podstawy-organizacji-i-zarzadzania-pytania-na

advertisement
11
plik zawiera pytania obowiązujące na egzamin u dr Wiesława Łukasińskiego wraz z opracowanymi
odpowiedziami na podstawie wykładów i ćwiczeń odnoście funkcji zarządzania, organizacji i jej
otoczenia, metod wykorzystywanych w procesie zmian, cyklu działania zorganizowanego. Notatki z
przedmiotu podstawy organizacji i zarządzania to 14 stron dokładnie opracowanych, obszernych
pytań z zakresu zarządzania. W notatce można znaleźć następujące zagadnienia: szkoły zarządzania,
szkoła klasyczna, szkoła behawioralna, szkoła ilościowa, podejście systemowe, podejście
dynamicznego zaangażowania, sytuacyjne, podział pracy, organizacja i jej otoczenie, diagnostyczna
funkcja zarządzania, funkcje wyjaśniająca, projektująca, planowania, organizowania, przewodzenia
i kontroli. Pozostałe pojęcia: H. Fayol, istota planowania, istota organizowania, lean management,
zarządzanie zmianą, outsourcing, TQM, benchmarking, just in time, cykl działania
zorganizowanego, ergonomia, multidyscyplinarny charakter ergonomii.
Proszę prześledzić szkoły klasyczną, behawioralną, ilościową. Podejście systemowe, sytuacyjne,
dynamicznego zaangażowania i określić, co które wnosi do nauki ( co jest dziś aktualne i znajduje
zastosowanie).
Szkoła klasyczna została stworzona, aby ułatwić zarządzanie tak dużymi przedsiębiorstwami jak np.
fabryki. Najbardziej znany teoretyk tej szkoły to Henri Fayol, był on francuskim przemysłowcem.
Zajmował się badaniem procesów kierowania. Stwierdził, że kierowanie jest umiejętnością i można
się go nauczyć. Najważniejszym celem tej szkoły był wzrost wydajności czynników produkcji i
poszczególnych robotników. Przede wszystkim jest on twórcą 14 zasad zarządzania:
Podział pracy - im bardziej się ludzie specjalizują w danej dziedzinie, tym bardziej sprawnie
wykonują swoją pracę
Dyscyplina - która wynika z dobrego przewodzenia, ze sprawiedliwych układów oraz rozsądnie
stosowanych kar za wykroczenia, to przede wszystkim stosowanie się do przepisów i ogólnych
zasad w przedsiębiorstwie przez pracowników
Autorytet - czyli władza oparta na akceptacji przez tych, którzy jej podlegają. Można mówić tu o
autorytecie formalnym (przez posiadane stanowisko), oraz autorytecie osobistym, wypracowanym
przez długi okres czasu, który jest niezbędny gdyż autorytet formalny daje prawo rozkazodawstwa,
ale nie zawsze zapewnia posłuszeństwo.
Jedność rozkazodawstwa - aby w przedsiębiorstwie był ład i porządek, pracownik powinien
otrzymać polecenia dotyczące wykonania danego zadania od tylko jednej osoby, w innym wypadku
może dojść do sprzeczności poleceń i załamania autorytetu kierownika.
Jedność kierowania - w każdym zespole powinien być jeden plan i jeden kierownik, który będzie
pilnował realizacji danego założenia.
Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu - w żadnym przedsiębiorstwie interes
osobisty pracownika nie powinien przeważać interesu całej organizacji. Najlepiej jest dążyć do
pogodzenia tych obu interesów. Wynagrodzenie - powinno być sprawiedliwe i motywujące
pracownika do dalszej pracy
Centralizacja - może być stanem lub procesem. Stan jest to sytuacja, w której większość decyzji
podejmowane jest na najwyższych szczeblach. Proces - przyjmowanie uprawnień decyzyjnych
szczebli niższych przez wyższe.
Hierarchia - jest drogą służbową, ściśle określa kolejność komunikowania się w „pionie”. Jej
stosowanie jest niezbędne do zapewnienia jedności rozkazodawstwa.
Ład - każdy człowiek i każda rzecz powinien być na właściwym miejscu, we właściwym czasie, a
co za
(…)
… (Kotarbiński - komplementarna z instrumentalizacji) - ktoś działa energicznie jeśli uruchamia
przynajmniej te wszystkie siły i środki, których uruchomienie jest niezbędne dla osiągnięcia celu.
VI. Praca nad informacjami:
selekcji - informacje ze stanowiska na stanowisko powinny być selekcjonowane wiarygodności informacje powinny być wiarygodne - im dłuższa droga przekazu tym większe przekłamania…
…" [Le Châtelier,1926; Kurnal,1972, s.107]. Zdaniem Le Châreliera ustanowienie jednego,
ścisłego, ograniczonego i użytecznego celu, który powinien być:
jasny - łatwy do zrozumienia,
etyczny - usprawiedliwiający poniesienie nakładu sił i środków
2) ścisły, powinien wyraźnie wskazywać to, do czego się dąży, 3) osiągalny, realny, zasługujący na
podejmowanie decyzji
4) pożyteczny - uzasadniający poniesienie…
… wynikającej z podziału pracy, specjalizacji i koncentracji działań, - zwiększenia ciągłości pracy,
dzięki eliminacji strat czasu występujących przy zmianach rodzajów wykonywanych czynności, umożliwienia skoncentrowania i zharmonizowania sił i środków w przestrzeni i czasie (przykład
podnoszenia dużego ciężaru), - wzajemnego oddziaływania motywacyjnego zwiększającego
wydajność pracy współdziałających ludzi…
… do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka, czyli takich konstrukcji urządzeń
technicznych i kształtowania materialnego środowiska pracy, jakie wynikają z wymagań fizjologii i
psychologii pracy.
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1983, wyd. 3, t.1, str. 729. Multidyscyplinarny
charakter ergonomii. Ergonomia wykorzystuje wiedzę wielu nauk do podstawowego,
pragmatycznego celu - polepszania warunków…
…. Tadeusz Kotarbiński omawia to zjawisko wyróżniając w synergii swoistą katalizację polegającą
na potęgowaniu się efektu wskutek korzystnego współdziałania elementów składowych działania
zespołowego. Kataliza polega na ogólnym przyspieszeniu szybkości reakcji syntezy spowodowanej
obecnością (często bardzo drobnych ilości) substancji katalizatora, która sama nie ulega zmianom w
czasie tej reakcji…
…). Okazało się, że zjawisko pojawiania się efektu synergicznego, w rezultacie współdziałania
różnych czynników, znane jest od dawna. Stosunkowo najwięcej takich przypadków obserwuje się:
- w biologii i fizjologii (współdziałanie organów, np. mięśni przy wykonywaniu ruchów ciała lub
współfunkcjonowanie układu krążenia, trawienia, oddychania itp.), - w farmakologii (wzajemne
potęgowanie się lub redukowani s…
ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE
Badanie efektywności pracy - omówienie
podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 1
Pytania na kolokwium 3
Zmiana organizacyjna - wykład (sem. VI)
Analiza zarządzania zasobami ludzkimi
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download