszczeń powietrza )
Ponad 12,6 mln EUR
Małe, średnie
i duże
przedsiębiorstwa
do 7 kwietnia 2014 r.
PL13
Ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu
(projekty profilaktyczne
i działania edukacyjne
o tematyce zdrowotnej)
Ponad 15,4 mln EUR
156 powiatów
od 31 marca 2014 r.
PL18
Innowacje w zakresie
zielonych technologii Innovation Norway
(poprawa wpływu
przedsiębiorstw
na środowisko)
Ponad 17,7 mln EUR
Małe i średnie
przedsiębiorstwa
do 28 maja 2014 r.
Nr
Programu
Nazwa Programu
(zakres naboru)
Stosunki bilateralne
Znakiem szczególnym II edycji funduszy norweskich i EOG jest nacisk na wzmocnienie współpracy
dwustronnej z Państwami-Darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem, Norwegią.
Wyrazem takiego podejścia jest:
• ustanowienie tzw. programów partnerskich, np. program PL13 „Ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu” wdrażany we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia,
• powołanie funduszy współpracy dwustronnej na poziomie krajowym i programowym,
• promowanie współpracy partnerskiej na poziomie projektów.
Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie
krajowym stanowi elastyczne źródło
finansowania inicjatyw przyczyniających
się do wzmacniania stosunków dwustronnych
z Państwami-Darczyńcami.
Dziękuję za uwagę
www.eog.gov.pl
Michał Ziętara
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego
Departament Programów Pomocowych
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
email: [email protected]
Download