Zwiększenie finansowania w ramach Instrumentu Pomocy dla

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 20.4.2016 r.
COM(2016) 231 final
ANNEX 1
ZAŁĄCZNIK
[…]
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY
EUROPEJSKIEJ I RADY
Pierwsze sprawozdanie z postępów w zakresie realizacji postanowień oświadczenia UETurcja
PL
PL
Zwiększenie finansowania w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji w związku z oświadczeniem z 18 marca 2016 r.
Środki krótkoterminowe
Opracowano dwa rodzaje
środków krótkoterminowych.
1 - W przypadku pomocy
humanitarnej umowy już
podpisane lub oczekujące na
podpisanie do lipca mają
wartość 165 mln EUR.
2 - W ramach funduszu
powierniczego UE na rzecz
Syrii (EUTF) określono
wykaz dziewięciu projektów,
które mają zostać
uruchomione, o wartości 202
mln EUR.
Na pierwszym posiedzeniu komitetu sterującego Instrumentu w dniu 17 lutego Komisja została upoważniona do wdrożenia szeregu środków
krótkoterminowych ukierunkowanych na dalszą pomoc humanitarną i zapewnienie dostępu do edukacji, z wykorzystaniem kwoty 250 mln EUR przewidzianej
w budżecie UE na 2016 r. na ten Instrument.
18 marca
11 kwietnia
18 kwietnia
Do końca kwietnia
Do lipca
Pierwsze płatności zrealizowane w
Rada EUTF aprobuje
Komisja podpisała kolejne
EUTF powinien podpisać
Komisja powinna podpisać
ramach Instrumentu (umowa o
nowe dokumenty
umowy z 15 partnerami
umowy o wartości 76 mln
nowe umowy o wartości 75
wartości 40 mln EUR zawarta
koncepcyjne – trwają
zaangażowanymi w pomoc
EUR dotyczące w
mln EUR2.
przez Komisję ze Światowym
przygotowania nad
humanitarną o wartości 50
szczególności środków na
Programem Żywnościowym oraz
zestawem dodatkowych
mln EUR. Przekazano
utrzymanie, zdrowia,
EUTF powinien podpisać
regionalna umowa podpisana przez projektów o wartości 165 odpowiednie zaliczki w
edukacji i wsparcia
nowe umowy o wartości 88
EUTF z UNICEF-em – komponent mln EUR.
wysokości 5,6 mln EUR1.
psychospołecznego.
mln EUR dotyczące przede
przeznaczony dla Turcji o wartości
wszystkim ochrony grup
37 mln EUR). Przekazano
szczególnie wrażliwych
odpowiednie zaliczki w wysokości
65 mln EUR.
Procedura przyspieszona i
ramy strategiczne dla
działań w ramach
Instrumentu Pomocy dla
Uchodźców w Turcji
Procedura przyspieszonej realizacji Instrumentu wstępnie obejmuje pięć rodzajów finansowania (pomoc humanitarna, wsparcie w obszarze infrastruktury i
wsparcie społeczno-gospodarcze, dodatkowe finansowanie w ramach funduszu powierniczego UE na rzecz Syrii, specjalny środek na rzecz wsparcia
zawróconych migrantów i specjalny środek w zakresie edukacji i zdrowia). Zostanie ona uzupełniona wynikami przeprowadzonej wspólnie przez UE i Turcję
wszechstronnej oceny potrzeb, które mają zostać udostępnione pod koniec kwietnia i wpisują się w szersze ramy strategiczne dla działań.
13–15 kwietnia
Koniec kwietnia
12 maja
Misja programowa Komisji w Turcji:
Członkowie komitetu sterującego powinni
Odbędzie się drugie posiedzenie komitetu sterującego
przedstawienie i dalsze rozwinięcie
otrzymać projekt ram strategicznych działań
Instrumentu, którego celem będzie ocena uzyskanych do
procedury przyspieszonej z myślą o
wraz z przeprowadzoną wspólnie przez UE i
tego czasu rezultatów oraz analiza przeprowadzonej
przygotowaniu ram strategicznych.
Turcję wszechstronną oceną potrzeb.
wspólnie przez UE i Turcję wszechstronnej oceny potrzeb, a
także omówienie i uzgodnienie ram strategicznych działań.
Procedura przyspieszona
Komisja pracuje nad wszystkimi opcjami szybkiego zwiększenia płynności finansowania. Wybór partnerów wykonawczych będzie zależał od charakteru
podejmowanych działań, tak by zapewnić największą możliwą skuteczność i trwałość efektów.
19 kwietnia
22 kwietnia
Koniec kwietnia
Druga połowa 2016 r.
Działania bezterminowe
Pierwszy środek specjalny w
Okrągły stół z udziałem
Przygotowany ma
Komisja powinna
Nowe projekty w ramach funduszu
wysokości 60 mln EUR służący
międzynarodowych
zostać specjalny
opracować siatkę
powierniczego UE na rzecz Syrii w
zapewnieniu żywności, schronienia i
instytucji finansowych w
środek w zakresie
bezpieczeństwa
dziedzinach nieobjętych innymi
opieki zdrowotnej migrantom
celu opracowania szeregu
kształcenia i
socjalnego w sytuacjach rodzajami finansowania: dostęp do
zawróconym z Grecji, zatwierdzony
działań w zakresie
zdrowia.
nadzwyczajnych i
rynku pracy, działania wspólnotowe,
przez Komisję. Pokryje on koszty
wsparcia
środki uzupełniające w
mniejsze inicjatywy dotyczące dotacji,
poniesione od dnia 4 kwietnia, kiedy
infrastrukturalnego oraz
wysokości 435 mln
a także inne środki ułatwiające
odbyły się pierwsze powroty.
społeczno-gospodarczego.
EUR.
integrację i środki miękkie.
Harmonogram pięciu dróg
finansowania
1
2
W przypadku umów zawieranych przez Komisję płatności zaliczkowe w wysokości do 80 % wartości umowy są co do zasady wypłacane w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy.
W przypadku umów zawieranych przez EUTF nawet 90 % budżetu na pierwszy rok wypłacane jest w terminie 30 dni po podpisaniu umowy.
Download