odnawialne źródła energii

advertisement
Odnawialne Źródła Energii
w Województwie Zachodniopomorskim
szansą dla inwestorów
Marzena Budnik – Ródź
Agnieszka Myszkowska
BIURO POLITYKI ENERGETYCZNEJ
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Dokumenty lokalne
- UCHWAŁA Nr 404/08 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia: 10 kwietnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia „Założeń do
Programu energetyki odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne
energii, wody i wiatru”.
- Uchwała Nr XX/218/08 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 17 czerwca 2008 r w sprawie przyjęcia
rezolucji z VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku.
- Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w Sprawie
Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Północnego.
Zużycie energii elektrycznej w Woj. Zachodniopmorskim
(razem w 2007 r. 5140 GWh)
1 800
1 600
1 400
1 200
rolnictwo
sektor transportowy
1 000
sektor energetyczny
GWh
800
gospodarstwa domowe
pozostałe zużycie
600
sektor przemysłowy
400
sektor przemysłowy
pozostałe zużycie
gospodarstwa domowe
sektor energetyczny
sektor
sektor transportowy
rolnictwo
200
0
2001
2002
2003
lata
2004
2005
2006
2007
Produkcja energii elektrycznej wg źródeł w Woj. Zachodniopomorskim w roku 2007
8 000,0
7 000,0
6 000,0
5 000,0
[GWh] 4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
ze źródeł wodnych i
odnawialnych ogółem
ze źródeł wodnych
ze źródeł cieplnych
ze źródeł cieplnych
elektrownie zawodowe elektrownie przemysłowe
typ
Europejska Ekologiczna Sieć Natura 2000
Stan: grudzień 2008
Elektrownie wiatrowe w Województwie
170MW
Do przyłączenia w roku 2009 –
197, 2 MW
Obecnie 15% gmin ma uchwalone plany
zagospodarowania przestrzennego oraz w blisko 18%
gmin trwają procesy formalno prawne.
Elektrownie wiatrowe
Biomasa
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA należy do największych
elektrowni systemowych w Polsce:
• zainstalowana moc elektryczna 1972 MWe,
• zainstalowana moc cieplna 763 MWt
(udział w lokalnym rynku ciepła ok. 80%).
Produkcja energii elektrycznej w 2006 r. – 7 194 256 [MWh]
Produkcja ciepła w 2006 r. – 4 736 189 [GJ]
Elektrownia spala ok. 180 tys. ton biomasy
W województwie pracuje ok. 320 kotłów spalających biomasę
o łącznej moc 25 087 MW.
Plantacje roślin energetycznych w województwie to ok. 1200 ha
w tym:
• wierzby energetycznej - 800 ha,
(wg. danych ANR potencjał wynosi 4578 ha),
• plantacji ślazowca ok. 40 ha,
• inne ok. 400 ha.
Kotły na biomasę
ie
ń
gr ski
bi yfi
ał ńs
og k
ar i
dz
gr ki
yf
py ick i
rz
yc
ło ki
s t be
ar sk
g
i
m ar d
yś zk
l ib i
ś w ors
id ki
wi
ńs
ki
ch
os po l
zc ic k
i
z
go eń
le ski
ni
ow
s
dr ki
ko aw
sz sk
i
a
k o li ń
s
ło
k
sz brz i
c z es
ec ki
in
ec
wa ki
sła łec
wi k i
eń
sk
i
ka
m
Początkowa powierzchnia kwalifikowana roślin energetycznych na cele
energetyczne, 2008 rok
razem: 49 549,16 ha
6000
5000
4000
ha 3000
2000
1000
0
powiat
Energia geotermalna
Przedsiębiorstwo „Geotermia Pyrzyce” Sp. z o.o.
Moc ciepłowni – 54,8 MW
w tym:
• moc zainstalowana wymienników geotermalnych – 13,5 MW,
• moc 4 kotłów wodnych – 38 MW,
• inne.
Temperatura wody geotermalnej – 610C
Energia geotermalna
Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych "Geotermia Stargard" Sp. z o.o.
Moc cieplna wymienników geotermalnych ok. 14 MW.
Produkcja ciepła 300 tys. GJ rocznie.
Temperatura wody geotermalnej – 950C
2005 r. – rozpoczęto eksploatację,
2007 r. – złożono wniosek o upadłość spółki.
Energia wodna – ok. 165 MW w 2007 r.
Energia słoneczna
Natężenie promieniowania
słonecznego w pasie
nadmorskim osiąga w lecie
wartości ok. 1000 W/m2,
dlatego zarówno instalacje
solarne cieczowe, jak i
fotowoltaiczne mogą być
bardzo wydajne.
Przykład:
Instalacja solarna w Szczecinie
Źródło: Sylwester Lechicki
Rozwój OZE w Polsce w najbliższych latach będzie w dużym stopniu
uwarunkowany dostępem do zróżnicowanych źródeł
finansowania inwestycji, zarówno krajowych, jak i opartych o środki z
budżetu Unii Europejskiej i inne finansowe środki zewnętrzne.
