Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania

advertisement
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – II tura rekrutacji
Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ODWOŁANIE OD OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU
INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ ODWOŁANIE
Numer odwołania
Data i miejsca złożenia
odwołania
Podpis osoby przyjmującej
odwołanie
INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię i nazwisko
Uczestnika Projektu
Adres zamieszkania
Telefon, e-mail
Numer biznesplanu
Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
Strona 1 z 2
Uwagi Uczestnika Projektu w odniesieniu do kryteriów oceny biznesplanu wraz z uzasadnieniem:
Nazwa kryterium
UZASADNIENIE ODWOŁANIA
I. Doświadczenie zawodowe i
umiejętności
II. Kompletność i spójność
III. Racjonalność przedsięwzięcia
IV. Plan operacyjny
V. Wykonalność przedsięwzięcia
VI. Zasadność przyznania wsparcia
pomostowego finansowego
……..…………………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu
Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
Strona 2 z 2
Download