FIRMY POLSKIE A REALIZACJA INWESTYCJI W POLSCE

advertisement
Ankieta
FIRMY POLSKIE A REALIZACJA INWESTYCJI W POLSCE
(poniższe pytania dotyczą rozwiązań możliwych do stosowania bez nowelizacji przepisów o zamówieniach
publicznych)
1. Czy Państwa firma czuje się dyskryminowana przy pozyskiwaniu kontraktów na dostawy lub
usługi dla inwestycji realizowanych w Polsce?
a. Czy możecie Państwo podać konkretne przykłady?
b. Czy znane są powody zlecenia prac firmie zagranicznej?
2. Które z poniższych propozycji mogą przyczynić się do łatwiejszego uzyskania zamówienia
przez krajowego wykonawcę konkurującego z wykonawcą zagranicznym (uszereguj od
najważniejszej do najmniej ważnej)?:
a. Zakaz korzystania z podwykonawstwa
b. Krótkie terminy składania ofert
c. Niskie wadium
d. Żądanie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby
wskazywane do realizacji zamówienia
e. Obowiązek przedstawiania próbek materiałów
f. Obowiązek przedstawiania certyfikatów produktowych z UE
g. Udzielanie przez zamawiającego zaliczek w trakcie realizacji umowy
3. Jakie warunki udziału w postępowaniu sformułowane przez zamawiającego zwiększą szanse
polskich wykonawców na uzyskanie zamówienia (uszereguj od najważniejszego do najmniej
ważnego)?
a. Warunek by najpóźniej w chwili zawierania umowy cały potencjał techniczny
wykonawca miał dostępny w Polsce
b. Warunek dysponowania osobami z doświadczeniem w stosowaniu polskich
przepisów i norm
c. Warunek doświadczenia w realizacji zamówień zgodnie z przepisami prawa UE
d. Inne (proszę podać jakie)
4. Jakie maksymalne znaczenie wśród kryteriów powinna mieć cena, by zapewnić krajowym
wykonawcom szanse konkurencji z podmiotami zagranicznymi?:
a. 100%
b. 90%
c. 70%
d. 50%
e. 30%
f. Znaczenie ceny nie wpływa na poprawę pozycji polskich wykonawców
5. Jakie pozacenowe kryteria oceny ofert uważacie Państwo za najważniejsze?:
a. Gwarancja jakości
b. Koszty eksploatacji
c. Rozwiązania materiałowe i technologiczne
d. Wysokość wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia
e. Krótki czas reakcji serwisu i wykonywania usług serwisowych
f. Inne (jakie?)
6. Jaki poziom dopuszczalnego podwykonawstwa ograniczy dominację zagranicznych
podmiotów na krajowym rynku zamówień?
a. 80%
b. 60%
c. 40%
d. 20%
e. Żaden. To nie jest właściwa metoda
7. Jakie postanowienia umów o zamówienie publiczne są korzystniejsze dla wykonawców
krajowych niż zagranicznych (można wybrać kilka)?
a. Wysokie kary umowne
b. Szeroka możliwość wprowadzania zmian do umowy
c. Zakaz zmiany zespołu osób wykonujących zamówienie w stosunku do
zaproponowanego w ofercie
d. Znaczące ograniczenie prawa do korzystania z podwykonawstwa
8. Czy odrzucanie ofert proponujących dostawy towarów pochodzących spoza UE?:
a. Jest raczej korzystne, bo poprawi pozycję wykonawców krajowych
b. Jest raczej niekorzystne, bo zwiększy wydatki zamawiających
9. Czy dla ułatwienia konkurencji krajowych wykonawców z wykonawcami zagranicznymi
korzystny byłby zakaz zastrzegania informacji w ofertach jako tajemnicy przedsiębiorstwa?
a. Tak
b. Nie
c. To nie ma znaczenia
10. Czy w Państwa ocenie kryterium zatrudniania pracowników Wykonawcy i podwykonawców
w oparciu o przepisy kodeksu pracy może przyczynić się do zwiększenia szans krajowych
przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych?
11. Czy skomplikowana dokumentacja przetargowa stanowi większą przeszkodę do uzyskania
zamówienia dla?:
a. Wykonawcy krajowego
b. Wykonawcy zagranicznego
12. Czy preferowanie własnego potencjału (doświadczenia, sprzętu, kadry, pieniędzy) w stosunku
do potencjału pozyskanego od innych podmiotów jest korzystne dla krajowych
wykonawców?
a. Tak
b. Nie
c. Tylko potencjału ..................................... (proszę wpisać jakiego)
Download