29. Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki

advertisement
Tytuł projektu innowacyjnego:
„AKTYW NE ŁĄCZA” MULT IMEDIALNY SYSTEM EKSPERCKI
Beneficjent: Fundacja Drabina Rozwoju
Obszar wsparcia: Adaptacyjność
Priorytet: VIII – Regionalne kadr y gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Odbiorcy:
 Pracownicy placówek przedszkolnych i opiekuńczych
Użytkownicy:
 Pracownicy placówek przedszkolnych i opiekuńczych
Opis produktu finalnego:
1. Instrukcja stosowania rozwiązania
2. MSE Aktywne Łącza.
- system udostępniania e-szkoleń:
- Szkolenie narzędziowe: formy i warunki korzystania z zasobów MSE
- Szkolenie podstawy bajkoterapii:
- Szkolenie rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka
- Szkolenie komunikacja z dzieckiem
- Szkolenie formy i warunki zatrudnienia w placówkach
- Szkolenie samorozwój-planowanie
- baza narzędzi dydaktycznych: 100 rozgrywek, 30 bajek, 30 zestawów materiałów dydaktycznych,
100 artykułów metodycznych i specjalistycznych
- system definiowania problemów i wskazywania rozwiązań
- moduł rozwijania kompetencji psychoedukacji
3. Wytyczne dotyczące stosowania flexicurity w zawodach wychowawczych i opiekuńczych.
Strona internetowa projektu: http://www.aktywnelacza.com
Download