Wyniki kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy

advertisement
Pani
Elżbieta Bronakowska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie
Nasz znak:
KR.1711.4.2013
Data:
13.03.2013r.
Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie wydanego przez Prezydenta Olsztyna upoważnienia, znak:
OK.077.77.2013 z dnia 18.02.2013 r., pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna w dniach
20-22.02.2013 r. przeprowadzili kontrolę doraźną w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Olsztynie.
Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowania
o zamówienie publiczne znak: MOPS.DK/ZP.340/28/12 dotyczącego wyboru
wykonawcy na świadczenie usług opiekuńczych podstawowych oraz specjalistycznych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą MOPS w Olsztynie oraz
realizacji zawartych umów.
Na podstawie protokołu kontroli, który został sporządzony przez kontrolujących
w dniu 28.02.2013 r. uzyskałem wiedzę, że postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego było prowadzone w trybie określonym przepisami art. 39 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), tj. w trybie przetargu
nieograniczonego według procedur określonych w art. 5 ustawy mających zastosowanie
dla zakupu usług niepriorytetowych. Postępowanie objęte kontrolą zostało podzielone
na pięć części ze względu na zapewnienie wyższego standardu usług, dobro
podopiecznych i sprawną organizacje pracy oraz sprawniejszy nadzór i kontrolę usług
opiekuńczych.
Czynności kontrolne wykazały, że ogłoszenie o zamówieniu publicznym na
świadczenie usług opiekuńczych podstawowych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na podstawie protokołu kontroli
powziąłem informację, że wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły
oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokonując oceny prawidłowości sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków
zamówienia stwierdzam, że dokumentacja o której mowa została sporządzona
z uchybieniami, tj:
- opis przedmiotu zamówienia został dokonany z naruszeniem zasad wynikających
z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2009 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
- w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dołączonym do SIZW wzorze umowy brak
jest szczegółowego zakresu zadań przewidzianych dla poszczególnych części
zamówienia. Przedmiot zamówienia został uszczegółowiony dopiero w załącznikach
do podpisanych umów na realizację poszczególnych części zamówienia,
- w SIZW zostały określone warunki jakie powinni spełniać wykonawcy biorący
udział w postępowaniu, tj. wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej czynności, odpowiednią sytuację ekonomiczną
i finansową, wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Natomiast nie
sprecyzowała Pani sposobu oceny spełniania tego warunku, w związku
z powyższym nie było podstaw do żądania od wykonawców przedłożenia
dokumentów na potwierdzenie spełniania tego warunku. Zgodnie z przepisami art.
25 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiającemu przysługuje prawo
do żądania od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania i wyszczególnionych w SIZW,
- określone warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi nie zostały dostosowane do specyfiki przedmiotu
zamówienia.
Zapisy SIZW nie wskazują jednoznacznie, jakim zasobem kadrowym winien
wykazać się wykonawca,
- w SIWZ do postępowania objętego kontrolą nie został zawarty opis sposobu
obliczania ceny, do czego zobowiązują przepisy art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Kontrolujący dokonali oceny prawidłowości wyboru najkorzystniejszych ofert
w postępowaniu objętym kontrolą, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru
najkorzystniejszych ofert na część C zadania – usługi opiekuńcze podstawowe
do 40.000 godzin i część E – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi do 27.498 godzin.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIZW oferty oceniane były według
kryteriów: cena – 85% i staż pracy w zawodzie opiekunki pracowników wykonawcy
– 15%.
Na podstawie protokołu kontroli powziąłem informację, że w wyniku oceny
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na realizację zadania
część C – usługi podstawowe do 40.000 godzin, został wykluczony jeden
z wykonawców. Czynności kontrolne wykazały, że wykluczenia wykonawcy dokonano
z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis powyższy
zobowiązuje zamawiającego do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo złożyli oświadczenia
i dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Jednocześnie
stwierdzam, że wykluczenie wykonawcy z naruszeniem przepisów nie miało wpływu na
wynik postępowania.
Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że najkorzystniejsze oferty na
obie części zamówienia według ww. kryteriów złożyła firma NADZIEJA Opieka
Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o w Warszawie, z którą w dniu 27.12.2012 roku
podpisała Pani umowy na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W związku z powyższym, oceniam że według kryteriów zawartych w SIWZ,
prawidłowo dokonała Pani wyboru wykonawcy zadania w części C i E postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego.
W czasie kontroli sprawdzono czy wykonawca wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego dla wykonania zadania w części C i E spełniał warunki określone
w SIWZ na świadczenie usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na podstawie protokołu kontroli powziąłem informację, że wykonawca przystępując do
przetargu, dysponował potencjałem technicznym i zasobem kadrowym posiadającym
odpowiednie kwalifikacje oraz wykazał, że dysponuje doświadczeniem określonym
w SIWZ.
Czynności kontrolne dostarczyły mi informacji, że przed podpisaniem umów na
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi firma Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja
Sp. z o.o. zgodnie, z wymaganiami SIWZ, przedłożyła wykaz osób, które będą
uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wraz z potwierdzonymi kwalifikacjami tych
osób. Czynności kontrolne potwierdziły, że do wykonania zadania części C i E
wyszczególnionego w przetargu wykonawca wykazał, że dysponuje odpowiednim
potencjałem kadrowym określonym w SIWZ.
Kontrolujący ustalili, że w styczniu 2013 roku na wniosek firmy Nadzieja
Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. dokonano zmian w umowach z dnia
27.12.2012 roku. Wykonawca swój wniosek motywował wolą podopiecznych, aby
usługi były kontynuowane przez dotychczasowych opiekunów. Powyższe zmiany
polegały na dopisaniu opiekunek do załączonych do umów wykazów, natomiast
w pozostałym zakresie wykazy pozostały bez zmian.
Sprawdzono czy świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są zgodnie z zawartymi
umowami.
Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdziłem, że w pierwszych
dniach stycznia 2013 roku, nie wszystkie osoby, którym przyznana jest pomoc
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, tą pomocą zostały objęte. Przyczyny wystąpiły
i po stronie wykonawcy i po stronie podopiecznych.
Oceniam jako prawidłowe podjęte przez Panią działania polegające
na wdrożeniu kontroli doraźnych w zakresie sposobu i rzetelności realizowanego
zadania przez firmę Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o. o.
polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Stwierdzam ponadto, że dołożyła Pani wszelkiej staranności, interweniując
u wykonawcy i sprawując nadzór nad realizacją świadczonych usług, aby podopieczni
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, w jak najmniejszym stopniu
odczuli zmiany i związane z nimi zakłócenia w początkowym okresie wykonywania
usług opiekuńczych przez firmę Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o.
Uznaję, że udzielony w trakcie kontroli instruktaż zapewni prawidłowe
dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, tj. w sposób określony art. 29 ustawy Prawo
zamówień publicznych i nie istnieje potrzeba formułowania odrębnego zalecenia
w niniejszym zakresie.
PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz
Download