Poddziałanie 1.4.1

advertisement
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
www.mnii.gov.pl
Departament Funduszy Strukturalnych
[email protected]
Departament Badań na Rzecz Gospodarki
[email protected]
Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw,
lata 2004-2006
Działanie 1.4
Wzmocnienie współpracy między sferą
badawczo – rozwojową a gospodarką
Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
Lata 2004 - 2006
Poddziałanie 1.4.2 i 1.4.3
CEL:
Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo
– rozwojową a gospodarką oraz poprawa
poziomu i zakresu badań naukowych dzięki
budowie, modernizacji lub wyposażeniu
specjalistycznych laboratoriów
Poddziałanie 1.4.2 i 1.4.3
PROJEKTY:
Poddziałanie 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją
i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne
usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją
i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów działających
w priorytetowych dziedzinach polskiej nauki
BENEFICJENCI
Poddziałanie 1.4.2 jednostki naukowe, konsorcja
Poddziałanie 1.4.3 Centra Zaawansowanych Technologii, Centra
Doskonałości, które uzyskały taki status na mocy uchwał KBN:
Nr 47/2004 z 16.09.2004 r.,
Nr 61/2004 z 18.11.2004 r.,
Nr 27/2004 z 15.04.2004 r.,
Nr 45/2004 z 09.08.2004 r.
Poddziałanie 1.4.1 i 1.4.4
CEL:
Opracowanie nowego lub udoskonalenie
istniejącego produktu, procesu albo usługi,
wymagająca podjęcia badań
przemysłowych lub badań
przedkonkurencyjnych.
Poddziałanie 1.4.1 i 1.4.4
PROJEKTY:
Poddziałanie 1.4.1: Projekty celowe wyłącznie w zakresie badań
przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych
przez przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw
samodzielnie albo we współpracy
z instytucjami
sfery B+R
Poddziałanie 1.4.4:Projekty celowe realizowane przez Centra
Zaawansowanych Technologii
BENEFICJENCI
- przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców;
- konsorcjum naukowe;
- jednostka naukowa wykonująca specjalistyczne badania dla
przedsiębiorców
- Centrum Zaawansowanych Technologii , które uzyskało taki
status na mocy uchwał KBN:
Nr 27/2004 z 15.04.2004 r.,
lub
Nr 45/2004 z 09.08.2004 r.
PROCEDURA OCENY WNISOKÓW
- Ocena formalna - Departament Badań Na Rzecz
Gospodarki;
- Ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna - Zespół
Interdyscyplinarny
- Lista projektów rekomendowanych do wsparcia - Komitet
Sterujący SPO-WKP;
- Akceptacja listy projektów objętych dofinansowaniem z
funduszy strukturalnych - Minister Gospodarki i Pracy
Najczęściej popełniane błędy przez
projektodawców:
- Merytoryczne
- Finansowo-kosztowe
- Brak Uzasadnienia specjalistycznej usługi
Podstawowe błędy merytoryczne
W zakresie celu projektu z celem
-
Działania 1.4 (wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez transfer nowych
technologii do przedsiębiorstw)
-
Poddziałania (świadczących specjalistyczne usługi w 1.4.2, działających
w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki w 1.4.3 jak również
brak statusu CD czy CZT nadanego przez Ministra MNiI)
Świadczenie usług dla ogółu przedsiębiorstw a nie pod potrzeby konkretnego
przedsiębiorcy czy grupy przedsiębiorstw
Generowanie zysku (wpływy za oferowane usługi zbyt
małe)
Brak rozeznania rynku potrzeb przedsiębiorców
(poprzez przeprowadzenie badań marketingowych,
identyfikacja potencjalnych beneficjentów)
Klasyfikacja kosztów – wydatki kwalifikowane i
niekwalifikowane (wskazywany koszt remontu
pomieszczeń nie związany z projektem)
Podstawowe błędy finansowe:
Projekt kosztorysu (zawyżanie lub zaniżanie kosztów)
Źle zaprojektowana tablica struktury kosztów (koszty
kwalifikowane-koszty niekwalifikowane)
Określenie środków własnych ( środki publiczne traktowane jako
własne)
Rozróżnienie kosztów (koszty promocji czy informacji nie są
kosztami kwalifikowanymi)
Wykonalność pod względem finansowym
Uzasadnienie Specjalistycznej Usługi
• Brak wskazania na czym polega specjalistyczna usługa (specjalistyczny
personel prowadzący systematyczne prace twórcze, podjęte dla
zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze
społeczeństwie, jak równie dla znalezienia nowych zastosowań dla tej
wiedzy)
i
Download