Rozpoznanie cenowe. - Powiat zgorzelecki

advertisement
Zgorzelec, dnia 20.03.2017 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 €.
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Zgorzelecki – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi
w Zgorzelcu.
ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec
NIP 6151811188
Adres właściwy do doręczeń faktur i świadczenia usług:
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi w Zgorzelcu.
ul. Pułaskiego 11-13
59-900 Zgorzelec
Tel. 75 7754 964
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami :
Zuzanna Kęsy
Specjalista ds. adm.- gosp.
Tel. 75 7754 964 wew.101
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług psychologicznych na rzecz
uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Zgorzelcu.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych obejmujących w
szczególności:
1. Wykonywanie diagnozy psychologicznej wstępnej (tuż po przyjęciu uczestnika do
POW).
2. Wykonywanie opinii psychologicznej uzupełniającej każdemu z uczestników ( 1 x w
roku).
3. Obserwacja mająca na celu określenie poziomu psychicznego, poziomu rozwoju
procesów poznawczych, cech osobowości, umiejętności społecznych, aktualnych
problemów psychologicznych, potrzeb psychicznych, poznawczych oraz społecznoemocjonalnych.
4. Prowadzenie okresowej oceny efektów prowadzonej terapii, prowadzenie
indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z instruktorami
terapii zajęciowej w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania
wspierająco – aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i
rozwijania u Uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego
życia.
5. Prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.
6. Praca z wykorzystaniem sprzętu „Stone”, jako pomoc w radzeniu sobie ze stresem,
emocjami, jak również treningu skupienia i koncentracji uwagi.
7. Praca z wykorzystaniem testów do badań funkcji poznawczych ( BENTON, CTT,
DUM), narzędzi do pomiaru w promocji zdrowia (SUPIN,GHQ,NPPPZ Arkusze) oraz
testów do badań zaburzeń psychicznych (SCID 1).
8. Dokonywanie wpisów do dokumentacji indywidualnej uczestników POW zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
IV. Sposób wykonania zamówienia
Wykonawca świadczyć będzie usługi w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 10 godzin w
miesiącu ( dwa razy w miesiącu, w poniedziałek, po 5 godz.).
V. Wymagania od Wykonawców (załączniki do formularza oferty):
1) Kserokopia dyplomu ukończenia studiów psychologicznych.
2) Kserokopia dyplomu ukończenia specjalizacji klinicznej.
3) Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
VI. Warunki realizacji zamówienia:
1. termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.
2. płatność: przewidziana jest płatność w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w
F-rze VAT w terminie do 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego poprawnie wystawionej Faktury VAT.
3. Wykonawca dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VII. Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe.
Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena – przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę
zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w
sposób czytelny.
2. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
3. Oferta podpisana przez uprawnionego Przedstawiciela wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
4. Poprawki w ofercie(przekreślenia, przerobienia, użycia korektora muszą być naniesione
czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy).
5. Kserokopie powinny być podpisane za zgodność z oryginałem lub za zgodność z
okazanym dokumentem przez uprawnionego Przedstawiciela Firmy.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego
realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT i wszystkie pochodne koszty.
2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy.
X. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia, opakować w kopertę, zaadresować na adres Zamawiającego i
opisać zgodnie z punktem XI. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka
Wsparcia w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 11-13 w biurze koordynatora Zespołu
Wspierająco - Aktywizującego w terminie: do dnia 28 marca 2017 r.
XI. Oznaczenie koperty z ofertą:
Rozpoznanie cenowe.
Świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników Powiatowego Ośrodka
Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Zgorzelcu.
Nazwa Wykonawcy i jego adres ………………………………………………….,
Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże do Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza Umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
Zatwierdził
Barbara Zagórska
Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia
dla Osób z zaburzeniami psychicznymi w Zgorzelcu
Załączniki:
1.Druk oferty,
Załącznik nr 1
OFERTA
1. Nazwa i adres Wykonawcy
…............................................................
(nazwa i adres Wykonawcy )
REGON …………………… NIP ………………………….
telefon ………………….. faks ………………………...
e-mail ………………………………………………………
2. Posiadane wykształcenie i kwalifikacje
1)………………………………………………..
2)………………………………………………..
3)………………………………………………..
3. Informacje o przebiegu pracy zawodowej potwierdzające posiadanie doświadczenia i staż
pracy
1) …………………………………………………….
2) …………………………………………………….
3)……………………………………………………..
4. Cena oferty
1. Oferujemy wykonanie zamówieniaRyczałt za 1 godzinę pracy za cenę brutto ……………..zł
Słownie: ………………………………………………………
……………………………………………………………..
Pieczęć i podpis
Wykonawcy lub
upoważnionego
Przedstawiciela
W załączeniu:
1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………
4. ……………………
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards