formularz projektowy dla przedsiębiorców

advertisement
Kontrakt Samorządowy powiatu sławieńskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
FORMULARZ PROJEKTOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW GMIN POWIATU
SŁAWIEŃSKIEGO
1. 1. Informacje ogólne dotyczące przedsiębiorstwa
1. Nazwa
2. Dane teleadresowe /Osoba
do kontaktu
3.Branża działalności
Propozycje projektów planowanych do realizacji w nowej perspektywie 2014-2020
(Należy wskazać maksymalną liczbę planowanych do realizacji projektów.)
PROJEKT NR 1
1.1.Tytuł projektu
1.2. Źródło finansowania projektu
(należy wskazać przewidywane źródło finansowania projektów, np. środki własne, środki
zewnętrzne np. kredyty, pożyczki, środki pomocowe)
1.3. Cel i oczekiwane rezultaty projektu
(przykładowym celem projektu może być np. zwiększenie konkurencyjności firmy, natomiast
rezultatem może być np. utworzenie nowych miejsc pracy, wdrożenie nowej technologii,
zwiększenie sprzedaży itp.)
1.4. Opis planowanych w ramach projektu działań
(należy opisać podstawowy zakres prac, tj. wynikające z Projektu roboty, dostawy, usługi oraz inne
niezbędne działania towarzyszące bezpośrednio / pośrednio związane z Projektem)
1.5. Orientacyjny koszt projektu (PLN)
W tym polu można wprowadzić tylko liczby.
1
Kontrakt Samorządowy powiatu sławieńskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
1.6. Przewidywany okres realizacji projektu
(początek: miesiąc, rok, koniec: miesiąc, rok)
1.7. Wskaźniki realizacji projektu spójne ze wskaźnikami RPO WZ 2014-2020
(Liczba linii produkcyjnych, liczba przeszkolonych osób, liczba nowo zatrudnionych osób)
1.8. Miejsce realizacji oraz zasięg oddziaływania projektu
(kraj/województwo/miasto/powiat/gmina) oraz zasięg oddziaływania projektu.
1.9. Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu
1.10. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji
1.11. Czy projekt jest kontynuacją projektu finansowego ze środków UE w ramach perspektywy
finansowej 2006-2013?
Jeśli tak, proszę podać nazwę tego projektu
BARIERY I POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA
2. Jakie są aktualne potrzeby i bariery rozwojowe przedsiębiorstwa?
(Proszę wskazać najważniejsze z nich: np. złe warunki lokalowe, brak środków finansowych, brak
wyszkolonej kadry pracowników, zły stan infrastruktury ect.)
Potrzeby
Bariery
UWAGI
4. Uwagi do Kontraktu Samorządowego (W tej części formularza, proszę sformułować propozycje
do Kontraktu Samorządowego, uwagi, wnioski, które mogą być cenne z punktu widzenia rozwoju
obszaru gminy, jak i całego obszaru powiatu sławieńskiego, a także samej działalności
2
Kontrakt Samorządowy powiatu sławieńskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
przedsiębiorstwa).
3
Download