Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania

advertisement
Przewodnik
do systemów
i narzędzi
Organizacji
i Zarządzania
Produkcją
Autorzy:
Maciej Matysek
Joanna Orda
Urszula Rutkowska
Andrzej Żelasko
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
Autorzy Przewodnika podjęli próbę przedstawienia
zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem
produkcją
w
sposób
przejrzysty,
klarowny
i zrozumiały, wyrażając nadzieję, że po dogłębnym
zapoznaniu
się
z
zawartością
Przewodnika
i ukończeniu 120-godzinnego szkolenia uczestnicy
projektu osiągną zakładane w projekcie efekty
kształcenia.
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
Jedną z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem jest
Lean
Management.
Istotą metody jest uzyskanie:
• minimalnych zapasów i kosztów produkcji;
• wysokiej produktywności produkcji i pracy;
• sprawnej organizacji i zarządzania;
• wysokiej jakości produkcji i usług bez konieczności posiadania
dużej liczby pracowników w sferze kontroli;
• krótkich cykli realizacji produkcji;
• nowych klientów;
• zadowalających wyników ekonomicznych.
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
W przewodniku opisano 7 narzędzi tej koncepcji
pozwalających na:
• systematyczne uczenie się dyscypliny, standaryzacji
i dążenia do doskonałości, poprzez wykonanie 5 kroków:
Selekcji,
Systematyki,
Sprzątania,
Standaryzacji
i Samodyscypliny;
• doskonalenie procesów i ciągłe podnoszenie jakości firmy
i produktu;
• redukcję poziomu zapasów w całym procesie
produkcyjno-magazynowym i związanymi z nim kosztami;
• takie organizowanie procesu wytwórczego, aby każda
komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile
w danej chwili jest potrzebne
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
• redukcję czasu przezbrojenia maszyny, której celem jest
wykonywanie podczas przezbrojeń tylko bezwzględnie
koniecznych prac;
• minimalizację awarii oraz poprawę jakości dzięki
zaangażowaniu wszystkich pracowników;
• na
wizualizację przebiegu procesu wytwarzania
i przepływu informacji dla wybranej grupy produktów
w celu identyfikowania odpadów produkcyjnych,
przestojów, zbędnych ruchów i wszelkich rodzajów
marnotrawstwa: czasu, zasobów czy też ogólnie działań,
które nie stanowią dla klienta wartości.
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
1. WPROWADZENIE
2. USZCZEGÓŁOWIONE CELE KSZTAŁCENIA
3. MATERIAŁ KSZTAŁCENIA
3.1. Zarządzanie stanowiskiem pracy – 5S
3.1.1. Materiał kształcenia
3.1.2. Ćwiczenia
3.2. TPM – Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Ruchu
3.2.1. Materiał kształcenia
3.2.2. Ćwiczenia
3.3. VSM – Mapowanie Strumienia Wartości
3.3.1. Materiał kształcenia
3.3.2. Ćwiczenia
3.4. Zarządzanie projektami
3.3.1. Materiał kształcenia
3.3.2. Ćwiczenia
4. ARKUSZ SAMOOCENY
5. TEST WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI
6. LITERATURA
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
Przewodnik ma wspierać nauczyciela w kształtowaniu
procesu uczenia się z wykorzystaniem specjalistycznego
oprogramowania firmy FESTO na platformie edukacyjnej
„Classroom Manager”. Opracowane ćwiczenia pozwalają
uczestnikom projektu ukształtować niezbędne umiejętności.
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
Zarządzanie
stanowiskiem
pracy – 5S
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
Mapowanie
Strumienia
Wartości
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
Przewodnik
ułatwił
ukształtowanie
umiejętności
w zakresie organizacji i zarządzania produkcją prawie
300 uczniom z 12 szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi
i
województwa
łódzkiego
na
poziomie
wykwalifikowanych pracowników firm i absolwentów
uczelni.
Download