FT - Fundusz termomodernizacji
FWW - Fundacja Wspomagania Wsi
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013
realizowany będzie przy zaangażowaniu 835 437 299 euro z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupełnieniem będą środki jednostek
samorządu terytorialnego,
budżetu państwa oraz środki prywatne.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej
i energetycznej
Dostęp do infrastruktury przesyłu energii elektrycznej oraz
gazu (głównie na terenach małych miast i obszarach wiejskich)
jest ciągle niewystarczający i wymaga inwestycji w celu
wyrównania jego poziomu w całym województwie.
Niezbędne jest wsparcie rozwoju i modernizacji systemów
wytwarzania i dystrybucji energii, a ponadto preferowane są
rozwiązania w zakresie wytwarzania energii w układzie
skojarzonym oraz zmiana struktury zużywanych paliw.
Poddziałanie 2.2.1. Sieci elektroenergetyczne (9 000 000 EUR)
Poddziałanie 2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego (5 870 000 EUR)
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska
Istotną kwestią zarządzania środowiskiem w obliczu założeń polityk
unijnych jest również wsparcie inwestycji związanych z
pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.
DZIAŁANIE: 4.1. ENERGIA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Poddziałanie 4.1.1. Energia odnawialna: wiatrowa (4 000 000,00 EUR)
Poddziałanie 4.1.2. Energia odnawialna: słoneczna (3 000 000,00 EUR)
Poddziałanie 4.1.3. Energia odnawialna: biomasa (10 000 000,00 EUR)
Poddziałanie 4.1.4. Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna
i pozostałe (2 000 000,00 EUR)
Poddziałanie 4.1.5. Efektywność energetyczna, kogeneracja
i zarządzanie energią (2 000 000,00 EUR)
Zadania biura wynikające z ustawy Prawo Energetyczne
(Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
• uczestnictwo w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa
na obszarze województwa oraz badanie zgodności planów
zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną
państwa,
• opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie
zgodności z polityką energetyczną państwa,
• opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia
w energię i paliwa w zakresie współpracy z innymi gminami,
• opiniowanie sporządzanych przez przedsiębiorstwa
energetyczne projektów planów rozwoju w zakresie
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa
gazowe i energię,
• wydawanie opinii w sprawie udzielenia i cofnięcia koncesji
na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję, obrót
i magazynowanie paliw, energii elektrycznej i ciepła.
Pozostałe zadania biura:
• opracowanie „Programu rozwoju sektora energetycznego
w Województwie Zachodniopomorskim”,
• analiza danych w celu określenia stanu istniejącego OZE
oraz potencjału dla tych źródeł,
• aktualizacja bazy danych w zakresie firm działających na
terenie Województwa Zachodniopomorskiego zajmujących się
wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją, obrotem
i magazynowaniem paliw, energii elektrycznej i ciepła oraz
przestrzenna wizualizacja pracujących i przewidywanych do
uruchomienia instalacji energetycznych,
• prowadzenie strony internetowej poświęconej zagadnieniom
energetycznym,
• identyfikacja barier formalno-prawnych utrudniających
realizację inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami
energii (energia wiatrowa, energia słoneczna, biomasa,
energia pochodzącą z wnętrza ziemi) oraz próba likwidacji
tych barier,
• konsolidacja środowisk związanych z energetyką
(administracji samorządowej, administracji rządowej,
przedsiębiorstw energetycznych, inwestorów, jednostek
badawczo-rozwojowych).
Pozostałe zadania biura:
Działania promocyjne upowszechniające wiedzę na temat:
• kierunków rozwoju energetyki w Województwie,
• racjonalnego i efektywnego wykorzystania energii,
• urynkowienia cen energii,
• możliwości zagospodarowania energetycznych ubocznych
produktów spalania węgla powstających w elektrowniach.
Seminaria i konferencje poświęcone problemom energetyki
w województwie zachodniopomorskim skierowane do przedstawicieli
samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Dziękuję za uwagę
Wydział Infrastruktury i Transportu
Biuro Polityki Energetycznej
Marzena Budnik-Ródź
Agnieszka Myszkowska
Liczba projektów inwestycyjnych
z dziedziny energetyki odnawialnej
(farmy wiatrowe): 6
Kraje pochodzenia kapitału:
Dania
Wielka Brytania
Niemcy
USA
Najczęściej wskazywane tereny
Karlino
Rąbino
Płoty
Świdwin
Szczecinek
Recz
Inwestorzy obecni:
•Vattenfall
•Enertrag
•Vestas
•DONG Energy
•Ecoenergia
•Gigawatt Development
Liczba projektów inwestycyjnych
z dziedziny energetyki odnawialnej
(producenci urządzeń): 3
Kraje pochodzenia kapitału:
Dania
Hiszpania
Finlandia
Portugalia
LM Glasfiber
produkcja łopat
do turbin
wiatrowych
Źródło: www.goleniowska.com
Źródło: www.lmglasfiber.com
wartość inwestycji: 124 mln zł, docelowo: 600 mln zł
miejsca pracy: 280, docelowo: 1400
lokalizacja: Goleniowski Park Przemysłowy
Magdalena Woźniak-Urbańczyk
Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70–540 Szczecin
Dziękuję za uwagę!
(+ 48 91) 44 67 156
[email protected]
www.coi.wzp.pl
Download