Program adaptacyjny dla grup przedszkolnych i

advertisement
Szkoła Podstawowa nr7 im. Jana Pawła II
w Oleśnicy
Program adaptacyjny dla grup
przedszkolnych i klas
pierwszych
„Jestem wesołym uczniem”
Opracował zespół
wychowawców klas 0-III
Program adaptacyjny dla grup przedszkolnych i klas pierwszych.
1. Idea i założenia teoretyczne programu
Sytuacja psychospołeczna ucznia rozpoczynającego naukę szkolną jest bardzo złożona i
związana z poszukiwaniem przez dziecko miejsca w nowym środowisku szkolnym. Nie
wszystkie dzieci są w stanie sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nimi szkoła i rodzice
oraz przystosować się do nowych warunków i obowiązków szkolnych.
Dziecko podlegające prawidłowym procesom adaptacyjnym, po krótkim okresie
ostrożnego wchodzenia w życie szkolne, zaczyna zachowywać się w naturalny, typowy dla
siebie sposób.
Potrafi dostosować się do wymogów środowiska, ale jednocześnie próbuje aktywnie
oddziaływać na otaczającą go rzeczywistość. Prawdopodobieństwo zaburzeń procesów
przystosowawczych wzrasta w miarę kumulowania się niekorzystnych czynników o
charakterze bio-psycho-społecznym (np. zaburzenia emocjonalne dziecka, zaburzenia struktury
rodziny, niekorzystne warunki materialne i trudności szkolne, wadliwe postawy rodziców).
Dzieci mające trudności z przystosowaniem się do środowiska szkoły, klasy często
wyróżniają się określonym zespołem zachowań, charakteryzowanym, jako nadpobudliwość
bądź zahamowanie psychoruchowe.
W zachowaniu dzieci zahamowanych zaznacza się obniżenie aktywności objawiającej się:
- małomównością
- problemami z nawiązaniem kontaktów społecznych
- brakiem zainteresowania otoczeniem
- małą ruchliwością
- powolnością reakcji
- apatią
Dzieci nadpobudliwe charakteryzuje:
- impulsywność
- łatwe wpadanie w gniew
- skłonność do kłótni i bójek z rówieśnikami
- niski poziom koncentracji uwagi
- chaotyczność w działaniu.
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II
Strona 2
Program adaptacyjny dla grup przedszkolnych i klas pierwszych.
O istnieniu zaburzeń zachowania można mówić, gdy dziecko przez dłuższy czas nie jest
wstanie przyswoić sobie umiejętności konicznych do dobrego funkcjonowania w sytuacji
szkolnej.
Zaburzenia zachowania przejawiają się przede wszystkim dzieci:
- o niskim poziomie zdolności intelektualnych
- dzieci niedojrzałe społecznie
- zaniedbane kulturowo
- z ukrytymi dysfunkcjami, które ujawniają się dopiero pod wpływem wymagań szkolnych.
Ignorowanie pierwszych problemów dziecko może w przyszłości doprowadzić do poważnych
trudności wychowawczych, aż do nieprzystosowania społecznego włącznie.
2. Cele programu
Cele główne:

poprawa społecznego i emocjalnego funkcjonowania dzieci rozpoczynających naukę
szkolną, poprzez nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z nową sytuacją szkolną
 zapoznanie uczniów i rodziców ze środowiskiem szkolnym; organizacja pracy szkoły
oraz formami wsparcia i pomocy dydaktyczno- opiekuńczo – wychowawczej

diagnoza indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji psycho- fizycznych uczniów
 dbanie o poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole

integracja uczniów w zespołach klasowych oraz w społeczności szkolnej
 motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.
 kształtowanie umiejętności interpersonalnych
 zwiększenie
samoświadomości,
budowanie
poczucia
własnej
wartości,
wzrost
samodzielności
 kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II
Strona 3
Program adaptacyjny dla grup przedszkolnych i klas pierwszych.
 rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi
 budowanie otwartości, umiejętności współpracy
3. Sposób realizacji
1. Poznanie bazy lokalowej szkoły:

Zapoznanie uczniów klas 0-1 z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń w
budynku szkoły.
2. Poznanie organizacji pracy szkoły:
 Zapoznanie uczniów klas 0-1 z organizacją i czasem trwania zajęć lekcyjnych,
funkcjonowaniem świetlicy, stołówki.
3. Zajęcia grupowe w klasach:
 Zajęcia integracyjne w klasach 0-1 realizowane w ramach planów pracy wychowawczej
poszczególnych klas
 Zajęcia integracyjne w klasach 0-1 realizowane w ramach zajęć dydaktycznych
 Zajęcia integracyjno- adaptacyjne w klasach 0-1.
4. Wsparcie indywidualne:
 Spotkania indywidualne z dziećmi mającymi trudności w przystosowaniu się do nowych
warunków, nowej sytuacji szkolnej celem wsparcia w pokonywaniu trudności
adaptacyjnych.
5.Specjalistyczna pomoc
 Kontakt z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu organizacji specjalistycznej
pomocy uczniom przejawiającym trudności adaptacyjne.
6.Współpraca z rodzicami uczniów:
 Spotkania indywidualne z rodzicami dzieci mającymi trudności w przystosowaniu się do
nowej sytuacji szkolnej celem udzielenia porad wychowawczych i ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych szkoły oraz domu
 Zapoznanie rodziców z bazą lokalową i organizacją pracy szkoły
 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II
Strona 4
Program adaptacyjny dla grup przedszkolnych i klas pierwszych.
4. Oceniane efekty:
 Dziecko chętnie i bezstresowo uczęszcza do szkoły
 Uczeń czuje się w szkole bezpiecznie
 Uczeń ma poczucie bycia członkiem grupy klasowej, szkolnej
 Uczeń swobodnie porusza się po budynku szkolnym – zna organizację pracy szkoły
 Uczeń jest świadomy do kogo zwrócić się do szkoły
 Rodzice mają poczucie bezpieczeństwa swojego dziecka podczas pobytu w szkole
 Rodzice są świadomi form pomocy i wsparcia oferowanego przez szkołę
 Rodzice współpracują ze szkołą czynnie uczestniczą w życiu klasowym
5. Ewaluacja programu:
Formy ewaluacji:
 obserwacja ucznia
 rozmowy z dziećmi

ocena rodziców – ankieta
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II
Strona 5
Download