ankieta potrzeb szkoleniowych

advertisement
ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
(badanie w odniesieniu do zwiększenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwa oraz zdolności
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstwa)
Nazwa przedsiębiorstwa:
Dane kontaktowe:
Adres (kod pocztowy, miejscowość,
ulica, numer lokalu)
E-mail:
Telefon:
Branża:
Sekcja/e branżowa/e, w do której
należy przedsiębiorstwo w ramach
sekcji Pracodawcy Pomorza
1. W jakim z poniższych obszarów tematycznych zachodzi potrzeba wsparcia kadry kierowniczej,
zarządzającej i wyższego szczebla specjalistów Państwa przedsiębiorstwa w celu zwiększenia
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwa oraz zdolności adaptacyjnych pracowników
i przedsiębiorstwa, poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań
w zakresie rozwiązań obejmujących (można wybrać więcej niż 1 obszar tematyczny, proszę zaznaczyć
X przy wskazywanych obszarach):
Podnoszenie kwalifikacjami zawodowymi
Zarządzanie zmianą gospodarczą
Formy i metody organizacji pracy
2. Czy Państwa zdaniem jest potrzeba dokształcania zawodowego pracowników
Tak
Nie
3. Czy w celu zwiększenia efektywność zarządzania, potencjału adaptacyjny oraz zdolności adaptacyjne
pracowników i przedsiębiorstwa w Państwa przedsiębiorstwie istnieje potrzeba nabycia/aktualizacji
wiedzy, kadry kierowniczej, zarządzającej i wyższego szczebla specjalistów Państwa
przedsiębiorstwa, w oparciu o światowe standardy np. Autoryzowane Zarządzanie projektami PRINCE
II które można zastosować do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej
wielkości
Tak
Nie
4. Które z poniższych zakresów tematycznych indywidualnego doradztwa zwiększą efektywność
zarządzania, potencjał adaptacyjny oraz zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstwa
w Państwa przedsiębiorstwie (można wybrać więcej niż 1 zakres tematyczny, proszę zaznaczyć X przy
wskazywanych zakresach)
Doradztwo sprzedażowe
Doradztwo w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Doradztwo w zakresie wsparcia procesów zarządzania
Doradztwo strategiczne
Doradztwo w zakresie wspomagania procesów restrukturyzacji
Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania na bieżącą działalność, rozwój i inwestycje (w tym ze
środków UE)
Doradztwo w zakresie identyfikacji potencjału przedsiębiorstwa oraz
projektowania usprawnień
5. W którym z poniższych obszarów, utworzenie Internetowej Platformy Wsparcia dla Członków
„Pracodawców Pomorza”, będzie wspierało procesy związane: z efektywnym zarządzaniem, ze
wzrostem kompetencji pracowniczych, ze wzrostem potencjału adaptacyjnego oraz ze wzrostem
zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstwa w Państwa przedsiębiorstwie:
Komunikacji wewnętrznej miedzy przedsiębiorstwami
Współpracy przy tworzeniu ofert przetargowych
Bazy referencji do przetargów
Poszukiwania pracowników (wewnętrzne pośrednictwo pracy)
Identyfikacja luk kompetencyjnych oraz potrzeb przedsiębiorstw w
zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników
Dziękuję za wypełnienie ankiety.
Download