stanowisko IOK do pytań ze spotkania 10.03

advertisement
Instytucja
Organizująca
Konkurs
(IOK)
przedstawia
stanowisko
do
kwestii
poruszanych na spotkaniu informacyjnym z Wnioskodawcami, dotyczącym konkursu
nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/15, pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni
medycznych uczestniczących w zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, które
odbyło się w dniu 10 marca 2017 r.
1.
W ramach konkursu Wnioskodawcą może być uczelnia wyższa uprawniona do
prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie
studiów pierwszego stopnia (licencjat), zgodnie z wymogami określonymi w ustawie
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawie z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednocześnie, nie jest wymagane, aby
Wnioskodawca
musiał
wykazać
liczbę
absolwentów
z
poprzedniego
roku
akademickiego, jeśli wówczas jeszcze nie kształcił studentów na ww. kierunkach lub
z innego powodu żaden ze studentów nie ukończył studiów.
2. Uczelnia, w której rok akademicki zakończył się w lutym 2017 r. może wykazać liczbę
absolwentów z lutego 2017 r., ponieważ, jest to ostatni rok akademicki danej uczelni
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
3. W ramach konkursu praktyki nie muszą odbywać się u partnerów projektu. Do decyzji
Wnioskodawcy należy gdzie będą odbywały się praktyki, czy u partnera projektu
w ramach nawiązanej umowy o partnerstwie, czy w podmiocie zewnętrznym,
wybranym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) lub zasadą
konkurencyjności.
4. Jeżeli praktyki będą odbywać się w innym podmiocie niż u Partnera projektu i nie
w bazie klinicznej uczelni, to w takiej sytuacji podmiot musi zostać wybrany zgodnie
z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności w zależności od rodzaju Wnioskodawcy.
W przypadku wyboru podmiotu zewnętrznego w oparciu o ww. zasady, we wniosku
o dofinansowanie należy rozliczać takie wydatki jako usługę zleconą.
5. Wynagrodzenie opiekuna praktyk ze strony uczelni (w przypadku realizacji praktyk
obowiązkowych i ponadprogramowych) jest możliwe, o ile nie występuje podwójne
finansowanie, tzn. nie można finansować tego wydatku z innych środków.
Jednocześnie, IOK zaleca, aby w ramach projektu finansować głównie dodatkowe
wynagrodzenie opiekuna praktyk zatrudnionego w podmiocie leczniczym, w którym
odbywać się będą praktyki, ponieważ ma to kluczowe znaczenie w procesie nauki
zawodu przez studentów pielęgniarstwa/położnictwa.
6. W odniesieniu do wskaźnika wzrostu liczby absolwentów o min. 25%, to we wniosku
o dofinansowanie należy wpisać wskaźnik dotyczący realizacji kryterium dostępu
nr
1,
tj.
wskaźnik
wzrostu
o
min.
25%
liczby
absolwentów
kierunku
pielęgniarstwa/położnictwa u Projektodawcy w stosunku do liczby absolwentów tych
kierunków
z
ostatniego
roku
akademickiego
przed
złożeniem
wniosku
o dofinansowanie, przy czym jeżeli Wnioskodawca obejmie wsparciem w ramach
projektu obydwa kierunku studiów to powinien wykazać wzrost liczby absolwentów
dla obydwu kierunków studiów łącznie. Jednocześnie, do wskaźnika wzrostu liczby
absolwentów w danej uczelni powinni być wykazywani studenci, który w momencie
rozpoczęcia realizacji projektu rozpoczną studia na ww. kierunkach oraz studenci
będący na II i III roku studiów. Jednocześnie, do ustalenia wartości docelowej
wskaźnika
wzrostu
liczby
absolwentów
mogą
zostać
wliczeni
absolwenci
ww. kierunków, którzy w okresie realizacji projektu ukończą studia, pod warunkiem,
że wszystkie roczniki zostały objęte wsparciem.
7. Praktyki ponadprogramowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie na wskazanych
w regulaminie konkursu oddziałach/placówkach działających zgodnie z ustawą
o działalności leczniczej. W związku z powyższym, praktyki nie mogą odbywać się
w domach pomocy społecznej.
8. W ramach szkoleń dla kadry dydaktycznej mogą być realizowane zajęcia z języka
obcego oraz wizyty studyjne, niemniej jednak IOK zaleca aby wizyty studyjne
zagraniczne odbywały się tylko w krajach UE. Jednocześnie, planowane działania
w zakresie wparcia dla kadry dydaktycznej uczelni muszą być związane z celem
projektu oraz uzasadnione w kontekście jego realizacji.
9. Wynagrodzenie studentów za odbywanie praktyk zawodowych może zostać ujęte
w ramach stypendium. Niemniej jednak, stawka za godzinę wynagrodzenia powinna
być ustalona wg uznania przez daną uczelnię.
Download