Załącznik Nr 1

advertisement
Załącznik Nr 1 do zaproszenia
………………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
tel./fax ……………………
mail:………………………….
MJM- III-26-6/2016
FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do Zaproszenia do składania ofert z dnia …………..składamy ofertę na
realizację usługi pn. OPRACOWANIE KONCEPCJI MERYTORYCZNEJ WYSTAWY
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEJ USYTUOWANEJ W ZABYTKOWYCH
KAMIENICACH GĄSKI I ESTERKI W RADOMIU RYNEK 4/5
Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że: w skalkulowanej cenie brutto naszej oferty
zostały uwzględnione wszystkie czynności (koszty) związane z realizacją wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego usługi stanowiącej przedmiot
zamówienia oraz, że cena nie ulegnie zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:
brutto ……………….zł
słownie złotych:…………………………………………………................................,
w tym netto …………….zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………,
w tym stawka podatku VAT ………….. zł.
Termin wykonania zamówienia zobowiązujemy się wykonać do 31 lipca 2016 r.
2. W imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy),
że spełniam (spełniamy) warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do terminowego wykonania
zamówienia.
4. Oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom.
6. Oświadczam, że:
1) prowadzę działalność w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia
2) przedmiot zamówienia wykonam na warunkach i w terminie określonym przez
Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i załączników do niego,
3) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w warunkach
zamówienia (wzór umowy – załącznik do zaproszenia),
str. 1
4) zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz
zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
5) akceptuję, załączony do zaproszenie wzór umowy i zobowiązuję się
w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.Oferta została złożona na ..................... zapisanych stronach, kolejno
ponumerowanych
od nr ..................... do nr ....................
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. ………………………………………
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
……………………
miejscowość i data
……………………………………………………..
podpis Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
*wybrać odpowiednie.
str. 2
Download