Załącznik nr 8 Harmonogram rzeczowo

advertisement
Załącznik nr 8 Harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji
w ramach Projektu „Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa
pomorskiego”, realizowanego przez Województwo Pomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1: rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji [w PLN]
Należy podać wszystkie planowane wydatki kwalifikowane związane z realizacją inwestycji dla kolejnych miesięcy realizacji projektu
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu (miesiąc, rok):
Lp.
Rodzaj wydatku /zgodnie z tabelą D1 pkt 3. w biznes planie/
miesiąc 1 miesiąc 2 miesiąc 3 miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc 6 miesiąc 7 miesiąc 8 miesiąc 9 miesiąc 10
miesiąc 11
1
2
3
4
5
6
7
8
Razem wydatki
Data i popis Beneficjenta pomocy…………………………………………………
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1
miesiąc 12
Download