20. Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany

advertisement
Załącznik nr 20 do Regulaminu przyznawania środków finansowych do projektu „Własna firma Twoją szansą!"
ZESTAWIENIE TOWARÓW I/LUB USŁUG,
KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lp.
Rodzaj wydatku (towary i usługi) wraz ze
wskazaniem ich parametrów technicznych lub
jakościowych
zgodnie z zatwierdzonymi w Biznesplanie
rodzajami wydatków, których poniesienie
finansowane jest w ramach przyznanej dotacji
oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo –
finansowym.
Wartość brutto
(PLN)
Wartość netto
(PLN)
Data płatności / wydatku
1.
2.
3.
4.
Data i podpis uczestnika projektu
…………….....................................................
Strona 1 z 1
Projekt „Własna firma Twój szansą!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
www.dotacjeopolskie.zgd.com.pl
Download