Załączniki do oferty

advertisement
ŚCNTPL- ZP-08/2014
Załącznik nr 8 do SIWZ
ŚCNTPL-ZP-08/2014
OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pn. „Dostawa urządzeń linii technologicznej i praw do technologii obróbki
cienkowarstwowych włókien węglowych do Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu
Lotniczego w Czechowicach –Dziedzicach”
dla Zamawiającego: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. z siedzibą w CzechowicachDziedzicach, ul. Nad Białka 25
Dane Wykonawcy
Nazwa:
.....................................................................................................................................
Siedziba:
.....................................................................................................................................
Numer REGON
...................................................................................................................................................................
Numer NIP
.................................................................................................................................................... …………
Numer telefonu
....................................................................................................................................................
Numer faksu
.....................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej
...................................................................................................................................................
Strona internetowa
....................................................................................................................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto ……………………………… PLN
Słownie złotych ……………………………………………………………………………………………
W tym:
Netto ……………………..
VAT stawka…….. % kwota VAT ……………………………….
Uwaga: wszystkie ceny i wartości w PLN winny być podane po zaokrągleniu do 2 (dwóch) miejsc po przecinku zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. „5” i więcej na trzecim miejscu po przecinku- zaokrąglenie w górę, poniżej „5”
zaokrąglenie w dół.
ŚCNTPL- ZP-08/2014
Załącznik nr 8 do SIWZ
Wyżej podane cena/ceny jest ceną łączną, zgodnie z art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. nr 97, poz. 1050
z późn. zmianami) tzn. jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za
towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
Składając ofertę oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz załącznikami, zwłaszcza zał. Nr 1) oraz projektem przyszłej umowy
(załącznik nr 9) na wykonanie przedmiotu zamówienia i uznajemy je za wiążące.
2. Zrealizujemy zamówienie w terminie do dnia …………..
3. Udzielamy gwarancji jakości na okres …………………….. miesięcy
4. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ i w załącznikach do SIWZ,
i oświadczamy, że był on wystarczający do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia, przygotowania
i złożenia oferty.
5. W przypadku wyboru naszej oferty za najlepszą zobowiązujemy się:
 do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
oferowanej ceny brutto, w formie i terminie określonym we wzorze umowy
6. Uzyskaliśmy od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania oferty.
7. Zobowiązuję/my się do ścisłej współpracy przy realizacji zamówienia z Zamawiającym oraz osobami
wskazanymi przez Zamawiającego.
8. Przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, poniesione
celem należytej oraz zgodnej z przepisami realizacji zamówienia, w tym w szczególności: Koszty wykonania
dokumentacji projektowej linii technologicznej, koszty(materiałów, sprzętu, transportu, wynagrodzeń) dostawy urządzeń linii technologicznej i oprogramowania do miejsca instalacji, jej rozładunku, prac
montażowych, instalacyjnych, wdrożeniowych niezbędnych do wykonania i posadowienia
linii
technologicznej, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury na czas montażu, wykonania wszystkich instalacji
urządzeń linii technologicznej i podłączenia do istniejących instalacji, uruchomienia, rozruchu, prób,
szkolenia pracowników Zamawiającego, ubezpieczenia, dostawy i innych prac i ryzyk niezbędnych do
należytego zrealizowania zamówienia oraz zysk wykonawcy a także niezbędnych opłat, ceł i podatków poza
podatkiem WAT który wyodrębnia się cenie i rozlicza na zasadach określonych przepisach.
9. Zobowiązujemy się, zapewnić ciągłość sprzedaży na rzecz Zamawiającego materiałów prepregowych,
przeznaczonych do zastosowania na urządzeniach linii technologicznej będącej przedmiotem niniejszego
postępowania przez okres min. 10 lat i zobowiązujemy się do dostawy prepreg w cenach rynkowych przy
czym ich cena może się zmienić proporcjonalnie publikowanych cen żywic epoksydowych oraz włókien
węglowych i szklanych, które są bazą produkcyjną dla prepregów. Podstawą do porównania cen będą dane
publikowane w ICIS lub innych oficjalnych raportach służących do porównania zmian światowych cen
surowców. Do oferty załączamy aktualny cennik EXW produkowanych prepregów. Stanowił on będzie bazę
do późniejszego zawarcia stosownej umowy dostawy prepreg na rzecz Zamawiającego.
10. Dostawę objętą zamówieniem wykonamy samodzielnie (tj. bez udziału podwykonawców) 1
11. Znając treść art.297 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od
organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi- kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” – oświadczamy,
że wszystkie podane przez nas informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Inne informacje Wykonawcy:
................................................................................................................................................................................................
ŚCNTPL- ZP-08/2014
Załącznik nr 8 do SIWZ
................................................................................................................................................................................................
Niniejsza OFERTA wraz z załącznikami zawiera ……………………….kolejno ponumerowanych i spiętych / zszytych
zapisanych stron.
Załączniki do oferty:
1…………………………..
2………………………….
3………………………….
4………………………………
5…………………………….
6………………………………
Data………………………………..
.......................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................
.............................................................................................
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
1.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców pkt 10 należy wykreślić oraz złożyć oświadczenie zgodnie z
załącznikiem nr 7 do SIWZ
Download