plik 110823 - ministerstwo rozwoju

advertisement
BDG.V.2511.15.2016.MP
Ministerstwo Rozwoju
Załącznik Nr 7 do SIWZ
.................................. dnia .......................
Nazwa i dane adresowe wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Ja/ My, niżej podpisani:
........................................................................
........................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:
..................................................................................................................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*)
................................................................................................................................................ …………..
(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*)
...............................................................................................................................................................
(Numer telefonu/ numer faxu/adres email)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Ministerstwo
Rozwoju w trybie przetargu nieograniczonego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest
wykonanie oraz dostawa artykułów wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych (część A)
oraz
świadczenie usługi polegającej na odebraniu od Zamawiającego, konfekcjonowaniu,
przygotowaniu do wysyłki i dostarczeniu do adresatów dwóch rodzajów pakietów promocyjnych
(część B)
składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu
zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
1
2. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy.
3. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do
podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za:
Część A:
Lp.
Materiał konferencyjny lub
informacyjno-promocyjny
A
B
Liczba (szt.)
C
1.
Koszulki polo z nadrukiem
2.
Balony z nadrukiem
3.
Chorągiewki papierowe z nadrukiem
4.
Winder FULL MINI
Cena
jednostkowa
(brutto)
Łączna
wartość
(brutto)
[CxD]
D
E
2000
50 000
50 000
100
Cena brutto oferty w części A (suma cen z kolumny E):
Część B:
Podane w formularzu liczby poszczególnych rodzajów pakietów są szacunkowe, zostały wyliczone
w oparciu o analizę potrzeb i służą wyłącznie do wyliczenia ceny i porównania ofert. Faktyczne liczby
realizowanych przesyłek mogą odbiegać od szacunkowych.
Lp.
Rodzaj usługi
A
B
1.
2.
Zakładana liczba
pakietów (kpl.)
C
Dystrybucja 1 pakietu
promocyjnego „standard”
Dystrybucja 1 pakietu
promocyjnego „powiększony”
Cena
jednostkowa
(brutto)
Łączna
wartość
(brutto)
[CxD]
E
E
900
100
Cena brutto oferty w części B (suma cen z kolumny E):
5. Oferuję/my termin wykonania zamówienia
Część A: ……. dni**
Część B: ……. dni***
6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
7. Oświadczam/y,
że
informacje
i
dokumenty
zawarte
w
Ofercie
na
stronach
od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
2
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli
spełnia łącznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)
8. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie*
.................................................................................................................................................
9. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1)
………………………………………..….
2)
..............................................................
(miejsce, data)
(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania wykonawcy)
* niepotrzebne
skreślić
** zaoferowany termin wykonania zamówienia może być równy lub krótszy niż 10 dni. Termin zaoferowany nie może
być dłuższy niż 10 dni. W przypadku nie wskazania w ofercie terminu wykonania zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy i taka wartość terminu będzie
brana pod uwagę przy ocenie jego oferty.
*** zaoferowany termin wykonania zamówienia może być równy lub krótszy niż 4 dni. Termin zaoferowany nie może
być dłuższy niż 4 dni. W przypadku nie wskazania w ofercie terminu wykonania zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 4 dni od daty przekazania przez Zamawiającego zlecenia i taka
wartość terminu będzie brana pod uwagę przy ocenie jego oferty.
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards